Dilek Özmen’in ‘Özlem’i Çorum’da

Res­sam Di­lek Öz­men’in eser­le­rin­den olu­şan ‘Öz­lem’ ad­lı ki­şi­sel re­sim ser­gi­si dün Ço­rum Be­le­di­ye­si Sa­nat Mü­ze­si ve Ga­le­ri­si’nde açıl­dı.

Dilek Özmen’in  ‘Özlem’i Çorum’da

RE­CEP ME­BET
Res­sam Di­lek Öz­men’in eser­le­rin­den olu­şan ‘Öz­lem’ ad­lı ki­şi­sel re­sim ser­gi­si dün Ço­rum Be­le­di­ye­si Sa­nat Mü­ze­si ve Ga­le­ri­si’nde açıl­dı.
Açı­lı­şa Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Ömer Ars­lan, Hi­tit Üni­ver­si­te­si Gü­zel Sa­nat­lar, Ta­sa­rım ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si De­kan Yar­dım­cı­sı ve Re­sim Bö­lü­mü Baş­ka­nı Doç. Dr. Pe­lin Av­şar Ka­ra­baş, Ço­rum Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Onur­sal Baş­ka­nı Meh­met Yol­ya­par, Ço­rum­lu sa­nat­çı­lar, öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­ler ile çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı.

Ser­gi açı­lı­şın­da ko­nu­şan Di­lek Öz­men, sa­nat ya­şa­mı ve ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bil­gi­ler ver­di. 27 yıl­lık sa­nat ha­ya­tı bo­yun­ca yurt içi ve yurt dı­şın­da 100’den faz­la ser­gi aç­tı­ğı­nı an­la­tan Öz­men, 28. ki­şi­sel ser­gi­si­ni ise Ço­rum’da aç­tı­ğı­nı söy­le­di.
Duy­gu­la­rı­nı kuş fi­gür­le­riy­le tu­va­le ak­tar­dı­ğı­nı be­lir­ten Öz­men, yağ­lı­bo­ya ve ak­ri­lik ça­lış­ma­lar­dan olu­şan 47 ese­ri­nin ser­gi­de gö­rü­cü­ye çık­tı­ğı­nı kay­det­ti.
Ya­pı­lan ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan ser­gi­yi ge­zen da­vet­li­ler, Bar­tın’lı res­sam­la sa­nat ça­lış­ma­la­rıy­la il­gi­li soh­bet et­me im­ka­nı da bul­du­lar.

Açı­lış, kok­teyl ile so­na erer­ken ser­gi­nin 15 Ekim 2018 ta­ri­hi­ne ka­dar ge­zi­le­bi­le­ce­ği be­lir­til­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER