Dünya Bisiklet Günü için pedal çevirdiler

Dün­ya Bi­sik­let Gü­nü ne­de­niy­le Ço­rum’da bi­sik­let tu­ru dü­zen­len­di.

Dünya Bisiklet Günü  için pedal çevirdiler

RE­CEP ME­BET

Hi­tit Dağ­cı­lık Ku­lü­bü (Hİ­DAK) Der­ne­ği ve Ço­rum Bi­sik­let Tut­kun­la­rı Plat­for­mu iş­bir­li­ğin­de or­ga­ni­ze edi­len et­kin­lik geç­ti­ği­miz Pa­zar gü­nü ger­çek­leş­ti.

Kent Mey­da­nı’nda top­la­nan bi­sik­let­li­ler, gü­neş­li ha­va­da ke­yif­li bir sü­rüş ger­çek­leş­tir­di­ler.

Et­kin­lik­le il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Hİ­DAK Baş­ka­nı Gür­kan Yağ­mur, Ço­rum’da bi­sik­let kul­la­nı­mı­nın her ge­çen gün da­ha da yay­gın­laş­tı­ğı­nı söy­le­di.

Bi­sik­let kul­la­nı­cı­la­rı­nın tra­fik­te kar­şı­laş­tı­ğı prob­lem­ler­den de bah­se­den Gür­kan Yağ­mur, ana cad­de­ler­de bi­sik­let yo­lu dü­zen­le­me­si ya­pıl­ma­sı­nı is­te­dik­le­ri­ni di­le ge­tir­di.

Bi­sik­let kul­la­nı­mı ko­nu­sun­da top­lum­sal far­kın­da­lı­ğı ar­tır­mak ama­cıy­la or­ga­ni­ze et­tik­le­ri et­kin­lik­le­rin sü­re­ce­ği­ni vur­gu­la­yan Yağ­mur, “Ço­rum gi­bi gü­zel bir şeh­ri, çev­re­ci bir yön­tem­le tra­fik yo­ğun­lu­ğun­dan kur­tar­mak için atıl­ma­sı ge­re­ken en önem­li adım­lar­dan bi­ri­si şüp­he­siz bi­sik­let kul­la­nı­mı. Biz­ler çö­zü­me kat­kı için böy­le­si önem­li bir adı­mı at­ma­nın gu­rur ve se­vin­ci­ni ya­şı­yo­ruz. Tüm Ço­rum hal­kı­nı bir­lik­te pe­dal çe­vir­me­ye da­vet edi­yo­ruz” de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER