Pınar Koleji’nden resim sergisi

Özel Pı­nar Sağ­lık Ko­le­ji, yıl­so­nu ne­de­niy­le re­sim ser­gi­si aç­tı.

Pınar Koleji’nden resim sergisi

M.BU­RAK YAL­ÇIN

Özel Pı­nar Sağ­lık Ko­le­ji, yıl­so­nu ne­de­niy­le re­sim ser­gi­si aç­tı.

Ser­gi açı­lı­şı­na Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar İl Mü­dü­rü Yah­ya Ço­ban, Der­nek­ler Mü­dü­rü Mus­ta­fa Bay­rak, Ço­rum Ec­za­cı­lar Oda­sı Baş­ka­nı Sön­mez Ça­lış­kan, Pı­nar Ko­le­ji Ge­nel Ko­or­di­na­tö­rü Ka­zım Al­poğ­lu ve ve­li­ler ka­tıl­dı.

Prog­ram­da kı­sa bir açış ko­nuş­ma­sı ya­pan Pı­nar Ko­le­ji Ge­nel Ko­or­di­na­tö­rü Ka­zım Al­poğ­lu et­kin­li­ğe ka­tı­lan ve­li­le­re te­şek­kür et­ti.

Açış ko­nuş­ma­sı­nın kur­de­le ke­si­le­rek ser­gi­nin açı­lı­şı ya­pıl­dı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER