Karadeniz'in ‘mavi bayraklı’ plaj şehri Samsun

Tür­ki­ye'nin 24 ki­lo­met­re uzun­lu­ğu ile en uzun kum­sa­lın­dan bi­ri­ne sa­hip Sam­sun'da son yıl­lar­da ya­pı­lan arıt­ma te­sis­le­ri ile ma­vi bay­rak­lı plaj sa­yı­sı art­tı.

Karadeniz'in ‘mavi bayraklı’ plaj şehri Samsun

Sam­sun Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin son yıl­lar­da yap­tı­ğı arıt­ma ve de­rin de­şarj te­sis­le­riy­le plaj­lar ma­vi bay­rak­lar­la ödül­len­di­ril­di. 


Kent­te Ter­me Mi­liç Çev­re Eği­tim Pla­jı, Ter­me Ka­ra­van Kam­pı Pla­jı, Fe­ner-She­ra­ton Pla­jı, İn­ci Pla­jı, Gü­zel­ya­lı Pla­jı, Kör­fez Pla­jı, Om­tel Pla­jı ve İn­ce­su Pla­jı ma­vi bay­rak ka­za­nan yer­ler  ko­nu­mun­da.
Tür­ki­ye'nin 24 ki­lo­met­re uzun­lu­ğu ile en uzun kum­sa­lın­dan bi­ri­ne sa­hip Sam­sun'da ma­vi bay­rak­lı plaj­la­rın ar­tı­rıl­ma­sı için ça­lış­ma­lar sü­rü­yor.


Sam­sun Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zih­ni Şa­hin, AA mu­ha­bi­ri­ne, Sam­sun'un, Or­du'dan Si­nop sı­nı­rı­na ka­dar uzun bir pla­ja sa­hip ol­du­ğu­nu söy­le­di.


Son yıl­lar­da be­le­di­ye­nin yap­tı­ğı de­rin de­şarj ça­lış­ma­la­rı ile de­niz­ler­de kir­len­me mey­da­na gel­me­di­ği­ne dik­ka­ti çe­ken Şa­hin, şun­la­rı be­lirt­ti:
"Bu sa­ye­de Sam­sun plaj­la­rı 8 ma­vi bay­rak­la ödül­len­di­ril­di. Bil­has­sa ba­yan­la­ra ait ma­vi bay­rak­lı Fe­ner Pla­jı, hem mer­ke­ze çok ya­kın hem de ku­mu ile çok gü­zel bir sa­hil­dir. Di­ğer 7 ma­vi bay­rak­lı pla­jı­mız da ad­la­rın­dan da an­la­şı­la­ca­ğı gi­bi al­tın kum­dur." 


Tür­ki­ye ve yurt dı­şın­dan zi­ya­ret­çi­le­re Sam­sun'u gör­me­le­ri­ni ve plaj­la­rın­dan fay­da­lan­ma­la­rı­nı öne­ren Şa­hin, "Çün­kü gel­dik­le­rin­de çok mut­lu ola­cak­la­rı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Böy­le gü­zel kum ve sa­hil her ye­re na­sip ol­maz. Sam­sun bu ba­kım­dan çok şans­lı bir yer." ifa­de­si­ni kul­lan­dı.


Şa­hin, Sam­sun'da sa­hil­le­rin şe­hir mer­ke­zi­ne 5 ki­lo­met­re me­sa­fe­den baş­la­dı­ğı­na işa­ret ede­rek, şun­la­rı kay­det­ti:
"De­ni­zi sığ­dır ve ge­niş bir kum­sa­la sa­hip­tir. Ata­kum sa­hil­le­ri sa­de­ce Sam­sun ilin­de ya­şa­yan va­tan­daş­lar için de­ğil, Amas­ya, Ço­rum, To­kat gi­bi çev­re il­le­rin ya­nı sı­ra sa­hi­lin kum­sal ol­ma­sı ve en uzun kum­sal alan­la­ra sa­hil ol­ma­sıy­la da tu­rist­ler için ca­zi­be ta­şı­mak­ta­dır. Yak­la­şık 30 ki­lo­met­re alan­da ya­pı­lan dü­zen­le­me­ler­le sa­hil, hem de­niz ve tu­rizm hem de in­san­la­rın gün­lük spor ak­ti­vi­te­le­ri­ni ya­pa­bi­le­cek­le­ri ekip­man ve alan­la­rı, ço­cuk oyun alan­la­rı, bi­sik­let yol­la­rı ve en önem­li­si hal­kın kul­la­nı­mı­na açıl­mış golf sa­ha­sıy­la önem­li bir ca­zi­be mer­ke­zi­ne dö­nüş­müş­tür." 


Sa­hil­le­rin ta­ma­men hal­ka açık dü­zen­len­di­ği­nin al­tı­nı çi­zen Şa­hin, "Ma­vi bay­rak­lı plaj­la­rın sa­hi­bi ol­mak o şeh­ri tu­rizm açı­sın­dan bir üst li­ge çı­ka­rı­yor. Önem­li kri­ter­le­ri ye­ri­ne ge­ti­re­rek bu bay­ra­ğa sa­hip olan yer­ler bir ne­vi ulus­la­ra­ra­sı tu­rizm oto­ri­te­le­ri­nin gö­zün­de ye­ni bir se­vi­ye­ye sa­hip olu­yor." de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.(AA) 

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2018, 16:09
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER