Ceylan, Alaca’ya müjde verdi

Se­çim ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da Ala­ca'ya gi­den Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan, es­naf ve va­tan­daş­lar­la bir ara­ya gel­di. 

Ceylan, Alaca’ya müjde verdi

Se­çim ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da Ala­ca'ya gi­den Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan, es­naf ve va­tan­daş­lar­la bir ara­ya gel­di. 

Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, Ala­ca'ya yi­ne eli boş git­me­yen Mil­let­ve­ki­li Cey­lan, Ai­le Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de Sos­yal Hiz­met­ler Mer­ke­zi'nin il­çe­ye açı­la­ca­ğı müj­de­si­ni ver­di. Cey­lan, "Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­kan­lı­ğı'nın Ala­ca'da Sos­yal Hiz­met Mer­kez Mü­dür­lü­ğü onay­lan­dı. Ye­ri­miz ha­zır. Bu­nu da in­şal­lah kı­sa sü­re içe­ri­sin­de bu­ra­da fa­ali­ye­te ge­çi­re­rek açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­ti­ri­riz.

Ai­le Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­kan­lı­ğı'nın hiz­met­le­ri sı­ra­sın­da Ala­ca­lı va­tan­daş­la­rım bu hiz­met için Ço­rum'a git­me­ye­cek. Di­lek­çe iş­lem­le­ri, yaş­lı ba­kım hiz­met­le­ri, en­gel­li hiz­met­le­ri, as­ker eş­le­ri­nin iş­lem­le­ri gi­bi iş­lem­ler için va­tan­daş­la­rı­mı­zın Ço­rum'a git­me­si­ne ge­rek kal­ma­ya­cak ve Ala­ca'dan hal­le­de­cek iş­le­ri­ni. Ha­yır­lı ol­sun." de­di.  

Sos­yal Hiz­met Mer­ke­zi'nin Yıl­dız­han Ma­hal­le­si Ko­ca Yu­suf So­kak nu­ma­ra 9 ad­re­sin­de açı­la­ca­ğı­nı ak­ta­ran Cey­lan, "Ala­ca'yla dert­le­nen ve Ala­ca'nın so­run­la­rı­na çö­züm öne­ri­le­ri su­nan ve çö­züm gös­te­ren bir ida­re var bu­ra­da. Bu an­lam­da İl­çe Baş­ka­nı­mız Ha­lil Bey'e, Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Mu­ham­met Ey­vaz Bey’e te­şek­kür edi­yo­rum" de­di. 
 

‘ALA­CA BİZ­LE­Rİ HİÇ­BİR SE­ÇİM­DE YAL­NIZ BI­RAK­MA­DI’
AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan, Zi­le Cad­de­si'nden baş­la­dı­ğı es­naf zi­ya­re­ti­ne An­ka­ra Cad­de­si, Yoz­gat Cad­de­si ve ku­yum­cu­lar aras­ta­sıy­la de­vam et­ti. Bu se­çim­de Ala­ca'yı da­ha he­ye­can­lı ve mo­ti­ve ol­muş gör­dü­ğü­nü söy­le­yen Cey­lan, "Mil­le­ti­mi­zin te­vec­cü­hü bun­dan ön­ce­ki se­çim­ler­de ol­du­ğu gi­bi bu se­çim­de de Ala­ca­lı­lar AK Par­ti ve Cum­hur­baş­kan­lı­ğın­da Re­cep Tay­yip Er­do­ğan'dan ya­na kul­la­na­ca­ğı­nı te­men­ni edi­yo­ruz. Bu za­ma­na ka­da­ra Ala­ca biz­le­ri yal­nız bı­rak­ma­dı. Biz­de eli­miz­den gel­di­ği­nin faz­la­sı­nı yap­ma­ya ça­lış­tık. Yük­se­ko­kul kam­pü­sü­nün ya­pıl­ma­sı, Ço­rum-Ala­ca-Ala­ca-Yoz­gat yol­la­rı­nın sı­cak as­falt atıl­ma­sı­nın, Koç­hi­sar ba­ra­jı­nın ya­pıl­ma­sı, top­lu­laş­tır­ma­nın ala­ca­dan baş­la­ma­sı, su­la­ma isa­le hat­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı, do­ğan­ga­zın bu yıl Ala­ca ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­ma­sı ha­yal edi­le­bi­le­cek hiz­met­ler­di bun­dan 10-15 yıl ön­ce. Ala­ca'ya do­ğal­gaz ge­le­cek de­sek bı­yık al­tın­dan gü­lüm­ser­dik. Ama gö­rü­yor­su­nuz bu­gün gel­di­ği nok­ta­yı. Mut­la­ka ya­par­ken bo­zar­sın. Bu ye­ni­si­ni yap­mak için­dir. Alt­ya­pı­yı ye­ni­le­mek için mut­la­ka ka­za­ca­ğız. Da­ha son­ra ise ye­ni­si­ni ya­pa­ca­ğız. Alt­ya­pı­nın çev­re­ye za­ra­rı ola­cak­tır. An­cak bu­na kat­lan­ma­lı­yız. Gör­dü­ğüm ka­da­rıy­la be­le­di­ye to­par­la­mış iş­le­ri ve as­falt ça­lış­ma­la­rı de­vam edi­yor. Ço­rum'un mer­ke­ze da­hil 3 yıl­da tüm ma­hal­le­le­ri­ne do­ğal­gaz ve­ril­di. Do­ğal­gaz gel­di­ğin­de su şe­be­ke­si gi­bi bir an­da et­ra­fa ya­yıl­mı­yor. Bu yıl iti­ba­riy­le yüz­de 80'e ulaş­mış ola­cak. Se­ne­ye in­şal­lah ta­ma­mı­na ulaş­mış ola­cak­tır. Ala­ca­lı hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin biz­le­ri gü­ler yüz­le kar­şı­la­ma­sı biz­le­ri mem­nun et­ti" şek­lin­de ko­nuş­tu. 

Mil­let­ve­ki­li Cey­lan'a, es­naf ge­zi­le­ri sı­ra­sın­da Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­ham­met Ey­vaz, AK Par­ti İl­çe Baş­ka­nı Ha­lil İb­ra­him Şal­tu ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri, İl Ge­nel Mec­li­si üye­le­ri ve par­ti­li­ler eş­lik et­ti. 

MUH­TAR­LAR­DAN CEY­LAN’A DES­TEK
AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ah­met Sa­mi Cey­lan Ala­ca zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da muh­tar­la­rın des­te­ği­ni al­dı. Ço­rum Cad­de­si üze­rin­de es­naf zi­ya­ret­le­rin­de bu­lu­nan Cey­lan, Cum­hu­ri­yet Ma­hal­le­si muh­tar­lı­ğı­nı ve Yıl­dız­han Ma­hal­le­si Muh­tar­lı­ğı'nı zi­ya­ret et­ti. Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan'ın muh­tar­la­ra bü­yük önem ver­di­ği­ni be­lir­ten Cey­lan, "Bi­zim dö­ne­mi­miz­le bir­lik­te muh­tar­la­rı­mı­zın öne­mi art­tı ve gö­rev ve so­rum­lu­luk­la­rı ge­niş­le­di" de­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER