Çorum tarihine yolculuk

Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­lik Mer­kez­le­ri'nde yaz kurs­la­rı­na de­vam eden öğ­ren­ci­ler Kent Ar­şi­vi'ni zi­ya­ret ede­rek Ço­rum ta­ri­hi hak­kın­da bil­gi al­dı. 

Çorum tarihine yolculuk

Şeh­ri­miz­de ye­rel ta­ri­hin ya­şa­ma­sı için önem­li ça­lış­ma­lar ya­pan Ço­rum Be­le­di­ye­si Kent Ar­şi­vi'ni, Ço­rum Be­le­di­ye­si Genç­lik Mer­kez­le­rin­de yaz kurs­la­rı­na de­vam öğ­ren­ci­ler reh­ber öğ­ret­men­le­ri eş­li­ğin­de gez­me fır­sa­tı bul­du. 
Be­le­di­ye Ba­sın Bi­ri­mi’nden ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, ta­ri­hi Sa­at Ku­le­si'nin ya­pı­mın­dan Ço­rum is­mi­nin ne­re­den gel­di­ği­ne ka­dar bir çok önem­li ko­nu­da Kent Ar­şi­vi So­rum­lu­su Fa­tih Ka­ra­ka­ya ve Ni­lü­fer Aş­kın'dan bil­gi­ler alan öğ­ren­ci­ler me­rak et­tik­le­ri ko­nu­lar­da da so­ru­lar yö­nelt­ti­ler. Haf­ta so­nu­na ka­dar de­vam ede­cek olan zi­ya­ret­ler­de Ço­rum Be­le­di­ye­si bün­ye­sin­de yer alan Genç­lik Mer­kez­le­ri yaz kurs­la­rı­na ka­tı­lan tüm öğ­ren­ci­ler Kent Ar­şi­vi'ni zi­ya­ret ede­rek Ço­rum'un mi­ma­ri ya­pı­la­rı, ye­mek­le­ri, yö­re­sel ve kül­tü­rel ya­şan­tı­la­rı hak­kın­da bil­gi­ler edi­ne­bi­le­cek­ler. 

Ço­rum Be­le­di­ye­si Kent Ar­şi­vin­de araş­tır­ma­ya açık bel­ge ve ma­ter­yal­le­re ken­tar­si­vi.co­rum.bel.tr ad­re­sin­den de ula­şa­bil­dik­le­ri gi­bi biz­zat Ço­rum Be­le­di­ye­si Kent Ar­şi­vi'ne ge­le­rek in­ce­le­ye­bil­me imkânı­na bu­la­bi­lir­ler.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER