Katipler Konağı Ramazan’a hazır

Ço­rum’un ilk ko­nak res­to­ra­nı olan Ka­tip­ler Ko­na­ğı, yak­la­şan Ra­ma­zan Ayı’na ha­zır.

Katipler Konağı  Ramazan’a hazır

RE­CEP ME­BET

Ço­rum’un ilk ko­nak res­to­ra­nı olan Ka­tip­ler Ko­na­ğı, yak­la­şan Ra­ma­zan Ayı’na ha­zır.

Ge­le­nek­sel Ço­rum mut­fa­ğın­dan olu­şan zen­gin me­nü­süy­le dik­kat çe­ken Ka­tip­ler Ko­na­ğı Res­to­ran, bu yıl da mi­sa­fir­le­ri­ne Türk Mü­zi­ği din­le­ti­si eş­li­ğin­de if­tar key­fi su­na­cak.

Ra­ma­zan Ayı’na özel lez­zet­le­ri, se­vi­len mu­sıkî eser­le­ri eş­li­ğin­de müş­te­ri­le­ri­ne sun­duk­la­rı­nı ha­tır­la­tan iş­let­me yet­ki­li­le­ri, ge­le­nek­sel ye­mek­ler ile gü­nü­müz mut­fa­ğı­nı Ka­tip­ler Ko­na­ğı’nda bu­luş­tur­ma­ya de­vam ede­cek­le­ri­ni söy­le­di­ler.
Hiz­met­te 23 yı­lı ge­ri­de bı­rak­tık­la­rı­nı an­la­tan iş­let­me­ci­ler, ka­li­te ve lez­zet­ten as­la ödün ver­me­dik­le­ri­ni vur­gu­la­dı­lar.

Ço­rum’a ge­len yer­li ve ya­ban­cı ko­nuk­la­rın ağır­lan­dı­ğı baş­lı­ca me­kan­lar ara­sın­da yer al­dık­la­rı­nı be­lir­ten yet­ki­li­ler, yak­la­şık 6 yıl ön­ce ta­ri­hi ko­na­ğın se­lam­lık bö­lü­mü­nü de res­to­ras­yon ça­lış­ma­sı­nın ar­dın­dan hiz­me­te sun­duk­la­rı­nı kay­det­ti­ler.

Yak­la­şan Ra­ma­zan Ayı ön­ce­sin­de, un­lu ma­mul­le­rin sa­tı­şa su­nul­du­ğu Ka­tip­ler Ko­na­ğı şu­be­le­rin­de de ha­zır­lık­la­rın ta­mam­lan­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren iş­let­me yet­ki­li­le­ri, if­tar ve sa­hur­luk ge­le­nek­sel lez­zet­le­ri müş­te­ri­le­ri­nin be­ğe­ni­si­ne su­na­cak­la­rı­nı ifa­de et­ti­ler.

İf­tar da­vet­le­ri için şim­di­den grup re­zer­vas­yon­la­rı ka­bul et­me­ye baş­la­dık­la­rı­nı du­yu­ran iş­let­me­ci­ler, “Ge­le­nek­sel lez­zet­ler­le fa­sıl eş­li­ğin­de if­tar et­mek is­te­yen her­ke­si Alay­bey So­kak’ta hiz­met ve­ren Ka­tip­ler Ko­na­ğı’na bek­li­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu­lar.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2018, 16:47
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER