15 Milletvekilinin Transferi Güneş Motel’in tekrarı mı?

CHP mer­kez­li ba­tı­cı eli­tist sı­nıf, 1950'den bugü­ne hiç AK Par­ti yıl­la­rın­da ol­du­ğu ka­dar uzun sü­re ik­ti­dar­dan yok­sun kal­ma­dı. Se­çim­ler­le ik­ti­da­ra ge­le­me­se­ler bi­le, oli­gar­şik bü­rok­ra­si adı ve­ri­len dev­let ik­ti­da­rı el­le­rin­de ol­du­ğu için dö­nem dö­nem kay­bet­tik­le­ri bir ta­kım mev­zi­le­ri, dar­be son­ra­sı ara dö­nem­ler­de ya­pı­lan dü­zen­le­me­ler­le ye­ni­den tah­kim et­ti­ler ve 2000'li yıl­la­rın baş­la­rı­na ka­dar ve­sa­yet­le­ri­ni bu şe­kil­de de­vam et­tir­mek­te pek zor­lan­ma­dı­lar.

O yüz­den da­ha şu bir­kaç yıl ön­ce­si­ne ka­dar bu ül­ke­de ken­di­le­ri­nin is­te­me­di­ği bir şe­yin ol­ma­ya­ca­ğı­na o ka­dar emin­di­ler ki, son ker­te­de bir elin ken­di­le­ri­ne uza­na­ca­ğın­dan emin ol­duk­la­rı için çok ke­sin ko­nu­şa­bi­li­yor­lar­dı. Ama bek­le­dik­le­ri o el bu de­fa uzan­ma­dı, ga­li­ba hiç­bir za­man uza­na­ma­ya­cak da. 

Bu ne­den­le ar­tık AK Par­ti­’nin se­çim kay­be­dip gi­de­ce­ğin­den öy­le­si­ne bir ümit­siz­li­ğe ka­pıl­dı­lar ki, bir eko­no­mik kriz çık­sın, sos­yal pat­la­ma ol­sun, hat­ta dı­şa­rı­dan bir mü­da­ha­le ol­sun ve­ya her ne ola­cak­sa ol­sun, ye­ter ki bu ik­ti­dar git­sin di­ye­cek ka­dar ma­raz­lı bir ruh ha­li içi­ne düş­tü­ler.

Par­ti­den is­ti­fa et­ti­re­rek İyi Par­ti'ye ge­çir­dik­le­ri mil­let­ve­kil­le­ri ola­yı­nı bu pers­pek­tif­ten oku­mak ge­rek. Çok na­çar du­rum­da­lar, de­ne­me­dik­le­ri yol yön­tem kal­ma­dı. Li­der de­ğiş­ti­ri­yor­lar ol­mu­yor, so­la ka­yı­yor­lar ol­mu­yor, sa­ğa dö­nüp ha­cı, ho­ca, hat­ta müf­tü trans­fer edi­yor­lar yi­ne ol­mu­yor. Hat­ta bir ara bü­tün bir ta­rih­le­ri­ne iha­ne­ti gö­ze ala­rak, ku­ru­cu li­der­le­ri­ni me­za­rın­da ters dön­dü­ren o çar­şaf açı­lı­mı­nı da­hi yap­tı­lar ama hiç­bi­ri ça­re ol­ma­dı, ol­mu­yor.  

Şim­di önü­müz­de­ki se­çim­de Tür­ki­ye ye­ni bir dö­ne­me gi­ri­yor, ar­tık par­la­men­ter sis­tem ta­ri­he gö­mü­lü­yor ve es­ki ge­nel baş­kan­la­rı­nın "ol­maz, ol­ma­sın, ol­dur­ma­yın di­ye ade­ta ins ve cin­ne yal­var­dı­ğı o Cum­hur­baş­kan­lı­ğı sis­te­mi­ne ge­çi­li­yor ki, bun­dan son­ra bu zih­ni­yet için ik­ti­dar ol­ma ha­ya­li ebe­di­yen ok­ya­nu­sa gö­mü­lü­yor. 

O yüz­den son da­ki­ka­da bir ham­le ya­pıp, za­ten se­çi­me gir­me­si­nin önün­de en­gel bu­lun­ma­yan Me­ral Ak­şe­ner'in ön­ce se­çi­me gir­me­si­ni ga­ran­ti­ye alıp, son­ra cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na aday gös­te­re­bi­lir­sek, şu yüz­de 49 oyu ye­ni­den bir ara­ya ge­ti­re­bi­lir de, üze­ri­ne bir pu­an da­ha ek­le­ye­bi­lir mi­yiz di­ye ken­di ve­kil­le­ri­ni bi­le ağ­la­tan böy­le bir işe gi­riş­ti­ler. 

Fa­kat bu­nun ik­ti­dar ka­na­dın­da bu ka­dar pa­ni­ğe yol aça­ca­ğı­nı her­hal­de ken­di­le­ri bi­le tah­min et­me­miş­ler­dir. Mu­ha­le­fet şim­di bu­nun ta­dı­nı çı­kar­tı­yor. Uzun va­de­de bir işe ya­ra­ma­sa bi­le kı­sa gü­nün ka­rı­dır di­ye dü­şü­nüp, ik­ti­da­rın öf­ke­li ha­li­ne ba­ka­rak keyf olu­yor­lar. Hat­ta bu du­rum­dan ce­sa­ret bi­le al­mı­şa ben­zi­yor­lar ki, gö­rüş­me tra­fi­ği­ni hız­lan­dır­dı­lar.. 

Bu­na MHP'nin kız­ma­sı­nı, öf­ke­len­me­si­ni an­la­mak müm­kün. En ni­ha­ye­tin­de İyi Par­ti MHP'den ay­rıl­mış bir par­ti ve se­çi­me gir­me­si ha­lin­de en faz­la oyu bu par­ti­den ala­cak­tır. Ama ik­ti­dar par­ti­si­nin bu den­li öf­ke duy­ma­sı ni­ye? 

İyi Par­ti se­çi­me gi­re­me­miş ol­sa, ve­lev ki se­çi­me gi­re­me­me­si ya­sa­la­rın zo­run­lu kıl­dı­ğı şart­la­rı ta­şı­ma­ma­sı ne­de­niy­le ol­sa bi­le, bu du­rum top­lum­da bir mağ­du­ri­yet al­gı­sı­na ne­den ol­ma­ya­cak mı? O za­man da bu­nun fa­tu­ra­sı AK Par­ti­ye çık­ma­ya­cak mı? Yıl­lar­ca ve­sa­yet re­ji­mi ta­ra­fın­dan par­ti­le­ri ka­pa­tı­lan, se­çim­le­re gir­me­le­ri­ne izin ve­ril­me­yen bir ge­le­ne­ğin mi­ras­çı­sı bir par­ti bu­nun ne­ye mal ola­ca­ğı­nı he­sap ede­mi­yor mu? 

Mu­ha­le­fet er­ken se­çim ham­le­si­ne böy­le bir kar­şı­lık ver­di, hep­si bu. Bu­na bu ka­dar kız­ma­ya, öf­ke­len­me­ye ne ge­rek var­dı. Hem bu­nu ye­ni mi an­lı­yo­ruz, bu adam­la­rı ye­ni mi ta­nı­yo­ruz, CHP'si, HDP'siy­le, Pe­rin­çek'ten FE­TÖ'ye ka­dar mu­ha­le­fe­tin tek der­di­nin Tay­yip Er­do­ğan'dan kur­tul­mak ol­du­ğu­nu, bu­nun için ya­pa­ma­ya­cak­la­rı iş­bir­li­ği, baş­vu­ra­ma­ya­cak­la­rı yol ol­ma­dı­ğı­nı ye­ni mi an­lı­yo­ruz. Şey­tan eli­ni uzat­sa bun­la­ra, o eli öp­mek için kuy­ru­ğa gi­rer­ler. Ye­ter ki Tay­yip Er­do­ğan'dan kur­tul­ma­nın bir yo­lu­nu gös­ter­sin.    

 Şim­di bun­la­rın kuy­ru­ğu­na Bah­çe­li'ye olan öf­ke­le­rin­den do­la­yı İyi Par­ti, AK Par­ti'ye kar­şı bit­mek bil­me­yen ha­set­le­rin­den do­la­yı da Saa­det Par­ti­si ek­len­di. So­rar­sa­nız hep­si mil­let ve mem­le­ket sev­da­sı ile ha­re­ket edi­yor. 

İyi Par­ti, mil­li­yet­çi­lik ko­nu­sun­da MHP'nin han­gi ek­si­ği­ni ta­mam­la­ya­cak? Ya da Saa­det Par­ti­si’­nin ger­çek­leş­tir­mek is­te­yip de AK Par­ti­’nin kar­şı çık­tı­ğı ne var? Her­hal­de bun­lar da CHP gi­bi söz ko­nu­su Tay­yip Er­do­ğan'ı tas­fi­yey­se, ge­ri­si te­fer­ru­at­tır di­ye dü­şü­nü­yor­lar.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Müslüm
Müslüm - 10 ay Önce

Sayın KILIÇ
İYİ partili değilim.Ancak Meral Akşenerin önünün kesilmesi için nelere başvurulduğunuda 3 yıldır takip etmekteyim.Kendi delegesinden korkup kurultay toplamayanlar,yargı yoluyla yapılan kurultayı iptal ettirenler belli.Sonuçta Akşener parti kurmak zorunda kaldı.Toplumdada bir karşılık buldu.İktidar ve MHP bunu önlemek için YSK yı kullanacaklardı.AKP grup başkan vekili Elitaş ve Bekir Bozdağ İYİ partinin seçime giremeyeceğini açık açık ima ettiler.YSK oylamasında 5-5 kalındı.Gelmeyen bir üyenin İYİ partinin seçime katılmayacağı yönünde kanaat oluşunca 15 milletvekili ile tuzak bozuldu.Bu panik havası İYİ parti yüzünden.Akşener mertçe cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı.İkinci tura kalırsada kimin galip geleceğini hep beraber göreceğiz.
Dünyada muhalefetin tek amacı vardır.İktidardaki kimse indirip kendinin onun yerine geçmesi vardır.Bunun neresi yadırganır anlamıyorum.Kim gelirse gelsin muhalefet ben geleceğim diyor.