Ka­mu-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Se­lim Ay­dın ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül'e ha­yır­lı ol­sun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.

Kamu Sen'den Başkan Gül'e tebrik

Paylaşın:

 
Ka­mu-Sen Ço­rum Şu­be Baş­ka­nı Se­lim Ay­dın ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül'e ha­yır­lı ol­sun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. 
Ka­mu - Sen Şu­be Baş­ka­nı ve yö­ne­ti­mi­nin ken­di­le­ri­ni zi­ya­ret­le­rin­den ol­duk­ça mem­nun ol­du­ğu­nu ifa­de eden Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, "Esas olan kar­deş­lik ru­hu­nu ön pla­na çı­kart­mak. Be­le­di­ye ola­rak şeh­ri­miz­de ya­pı­lan sos­yal, kül­tü­rel fa­ali­yet­le­re des­tek olu­yo­ruz. Va­ta­nı­nı, mil­le­ti­ni, dev­le­ti­ni se­ven her­kes­le biz iş bir­li­ği ya­pa­rız. On­lar­la her tür­lü bir­lik­te­li­ğe va­rız. İn­şal­lah ili­mi­ze hiz­met­te hep be­ra­ber en iyi­yi yap­ma­ya gay­ret gös­te­re­ce­ğiz. Ben bu na­zik zi­ya­ret­le­rin­den do­la­yı baş­ta Baş­ka­nı­mız ol­mak üze­re Tür­ki­ye Ka­mu - Sen yö­ne­ti­ci­le­ri­ne te­şek­kür edi­yo­rum. Sen­di­kal fa­ali­yet­le­rin­de de ba­şa­rı­lar te­men­ni edi­yo­rum" di­ye ko­nuş­tu.  Ka­mu - Sen Şu­be Baş­ka­nı Se­lim Ay­dın ise, "Ka­mu Sen'e bağ­lı Şu­be Baş­kan­la­rı­mız ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­miz­le bir­lik­te ili­mi­ze ye­ni se­çi­len Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Ze­ki Gül'e ha­yır­lı ol­sun ama­cıy­la zi­ya­re­ti­mi­zi ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Al­lah utan­dır­ma­sın ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz. Biz de Tür­ki­ye Ka­mu - Sen ola­rak be­le­di­ye­miz­le iş bir­li­ği için­de ça­lış­ma­la­rı­mı­za de­vam ede­ce­ğiz. Bu­nu Ka­mu - Sen Ço­rum Şu­be­si Baş­ka­nı ola­rak be­yan edi­yo­rum" şek­lin­de kay­det­ti.
(Ha­ber Mer­ke­zi)

Diğer Haberler