Monster Garage açıldı

Meh­met Enes Boz­kurt’un sa­hi­bi ol­du­ğu “Mons­ter Ga­ra­ge” hiz­me­te açıl­dı.

Monster Garage açıldı

M. BU­RAK YAL­ÇIN

Meh­met Enes Boz­kurt’un sa­hi­bi ol­du­ğu “Mons­ter Ga­ra­ge” hiz­me­te açıl­dı.

Ön­ce­ki gün Kü­çük Sa­na­yi Si­te­si 17. Cad­de nu­ma­ra 105’de hiz­me­te gi­ren iş­ye­ri­nin açı­lı­şı­na Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, ÇE­SOB Baş­ka­nı Re­cep Gür,  Ço­rum Elek­trik­çi­ler ve Su Te­si­sat­çı­la­rı Oda­sı Erol Boz­kurt, Ço­rum Oto Ta­mir­ci­ler Es­naf Oda­sı Baş­ka­nı Nec­met­tin Uzun, Ço­rum Mo­bil­ya­cı­lar Oda­sı  Baş­ka­nı Yal­çın Kı­lıç, Ço­rum Elek­trik­çi­ler ve Su Te­si­sat­çı­la­rı Oda­sı Erol Boz­kurt, Ço­rum Kah­ve­ci­ler ve İn­ter­net­çi­ler Es­naf Oda­sı Ne­si­mi Öz­ku­bat ve çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı.

Açı­lış­ta kı­sa bir ko­nuş­ma ya­pan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül, is­tih­da­ma kat­kı sağ­la­yan her­ke­sin baş­la­rı­nın üs­tün­de ye­ri ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­re­rek, iş­ye­ri sa­hi­bi­ne ha­yır­lı ol­sun di­lek­le­ri­ni ilet­ti.

İş­ye­ri sa­hi­bi Meh­met Enes Boz­kurt, çı­rak­lık­tan be­ri bu sek­tö­rün içe­ri­sin­de ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Ses sis­te­mi, mo­di­fi­ye, kol­tuk dö­şe­me, araç body kit, air süs­pan­si­yon hiz­me­ti ve­re­ce­ğiz. Ço­rum’da­ki ar­ka­daş­lar ge­nel­lik­le bu işi yap­tır­mak için şe­hir dı­şı­na gi­di­yor­lar. İh­ti­yaç ol­du­ğu için aç­tık ve Ço­rum’da da bir il­ki ger­çek­leş­tir­dik. Her mar­ka ara­ca mo­di­fi­ye ya­pı­yo­ruz” de­di.
Çe­şit­li ik­ram­la­rın ar­dın­dan açı­lış so­na er­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER