Alaca Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yüzde 85’i tamam

2014 yı­lı Dev­let Ya­tı­rım Prog­ra­mın­da yer alan Ala­ca 24 Ders­lik­li Ana­do­lu İmam Ha­tip Li­se­si’nin ya­pı­mı de­vam edi­yor.

Alaca Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yüzde 85’i tamam

2014 yı­lı Dev­let Ya­tı­rım Prog­ra­mın­da yer alan Ala­ca 24 Ders­lik­li Ana­do­lu İmam Ha­tip Li­se­si’nin ya­pı­mı de­vam edi­yor.
İha­le­si 11 Ni­san 2017 ger­çek­leş­ti­ri­len oku­lun %85’i ta­mam­lan­dı. Ko­nu ile il­gi­li Ço­rum Va­li­li­ği’nden ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re oku­lun önü­müz­de­ki eği­tim-öğ­re­tim yı­lın­da hiz­me­te gi­re­ce­ği be­lir­til­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2018, 13:52
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER