İl Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü' nün yü­rüt­tü­ğü ÇE­KAP Prog­ra­mı kap­sa­mın­da ha­ya­ta ge­çi­ri­len "Her Oku­lun Bir Pro­je­si Var" pro­je­si ile İs­ma­il Ka­kaç İl­ko­ku­lu'nda çe­şit­li kurs­lar dü­zen­le­ni­yor.

‘Mutlu anneler mutlu  çocuklar demek'

Paylaşın:

 

İl Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü' nün yü­rüt­tü­ğü ÇE­KAP Prog­ra­mı kap­sa­mın­da ha­ya­ta ge­çi­ri­len "Her Oku­lun Bir Pro­je­si Var" pro­je­si ile İs­ma­il Ka­kaç İl­ko­ku­lu'nda çe­şit­li kurs­lar dü­zen­le­ni­yor.
 
Ço­rum Be­le­di­ye­si Ai­le Eği­tim Mer­ke­zi'nin des­tek­le­riy­le ve­li­le­re yö­ne­lik öf­ke kon­tro­lü ka­pa­lı grup te­ra­pi­si ve Halk Eği­tim Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü' nün des­tek­le­riy­le de hal­ko­yun­la­rı ve ae­ro­bik kurs­la­rı ya­pı­lı­yor.
Kurs­la­rın dü­zen­len­me­sin­de ki ama­cın mut­lu an­ne­ler ile mut­lu ço­cuk­lar ye­tiş­tir­mek ol­du­ğu be­lir­til­di.
 
İs­ma­il Ka­kaç İl­ko­ku­lu Mü­dü­rü En­der Öz­can Öz­ça­kır, pro­je hak­kın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, "Öf­ke her in­san için çok do­ğal ve ha­ya­ti bir duy­gu­dur. Öf­ke kon­trol edi­le­bil­di­ği za­man in­san için çok iş­lev­sel bir duy­gu­dur. An­cak bi­li­yo­ruz ki ba­zen öf­ke­mi­zi kon­trol ede­mi­yo­ruz. Kon­trol edi­le­me­di­ği za­man in­san iliş­ki­le­ri­ni ve ha­ya­tı olum­suz et­ki­le­mek­te­dir. Biz de bu nok­ta­dan ha­re­ket­le ve­li­le­ri­mi­ze Ço­rum Be­le­di­ye­si Ai­le Eği­tim Mer­ke­zi'nin des­te­ğiy­le öf­ke kon­tro­lü ka­pa­lı grup te­ra­pi­si uy­gu­la­ma­sı­nı yü­rüt­tük. Ama­cı­mız ai­le için­de öf­ke­nin olum­lu kul­la­nıl­ma­sıy­la ve kon­trol edil­me­siy­le ile­ti­şim so­run­la­rı­nı mi­ni­mu­ma in­dir­mek. Bu­nun dı­şın­da "sağ­lam ka­fa sağ­lam vü­cut­ta bu­lu­nur" sö­zün­den ha­re­ket­le in­san ruh sağ­lı­ğı için spor çok önem­li­dir. Ai­le­le­ri­mi­zin ruh sağ­lı­ğı­nı olum­lu yön­de des­tek­le­mek ve bir spor kül­tü­rü oluş­tur­mak için Halk Eği­tim Mer­ke­zi'nin des­te­ğiy­le oku­lu­muz­da ae­ro­bik kurs­la­rı dü­zen­li­yo­ruz. Ama­cı­mız, ai­le­le­rin spor yap­ma­sı­nı des­tek­le­ye­rek stre­si mi­ni­mu­ma in­dir­mek ve ai­le içi ile­ti­şim ka­li­te­si­ni art­tır­mak" de­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)
 
 
 

Diğer Haberler