Gezgin masalcı Çorumlu çocuklarla buluştu

Tür­ki­ye’nin ilk ço­cuk ma­sal an­la­tı­cı­sı ve ilk gez­gin ma­sal­cı un­van­lı ün­lü ma­sal an­la­tı­cı­sı Bağ­can Tö­ray­dın, ‘Hiç­bir ço­cuk ma­sal­sız kal­ma­sın’ pro­je­si kap­sa­mın­da Ço­rum’da okul ön­ce­si ço­cuk­la­rı ile bu­luş­tu. Aka­de­mis­yen ma­sal­cı, ken­di ka­le­min­den çı­kan ma­sal­la­rıy­la eğ­len­ce­li sa­at­ler ya­şat­tı.

Gezgin masalcı Çorumlu çocuklarla buluştu

ENİ­SE AĞ­BAL ÜŞÜ­MÜŞ

Tür­ki­ye’nin ilk ço­cuk ma­sal an­la­tı­cı­sı ve ilk gez­gin ma­sal­cı un­van­lı ün­lü ma­sal an­la­tı­cı­sı Bağ­can Tö­ray­dın, ‘Hiç­bir ço­cuk ma­sal­sız kal­ma­sın’ pro­je­si kap­sa­mın­da Ço­rum’da okul ön­ce­si ço­cuk­la­rı ile bu­luş­tu. Aka­de­mis­yen ma­sal­cı, ken­di ka­le­min­den çı­kan ma­sal­la­rıy­la eğ­len­ce­li sa­at­ler ya­şat­tı.

Ül­ke­nin her ye­ri­ni ge­ze­rek ma­sal­la­rı­nı an­lat­tı­ğı için halk ta­ra­fın­dan ‘Çe­le­bi’ la­ka­bıy­la anı­lan gez­gin ma­sal­cı, ma­sa­lın ve an­la­tı­mı­nın ço­cuk ge­li­şi­min­de önem­li rol oy­na­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Düş­sel ze­ka ge­li­şi­mi­ni, dü­şü­ne­bil­me ve düş­le­ye­bil­me kat­sa­yı­sı­nı kon­trol­lü bir şe­kil­de art­tı­rı­yo­ruz.” de­di.


MA­SAL AN­LA­TI­CI­LI­ĞI AKA­DE­Mİ­DE
Kul­lan­dı­ğı ve ge­liş­tir­di­ği usul­ler­le dün­ya ma­sal an­la­tı­cı­lı­ğı­na ye­ni bir so­luk ge­ti­ren Tö­ray­dın, ken­di­ne ait bu usul­le­ri üni­ver­si­te­de okul ön­ce­si öğ­ret­men­li­ği ve sı­nıf öğ­ret­men­li­ği bö­lüm­le­rin­de an­la­tı­yor.
Ma­sal an­la­tı­cı­lı­ğın­dan ‘ço­cuk ma­sal an­la­tı­cı­lı­ğı­nı’ ilk kez aka­de­mik ola­rak ayı­ran Bağ­can Tö­ray­dın, bu ça­lış­ma­sıy­la da Tür­ki­ye’de bir il­ki ger­çek­leş­tir­miş ol­du. Kas­ta­mo­nu Üni­ver­si­te­si Eği­tim Fa­kül­te­si’nde ha­len ça­lış­tay­la­rı­na de­vam eden Tö­ray­dın, dün­ya­da ilk üç ma­sal­cı­dan bi­ri ola­rak gös­te­ri­li­yor.

Dün­ya­nın ilk ma­sal sos­yal pay­la­şım ve sos­yal so­rum­lu­luk top­lu­lu­ğu olan ‘ma­sal atel­ye­si’nin ku­ru­cu­lu­ğu­nu ya­pan Tö­ray­dın, her se­ne gö­nül­lü­ler­le ger­çek­leş­tir­dik­le­ri ma­sal an­la­tım­la­rı, se­mi­ner­ler, kü­tüp­ha­ne ku­ru­lu­mu gi­bi pro­je­le­riy­le ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. 

Tö­ray­dın, ma­sal­la­rı­nı ye­tiş­kin­le­re de an­la­tı­yor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER