Öldürülen DHKP-C’li Çorumlu çıktı

İs­tan­bul Sa­rı­yer'de te­rör ör­gü­tü DHKP/C'ye yö­ne­lik ope­ras­yon­da, po­lis­le ça­tış­ma­ya gi­ren 1 ki­şi ölü ele ge­çi­ril­di.

Öldürülen DHKP-C’li Çorumlu çıktı

İs­tan­bul Sa­rı­yer'de te­rör ör­gü­tü DHKP/C'ye yö­ne­lik ope­ras­yon­da, po­lis­le ça­tış­ma­ya gi­ren 1 ki­şi ölü ele ge­çi­ril­di. Ev­de bu­lu­nan 2 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. Öl­dü­rü­len DHKP-C’li İ.D.T’nin Ço­rum­lu ol­du­ğu öğ­re­nil­di.
İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü'nden alı­nan bil­gi­ye gö­re, Fa­tih Sul­tan Meh­met Ma­hal­le­si Av­şa So­kak'ta 9 Ma­yıs'ta E.Y. ad­lı ki­şi­nin uyuş­tu­ru­cu sat­tı­ğı ge­rek­çe­siy­le si­lah­la ya­ra­lan­ma­sı ola­yı­nın te­rör ör­gü­tü men­sup­la­rı ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­di­ği tes­pit edil­di.


Te­rör­le Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, E.Y'nin ya­ra­lan­ma­sı ola­yı­na ka­rış­tı­ğı id­dia edi­len İ.D.T'nin ya­ka­lan­ma­sı için ön­ce­ki gün Sa­rı­yer'de 4 ad­re­se ope­ras­yon dü­zen­le­di.
Özel Ha­re­kat Şu­be Mü­dür­lü­ğü po­lis­le­ri­nin de ka­tıl­dı­ğı ope­ras­yon­da, ad­res­ler­den bi­rin­den ekip­le­re ateş açıl­dı. Po­lis­le­rin kar­şı­lık ver­me­si üze­ri­ne si­lah­la vu­ru­lan İ.D.T. ölü ele ge­çi­ril­di. Ev­de bu­lu­nan H.Y. ve S.Y. gö­zal­tı­na alın­dı.
İ.D.T'nin, te­rör ör­gü­tü DHKP/C'de so­rum­lu dü­zey­de fa­ali­yet yü­rüt­tü­ğü, te­rör suç­la­rın­dan 5 kay­dı­nın bu­lun­du­ğu ve hak­kın­da ara­ma ka­ra­rı ol­du­ğu bil­di­ril­di. 

(AA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER