Bülent Gardiyanoğlu okurlarıyla buluşacak

Ço­rum Kent Kon­se­yi Ka­dın Mec­li­si, 2018 yı­lı et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da ün­lü ya­zar­la­rı Ço­rum­lu­lar­la bu­luş­tur­ma­ya de­vam edi­yor. Ki­şi­sel Ge­li­şim Uz­ma­nı ve ya­zar Bü­lent Gar­di­ya­noğ­lu, Bu­ha­ra Kül­tür Mer­ke­zi'nde okur­la­rıy­la bir ara­ya ge­le­cek. 

Bülent Gardiyanoğlu  okurlarıyla buluşacak

Ço­rum Kent Kon­se­yi Ka­dın Mec­li­si, 2018 yı­lı et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da ün­lü ya­zar­la­rı Ço­rum­lu­lar­la bu­luş­tur­ma­ya de­vam edi­yor. Ki­şi­sel Ge­li­şim Uz­ma­nı ve ya­zar Bü­lent Gar­di­ya­noğ­lu, Bu­ha­ra Kül­tür Mer­ke­zi'nde okur­la­rıy­la bir ara­ya ge­le­cek. 
"Far­kın­da­lık ve Ai­le İçi İle­ti­şim Tek­nik­le­ri" ko­nu­sun­da Bu­ha­ra Kül­tür Mer­ke­zi'nde dü­zen­le­ne­cek se­mi­ne­re tüm Ço­rum hal­kı­nı da­vet eden Ço­rum Kent Kon­se­yi Baş­ka­nı Tur­han Can­dan, Kent Kon­se­yi ola­rak özel­lik­le genç­le­re ve ka­dın­la­ra yö­ne­lik önem­li prog­ram­lar dü­zen­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. Ka­dın Mec­li­si ve Genç­lik Mec­li­si­nin yap­tı­ğı fa­ali­yet­le­ri önem­se­dik­le­ri­ni be­lir­ten Can­dan, özel­lik­le ka­dın­lar­dan ge­len yo­ğun ta­lep doğ­rul­tu­sun­da ki­şi­sel ge­li­şim uz­ma­nı ve ya­zar Bü­lent Gar­di­ya­noğ­lu'nu Ço­rum­lu se­ver­le­riy­le bu­luş­tu­ra­cak­la­rı­nı di­le ge­tir­di. 

Ço­rum Kent Kon­se­yi Ba­ka­nı Tur­han Can­dan, 12 Ey­lül 2018 Çar­şam­ba gü­nü Bu­ha­ra Kül­tür Mer­ke­zi'nde ger­çek­leş­ti­ri­le­cek olan "Far­kın­da­lık ve Ai­le İçi İle­ti­şim Tek­nik­le­ri" ko­nu­lu se­mi­ne­rin çok fay­da­lı ola­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek tüm Ço­rum hal­kı­nı se­mi­ne­re da­vet et­ti. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER