8 köyü Alaca’ya bağlayan köprü tamamlandı

İl Özel İda­re­si kır­sal ke­sim­de ya­şa­yan va­tan­daş­la­rın hiz­met­ler­den en iyi şe­kil­de fay­da­la­na­bil­me­si için ça­lış­ma­la­rı­na de­vam edi­yor.

8 köyü Alaca’ya bağlayan köprü tamamlandı

İl Özel İda­re­si kır­sal ke­sim­de ya­şa­yan va­tan­daş­la­rın hiz­met­ler­den en iyi şe­kil­de fay­da­la­na­bil­me­si için ça­lış­ma­la­rı­na de­vam edi­yor.

Bü­yük­keş­lik, Kla­vuz, Ak­pı­nar, Ka­pak­lı, Dut­lu­ca, Ge­ven, Kuz­kış­la ve Çal köy­le­ri­ni Ala­ca mer­ke­ze bağ­la­yan yol üze­rin­de yer alan köp­rü­de ge­rek­li dol­gu­lar ya­pı­la­rak mev­cut gü­zer­ga­ha uyum sağ­la­ma­sı ve kon­fo­run art­tı­rıl­ma­sı ba­kı­mın­dan as­falt kap­la­ma ya­pıl­dı. Ala­ca Çal Kö­yü yol üze­ri ila­ve köp­rü ya­pı­mı işi 75 gün­de ta­mam­la­na­rak hiz­me­te açıl­dı.

Ko­nu ile il­gi­li Özel İda­re’den ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Yol ve ula­şım ba­kı­mın­dan köy­le­ri­mi­zin prob­lem­le­ri çö­zü­me ka­vuş­tu­ru­lur­ken, ba­zı böl­ge­ler­de sı­fır­dan ya­pım­la­rın ya­nı sı­ra ila­ve (ge­niş­let­me) köp­rü, yol ça­lış­ma­la­rı da ya­pı­lı­yor. Bu ba­kım­dan Ala­ca İl­çe­si Çal Kö­yü yol üze­ri ila­ve köp­rü ya­pı­mı işi ta­mam­la­na­rak va­tan­daş­la­rı­mı­zın hiz­me­ti­ne açıl­dı. Uzun­lu­ğu 33 cm., ge­niş­li­ği ise 5 m. olan köp­rü­de ila­ve (ge­niş­let­me) ça­lış­ma­sı ya­pı­la­rak köp­rü da­ha kon­for­lu ve gü­ven­li bir ha­le ka­vuş­tu­rul­du.” de­nil­di     (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER