Bir tonluk ‘Şampiyon’ alıcısını bekliyor

Çan­kı­rı'da kur­ban pa­za­rın­da sa­tı­şa çı­ka­rı­lan "Şam­pi­yon" isim­li bir ton ağır­lı­ğın­da­ki kur­ban­lık da­na, 16 bin li­ra­dan alı­cı­sı­nı bek­li­yor.

Bir tonluk ‘Şampiyon’ alıcısını bekliyor

Be­si­ci Gür­han Ak­ti­kan, ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da,  Ço­rum'un Ba­yat il­çe­si­ne bağ­lı Kö­pük­lü kö­yün­den gel­di­ği­ni söy­le­di.

Hay­van pa­za­rı­nın en bü­yük da­na­sı­nın ken­di­sin­de ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ak­ti­kan, "Hay­va­nı­mız 3 ya­şın­da si­men­tal cin­si. İs­mi­ni 'Şam­pi­yon' koy­duk, 16 bin li­ra­dan alı­cı­sı­nı bek­li­yo­ruz. Can­lı ola­rak bir ton ge­li­yor, 550 ki­lo ka­dar da eti olur." de­di.
Pa­za­ra ge­len­le­rin "Şam­pi­yon"a yo­ğun il­gi gös­ter­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Ak­ti­kan, 14 bin li­ra­ya ka­dar tek­lif eden ol­du­ğu­nu an­cak ka­bul et­me­dik­le­ri­ni söy­le­di. 

(AA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER