Gittikleri her yere iyilik taşıyorlar

"Genç­le­rin İyi­lik Ağa­cı" ve "Mer­ke­zim Her Yer­de uy­gu­la­ma­la­rı kap­sa­mın­da Mah­mut Ata­lay Genç­lik Mer­ke­zi gö­nül­lü­le­ri Ba­yat’a bağ­lı Çam­lı­gü­ney Kö­yü İl­ko­ku­lu’nu zi­ya­ret et­ti. 

Gittikleri her yere iyilik taşıyorlar

Genç­lik ve Spor Ba­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de ge­liş­ti­ri­len ve ili­miz­de Genç­lik Hiz­met­le­ri ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü Mah­mut Ata­lay Genç­lik Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len, "Genç­le­rin İyi­lik Ağa­cı" ve "Mer­ke­zim Her Yer­de uy­gu­la­ma­la­rı kap­sa­mın­da Mah­mut Ata­lay Genç­lik Mer­ke­zi gö­nül­lü­le­ri Ba­yat’a bağ­lı Çam­lı­gü­ney Kö­yü İl­ko­ku­lu’nu zi­ya­ret et­ti. 

Genç­le­rin ge­li­şi­mi­ne yar­dım­cı ol­mak, mil­li ve ma­ne­vi de­ğer­le­ri­ne ve geç­mi­şi­ne bağ­lı, dün­ya­nın ge­le­ce­ği­ne yön ve­ren şu­ur­lu bir genç­lik ye­tiş­me­si­ne kat­kı sağ­la­mak adı­na 81 il­de genç­le­re hiz­met ve­ren Genç­lik Mer­kez­le­ri, ha­ya­ta ge­çir­di­ği pro­je­ler­le ör­nek ol­ma­ya de­vam edi­yor.

Genç­le­rin İyi­lik Ağa­cı" ve "Mer­ke­zim Her Yer­de uy­gu­la­ma­la­rı kap­sa­mın­da Ba­yat’a bağ­lı Çam­lı­gü­ney Kö­yü İl­ko­ku­lu’nu zi­ya­ret eden genç­lik mer­ke­zi gö­nül­lü­le­ri de zi­ya­ret ile il­gi­li şu bil­gi­le­ri ver­di; “Ba­kan­lı­ğı­mı­zın mis­yon ve viz­yo­nu­na uy­gun ola­rak "Genç­le­rin İyi­lik Ağa­cı" fa­ali­ye­ti ile, ül­ke­miz genç­li­ği­nin ye­rel ve ev­ren­sel so­run­la­ra kar­şı du­yar­lı­lı­ğı­nın ar­tı­rıl­ma­sı, bi­linç­li bir ne­sil ye­tiş­ti­ril­me­si ve bu so­run­la­rın çö­zü­mün­de ak­tif ola­rak yer al­ma­la­rı­nın, ken­di ak­ran­la­rı baş­ta ol­mak üze­re top­lu­mun her ke­si­min­den in­san­la et­ki­li ile­ti­şim kur­ma­la­rı­nın sağ­lan­ma­sı, genç­le­rin top­lu­ma kar­şı so­rum­lu­luk duy­gu­la­rı­nın ge­liş­ti­ril­me­si, gö­nül­lü­lük fa­ali­yet­le­ri­ne ka­tı­lı­mı­nın alış­kan­lık ha­li­ne dö­nüş­tü­rül­me­si amaç­lan­mak­ta­dır. Tüm bu he­def­ler doğ­rul­tu­sun­da 19 Ni­san per­şem­be gü­nü ili­mi­zin uzak il­çe­le­rin­den bi­ri olan Ba­yat il­çe­mi­zin Çam­lı­gü­ney Kö­yü İl­ko­ku­lun­da­ki, 20 Ni­san cu­ma gü­nü de İs­ki­lip il­çe­mi­zin Ya­vu Kö­yü Ah­met Ham­di Ça­ğıl İlk ve Or­ta­oku­lun­da­ki ço­cuk­la­rı­mı­za genç­lik mer­ke­zi­mi­zin fa­ali­yet­le­ri­ni gö­tür­dük. On­la­rın da bu hiz­met­ten fay­da­lan­ma­la­rı­nı sağ­la­dık. Özel­lik­le kü­çük yaş gu­ru­bun da olan öğ­ren­ci­ler­le gö­nül­lü genç­le­ri­miz çe­şit­li oyun­lar oy­na­yıp gü­zel za­man ge­çir­me­le­ri­ni sağ­la­dı. Ay­rı­ca Genç­lik mer­ke­zi­mi­zin gö­nül­lü genç­le­ri ile top­la­dı­ğı­mız oyun­cak ve kır­ta­si­ye mal­ze­me­le­ri­ni bu okul­la­rı­mı­za tes­lim et­tik." açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2018, 12:17
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER