Avutmuş Köyü’ne gölet yapılacak

Ala­ca’ya bağ­lı Avut­muş kö­yü­ne su­la­ma gö­le­ti ya­pı­la­cak. Te­si­sin iha­le­si ya­pıl­dı.

Avutmuş Köyü’ne gölet yapılacak

Özel­lik­le kır­sal ke­sim­de ya­şa­yan­la­rın hiz­met­ler­den en iyi şe­kil­de ya­rar­la­na­bil­me­si için ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren İl Özel İda­re­si köy­le­re su­la­ma gö­le­ti te­si­si ya­pı­mı­na de­vam edi­yor.

Bu kap­sam­da Ala­ca’ya bağ­lı Avut­muş kö­yü­ne in­şa edi­le­cek olan su­la­ma gö­le­ti­nin iha­le­si ger­çek­leş­ti­ril­di.

İha­le kap­sa­mın­da ya­pı­la­cak gö­le­tin de­po­la­ma hac­mi 31.664 m3 olur­ken pro­je ala­nın­da ara­zi var­lı­ğı 5.000 de­kar olup 100 de­kar alan su­ya ka­vu­şa­cak.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER