Alacalı öğrenciler Kentpark’ı gezdi

Ço­rum Be­le­di­ye­si'nin pres­tij eser­le­rin­den olan Kent­park, şe­hir mer­ke­zi­nin ya­nı sı­ra il­çe­ler­den ve il dı­şın­dan da zi­ya­ret­çi akı­nı­na uğ­ru­yor.

Alacalı öğrenciler  Kentpark’ı gezdi

Ço­rum Be­le­di­ye­si'nin pres­tij eser­le­rin­den olan Kent­park, şe­hir mer­ke­zi­nin ya­nı sı­ra il­çe­ler­den ve il dı­şın­dan da zi­ya­ret­çi akı­nı­na uğ­ru­yor.
 

Ala­ca Ana­do­lu İmam Ha­tip Li­se­si öğ­ret­me­ni Yal­çın Kap­lan ve öğ­ren­ci­le­ri, haf­ta­so­nu Kent­park'ı zi­ya­ret et­ti. Ken­di­si de da­ha ön­ce Ala­ca İmam Ha­tip Li­se­si'nde öğ­ret­men­lik ya­pan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül de mi­sa­fir öğ­ren­ci ve öğ­ret­men­le­re eş­lik et­ti.


Hiz­me­te gir­me­si ile bir­lik­te zi­ya­ret­çi akı­nı­na uğ­ra­yan Kent­park'ı ge­zen öğ­ren­ci­ler­den Elif Dur­du, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül için yaz­dı­ğı ya­zı­yı oku­du. Elif Dur­du, Kent­park için Baş­kan Gül'e te­şek­kür et­ti. 


Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül ile ta­nış­ma­nın ken­di­si ve ar­ka­daş­la­rı­nı çok mut­lu et­ti­ği­ni be­lir­ten Dur­du, "Ço­rum'da 15 Tem­muz Şe­hit­le­ri Mü­ze­si, Genç­lik Mer­kez­le­ri ve Kent­park'ı gez­dik. Si­zin de da­ha ön­ce­den oku­lu­muz­da öğ­ret­men­lik yap­ma­nız bi­zim bu­ra­ya gel­di­ği­miz­de­ki he­ye­ca­nı iki­ye kat­la­dı. 15 Tem­muz Şe­hit­le­ri­mi­zi unut­tur­ma­mak için yap­tır­dı­ğı­nız Mü­ze, Kent­park ve di­ğer hiz­met­le­ri­niz için siz­le­re te­şek­kür edi­yo­rum" ifa­de­le­ri­ne yer ver­di. 
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gül zi­ya­ret so­nun­da öğ­ren­ci­ler­le ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­di.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER