Motosiklet Festivali’ne Çorum’dan katılım

To­kat'ın Nik­sar il­çe­sin­de bu yıl 3'ün­cü­sü dü­zen­le­nen mo­to­sik­let fes­ti­va­li bü­yük bir il­giy­le ta­kip edil­di. 

Motosiklet Festivali’ne Çorum’dan katılım

Nik­sar Be­le­di­ye­si ve Nik­sar Mo­to­sik­let Ku­lü­bü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen mo­to­sik­let fes­ti­va­li­nin bu yıl 3'ün­cü­sü ger­çek­leş­ti­ril­di. Fes­ti­va­le ül­ke­nin çe­şit­li il­le­rin­den bi­ne ya­kın mo­to­sik­let­çi ka­tı­lır­ken, va­tan­daş­lar­da yo­ğun il­gi gös­ter­di. Bir­kan Po­lat'ın mo­to­sik­let ile yap­tı­ğı ak­ro­ba­si şov ise iz­le­yen­le­rin ne­fe­si­ni kes­ti. 


 Fes­ti­val kap­sa­mın­da bi­ne ya­kın mo­to­sik­let tut­ku­nu kon­voy şek­lin­de il­çe­ye gi­re­rek ana cad­de üze­rin­de şov yap­tı. Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda dü­zen­le­nen ala­na ge­len mo­tor­cu­la­ra halk bü­yük il­gi gös­ter­di. Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda Bir­kan Po­lat ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len ak­ro­ba­si mo­to­sik­let şov ile baş­la­yan et­kin­lik­ler Nik­sar Ça­mi­çi Yay­la­sı'nda de­vam et­ti. 


 Nik­sar Be­le­di­ye­si Kamp Ka­ra­van Ala­nı'nda dü­zen­le­nen et­kin­lik­ler çer­çe­ve­sin­de kamp ate­şi­ni ya­kan Nik­sar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Öz­di­lek Öz­can,"3'ün­cü mo­to­sik­let fes­ti­va­li­ni gü­zel bir bu­luş­ma ile baş­la­tı­yo­ruz. Bir­çok il­den yak­la­şık bin ki­şi­yi mi­sa­fir et­ti­ği­miz et­kin­lik­le­ri­miz sa­ye­sin­de il­çe­mi­zin ta­nı­tı­mı­nı da la­yı­kıy­la ya­pı­yo­ruz. Et­kin­li­ği­mi­zi ger­çek­leş­tir­me­miz­de biz­ler­le or­tak bir şe­kil­de ça­lı­şan Nik­sar Mo­to­sik­let Ku­lü­bü Baş­ka­nı Bur­han Er­yıl­maz ve yö­ne­ti­mi­ne te­şek­kür edi­yo­rum. İn­şal­lah sağ­lık­la, sıh­hat­le bu­nun tek­ra­rı­nı, de­va­mı­nı önü­müz­de­ki yıl­lar­da da­ha faz­la coş­ku­lu şe­kil­de hem­şe­ri­le­ri­mi­ze sun­ma­yı he­def­li­yo­ruz" de­di. 


 Nik­sar Mo­to­sik­let Ku­lü­bü Baş­ka­nı Bur­han Er­yıl­maz ise ken­di­le­ri­ni yal­nız bı­rak­ma­ya­rak yur­dun çe­şit­li il­le­rin­den ge­len tüm mo­tor tut­kun­la­rı­na te­şek­kür ede­rek,"Bu­gün bu­ra­ya İs­tan­bul, Bur­sa, Art­vin, Si­vas, Ri­ze, Sam­sun, Er­zu­rum, Er­zin­can, Kay­se­ri, Ma­lat­ya, Kay­se­ri, Ço­rum gi­bi da­ha sa­ya­ma­dı­ğım bir­çok il­den 300'ün üze­rin­de mo­to­sik­let tut­ku­nu gel­di. Tüm yurt ge­ne­lin­den il­çe­mi­ze ge­len, or­ga­ni­zas­yo­nu­mu­za ka­tı­lan ağa­bey­le­ri­mi­ze, kar­deş­le­ri­mi­ze çok te­şek­kür edi­yo­ruz. Biz eli­miz­den gel­di­ği ka­dar bu tür or­ga­ni­zas­yon­la­rı yap­ma­ya gay­ret edi­yo­ruz. Bu ko­nu­da biz­ler­den des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­yen Nik­sar Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Öz­di­lek Öz­can'a şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz. İn­şal­lah se­ne­ye da­ha iyi­si­ni yap­mak için de ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­re­ce­ğiz" di­ye ko­nuş­tu. (İHA)

Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2018, 11:26
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER