Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Yu­suf To­kuş, Uşaks­por dep­las­ma­nın­da ver­dik­le­ri mü­kem­mel mü­ca­de­le­nin kar­şı­lı­ğı­nı ala­ma­dık­la­rı­nı bun­da da en bü­yük et­ke­nin ha­ke­min...

‘Hakeme yetişemedik’

Paylaşın:

 

HA­LİL ÖZ­TÜRK
Ço­rum Be­le­di­yes­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Yu­suf To­kuş, Uşaks­por dep­las­ma­nın­da ver­dik­le­ri mü­kem­mel mü­ca­de­le­nin kar­şı­lı­ğı­nı ala­ma­dık­la­rı­nı bun­da da en bü­yük et­ke­nin ha­ke­min ver­di­ği ve ver­me­di­ği ka­rar­lar ol­du­ğu­nu söy­le­di. Böy­le­si­ne zor bir dep­las­man­da üç gol at­ma­la­rı­na kar­şın ha­ke­me ye­ti­şe­me­dik­le­ri­ni be­lir­ten To­kuş ‘Ya­pa­cak bir şey yok önü­mü­ze ba­ka­ca­ğız’ de­di.
To­kuş, grup­ta şam­pi­yon­luk yo­lun­da en kri­tik maç­ta Uşaks­por kar­şı­laş­ma­sı ön­ce­sin­de ya­şa­dık­la­rı­nı kim­se­ye an­lat­ma­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek ‘Biz­ler ma­çı ger­me­mek adı­na eli­miz­den ge­le­ni yap­tık. Maç ön­ce­si ya­pı­lan­la­rı bir ke­na­ra koy­duk. Bu­gü­ne ka­dar ya­pıl­ma­mış bir şe­yi gör­dük Uşak’ta ra­kip ta­kım ma­sör ve mal­ze­me­ci­si ko­nuk ta­kı­mın ku­lü­be­si­nin ya­nın­da ne işi var. Maç bo­yun­ca her tür­lü tah­ri­ği yap­tı­lar.
Ma­ça iyi baş­la­dık ve öne geç­tik. He­men ar­dın­dan ye­di­ği­miz go­le rağ­men oyun­dan kop­ma­dık ve kon­tro­lü eli­miz­de bu­lun­dur­duk. İlk ya­rı­nın son da­ki­ka­la­rın­da ra­kip oyun­cu fa­ul­le to­pu al­dı kon­trol eder­ken eli ile in­dir­di an­cak ma­çın ha­ke­mi iki­si­ne­de de­vam de­di. So­yun­ma oda­sı­na mağ­lup gir­dik, 
İnan­cı­mız o ka­dar çok­tu­ki ikin­ci ya­rı­ya­da biz iyi baş­la­dık ve be­ra­ber­lik için yük­len­di so­nu­cun­da da Abu­zer ile be­ra­ber­li­ği sağ­la­dık. Son­ra ha­kem yi­ne sah­ne­ye çık­tı Öz­gür’ün to­pa mü­da­he­le ede­rek uzak­laş­tır­dı­ğı po­zis­yon­da ön­ce fa­ul de­di ce­za sa­ha­sı için­de ol­du­ğu için­de pe­nal­tı nok­ta­sı­nı gös­ter­di. İki ta­ne hak­sız ye­di­ği­miz go­le kar­şın mağ­lup du­rum­dan kur­tul­mak için yi­ne oyun biz­de kal­dı.
Ra­ki­bin yap­tı­ğı tüm çir­kin­lik­le­re kar­şın gol için yük­len­dik ve Abu­zer’e ce­za sa­ha­sı için­de ta­kı­lan çel­me net pe­nal­tı ve­ril­mi­yor dö­nen top bi­zim ka­le­miz­de dör­dün­cü gol olu­yor. Bu da­ki­ka­da ise sa­de­ce ve sa­de­ce çok ko­nu­şu­yo­rum di­ye tri­bü­ne gön­de­ri­li­yo­rum. Ne di­ye­bi­li­rim­ki on ki­şi oy­na­dı­ğı­mız bö­lüm­de bi­le tek ka­le oy­na­yan ve gol bu­lan yi­ne bi­ziz.
An­cak bi­zim ra­kip ka­dar lo­bi­miz ve des­tek­çi­miz ol­ma­dı­ğı için ma­le­sef sı­ra­la­ma­da­ki yer­le­ri­miz böy­le fark­lı ko­num­da. Söy­le­ye­cek söz bu­la­mı­yo­rum. Ne ya­pa­bi­li­riz­ki biz sa­ha­da ver­di­ği­miz mü­ca­de­le­nin kar­şı­lı­ğı­nı ala­ma­dık­tan son­ra. Bir ta­kı­mın hak­kı an­cak bu ka­dar ye­ne­bi­lir.
Ba­ya­ğı yıp­ran­dık ve çö­kün­tü ya­şa­dık.Ya­pa­cak bir şey yok bi­ran ön­ce aya­ğa kalk­ma­mız ge­re­ki­yor. Çün­ki ya­rın evi­miz­de çok zor­lu bir Te­kir­dağ ma­çı oy­na­ya­ca­ğız. Grup­ta play-off mü­ca­de­le­si ve­ren ta­kım sa­yı­sı ile lig­de kal­ma mü­ca­de­le­si ve­ren ta­kım sa­yı­sı çok faz­la. O yüz­den ar­tık pu­an kay­bı ya­şa­mak is­te­mi­yo­ruz’ de­di.
 

Diğer Haberler