Anneler hamur açtı, kızları mantı büktü

Tu­rizm Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da Hi­tit Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si’nde En İyi Man­tı Aç­ma ve ‘6.Ge­le­nek­sel Kat Hiz­met­le­ri’ ya­rış­ma­sı dü­zen­len­di.

Anneler hamur açtı, kızları mantı büktü

FA­TİH BAT­TAR
Tu­rizm Haf­ta­sı et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da Hi­tit Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si’nde En İyi Man­tı Aç­ma ve ‘6.Ge­le­nek­sel Kat Hiz­met­le­ri’ ya­rış­ma­sı dü­zen­len­di.
‘İki ku­şak bir ara­da ya­rı­şı­yor’ slo­ga­nıy­la öğ­ren­ci­ler ve­li­le­ri ile bir­lik­te en iyi man­tı­yı yap­mak için ter dök­tü.

Oku­lun Çok Amaç­lı Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­ti­ri­len ya­rış­ma­da ya­pı­lan man­tı­lar pi­şi­ri­le­rek jü­ri üye­le­ri ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­ril­di.

En iyi Man­tı Yap­ma Ya­rış­ma­sı’ndan son­ra ‘Genç Ko­nak­la­ma­cı­lar Ya­rı­şı­yor’  ya­rış­ma­sı dü­zen­len­di. Okul Uy­gu­la­ma Ote­li’nde ger­çek­leş­ti­ri­len ya­rış­ma­nın jü­ri üye­li­ği­ni öğ­ret­men­ler yap­tı. Öğ­ren­ci­ler ya­tak yap­ma, ya­tak süs­le­me, mop­la­ma ve bas­ket atı­mı alan­la­rın­da hü­ner­le­ri­ni ser­gi­le­di.

Ya­rış­ma­lar ile il­gi­li bil­gi ve­ren Okul Yi­ye­cek İçe­cek Hiz­met­le­ri Alan Şe­fi Hül­ya Hal­lı, ya­rış­ma­lar­la ve­li­le­rin okul­la bağ­lan­tı­sı­nı ko­par­ma­ma­ya amaç­la­dık­la­rı­nı söy­le­di.
Ya­rış­ma­lar­da de­re­ce­ye gi­ren öğ­ren­ci­le­re bu­gün dü­zen­le­ne­cek tö­ren­le he­di­ye­le­ri ve­ri­le­ce­ği­ni açık­la­yan Hal­lı; “Bu­gün dü­zen­le­ye­ce­ği­miz or­ga­ni­zas­yon­la de­re­ce­ye gi­ren öğ­ren­ci­le­re ödül­le­ri­ni ve­re­ce­ğiz. En İyi Man­tı ya­rış­ma­sın­da bi­rin­ci olan öğ­ren­ci­ye çey­rek al­tın, ikin­ci­ye gram al­tın, üçün­cü­ye ise gra­mın ya­rı­sı al­tın ve­ri­le­cek. ‘Genç Ko­nak­la­ma­cı­lar Ya­rı­şı­yor’  ya­rış­ma­sın­da ise ilk üçe gi­ren öğ­ren­ci­le­re pa­ra ödü­lü ve­ri­le­cek.” de­di 

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2018, 09:59
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER