Bayat’ta Kurban Bayramı hareketliliği

Ba­yat Be­le­di­ye­si Ve­te­ri­ner He­ki­mi ve Za­bı­ta ekip­le­ri, yak­la­şan Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­si il­çe­de­ki kur­ban­lık hay­van­la­rı sağ­lık kon­tro­lün­den ge­çir­di. Hay­van pa­za­rın­dan ya­pı­lan kon­trol­ler­de hay­van­la­rın kur­ba­na el­ve­riş­li olup ol­ma­dık­la­rı ve yaş kon­trol­le­ri ile gi­riş­le­rin kon­trol al­tı­na alın­ma­sı sağ­lan­dı. 

Bayat’ta Kurban Bayramı hareketliliği

Ba­yat Be­le­di­ye Ba­sın Bi­ri­mi’nden ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, kur­ban­lık hay­van­la­ra Ba­yat’ta her yıl kon­trol­ler uy­gu­la­yan Ve­te­ri­ner He­kim, hay­van­la­rın yaş ta­yi­ni, has­ta­lık be­lir­ti­le­ri­ni, aşı­la­rı­nı kon­trol edi­yor. Er­kek hay­van­la­rın ağır­lık­ta ol­du­ğu hay­van pa­za­rın­da yaş tes­pi­ti ya­pı­lı­yor. Her­han­gi bir olum­suz­luk kar­şı­sın­da hay­van­la­rın ku­lak kü­pe­le­rin­de­ki nu­ma­ra­lar alı­na­rak ge­rek­li mer­ci­le­re bil­di­ri­li­yor. Dün iti­ba­riy­le de­ne­tim­le­re baş­la­yan Ve­te­ri­ner He­kim ve Za­bı­ta ekip­le­ri, hay­van­lar­da hiç­bir sağ­lık so­ru­nu­na rast­la­ma­dı. De­ne­tim ve kon­trol­le­rin Kur­ban Bay­ra­mı’na ka­dar sü­re­ce­ği be­lir­til­di. 

Ya­pı­lan de­ne­tim ve kon­trol­le­ri ye­rin­de in­ce­le­yen Ba­yat Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ek­rem Ün­lü, Kur­ban Bay­ra­mı ön­ce­si ku­ru­lan hay­van pa­zar­la­rın­da, kur­ban ala­cak ve sa­ta­cak va­tan­daş­la­rın sa­tın ala­cak­la­rı hay­va­nın kur­ban­lı­ğa uy­gun olup ol­ma­dık­la­rı­nı, sağ­lık açı­sın­dan sa­kın­ca­lı bir du­rum­la­rı­nın ol­du­ğun­da der­hal be­lir­len­di­ği­ni kay­det­ti.

Va­tan­daş­la­rın kur­ban­la­rı­nı sağ­lık­lı al­ma­la­rı için ça­lış­ma­la­ra hız ver­dik­le­ri­ni di­le ge­ti­ren Baş­kan Ün­lü, "1 ve­te­ri­ner he­kim ile 3 za­bı­ta­dan olu­şan kur­ban de­ne­tim bi­ri­mi oluş­tur­duk. Yak­la­şık 500 ka­dar bü­yük­baş, 100 ka­dar kü­çük­baş kur­ban­lık hay­van ekip­le­ri­miz ta­ra­fın­dan pa­zar gi­ri­şin­de te­ker te­ker kon­trol edi­le­rek, hay­van­la­rın pa­za­ra alın­ma­la­rı sağ­lan­dı. İl­çe­miz­de­ki hay­van pa­za­rın­da­ki hay­van­lar kon­trol ve de­ne­tim­ler­den geç­ti­ğin­den do­la­yı,  va­tan­daş­la­rı­mız kur­ban pa­za­rın­dan kur­ban­lık hay­van­la­rı­nı gö­nül­le­ri ra­hat­lı­ğı ile ala­bi­lir­ler.” de­di.

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2018, 12:38
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER