Bir de Buradan Yak - 4

Sİ­GA­RA İÇİL­ME­Sİ­NİN NE­DEN­LE­Rİ:
Kâina­tın en akıl­lı, en yü­ce ya­ra­tı­ğı olan in­san, her tür­lü olum­suz­lu­ğu­nu bil­di­ği hal­de ne­den, ni­çin si­ga­ra içer? Si­ga­ra­ya baş­lan­ma­sı­nın, iç­me­ye de­vam edil­me­si­nin ve gi­de­rek tut­sak olun­ma­sı­nın ne­den­le­ri, ki­şi­le­re ve çev­re­ye gö­re de­ği­şik­lik gös­ter­mek­te­dir. Yüz­ler­ce si­ga­ra içi­ci­si ile yap­tı­ğım söy­le­şi­ler­de, al­dı­ğım ce­vap­la­rı ge­nel­de şu baş­lık­lar al­tın­da top­la­mak müm­kün:

* Ar­ka­daş, okul, çev­re et­ki­si
* Ar­ka­daş ve çev­re edin­me­de ve ile­ti­şim kur­ma­da ko­lay­laş­tır­ma
* Ken­di­ni gü­ven­de his­set­me
* El alış­kan­lı­ğı - ağız alış­kan­lı­ğı
* Zevk-ke­yif al­ma
* Ki­lo al­ma­yı ön­le­me
* Sa­kin­leş­tir­me-tes­kin et­me-stres­ten uzak­laş­ma
* Çay-kah­ve-iç­ki ya­nın­da (özel ko­şul­lar­da) içi­le­rek sos­yal alış­kan­lık ka­zan­ma
* Baş­kal­dır­ma, öz­gür-ba­ğım­sız his­set­me
* Si­ga­ra en­düs­tri­si­nin bas­kı­sı, rek­lam­lar­dan et­ki­len­me
* Mo­del ara­ma. Ai­le bi­rey­le­rin­den, çev­re­de­ki in­san­lar­dan, sev­dik­le­rin­den et­ki­len­me ve tak­lit et­me
* Bir ko­nu üze­rin­de dü­şün­ce­le­ri yo­ğun­laş­tır­ma
* Ya­ra­tı­cı­lı­ğı ge­liş­tir­me
* Duy­gu­sal des­tek ro­lü. Üzün­tü, ne­şe, he­ye­can vb. an­la­rı pay­laş­ma
* Kim­lik ara­yı­şı (Bü­yük­lü­ğü- yi­ğit­li­ği-er­kek­li­ği-gü­cü-zen­gin­li­ği vb. bir şey­le­ri ka­nıt­la­ma)
Si­ga­ra içi­ci­le­ri ile yap­tı­ğım söy­le­şi­ler­de, al­dı­ğım il­ginç ce­vap­lar­dan bir­ka­çı­nı pay­laş­mak is­ti­yo­rum.
* Bir ar­ka­da­şım Ço­rum'un bir kö­yün­de ya­pı­lan dü­ğü­ne da­vet üze­ri­ne ka­tı­lır. Kız­lar si­ga­ra ik­ram eder. Al­ma­yın­ca ik­ram­da bu­lu­nan genç kız "Sen er­kek de­ğil mi­sin?" di­ye so­rar. Ar­ka­da­şım da er­kek­li­ği­ni ka­nıt­la­ya­bil­mek için (!) mec­bu­ren si­ga­ra­yı alır ve içer...
* Bir öğ­ret­men ar­ka­da­şım... Öğ­ren­ci­le­re kar­şı öğ­ret­men­li­ği­ni ka­nıt­la­ya­bil­mek için si­ga­ra iç­ti­ği­ni söy­le­miş­ti...
Si­ga­ra iç­me ne­den­le­ri­ni yö­re­le­ri­ne ya da ki­şi­lik­le­ri­ne öz­gü ne­den­ler­le açık­la­yan­lar da var.
* Yıl­lar ön­ce bir oto­büs yol­cu­lu­ğum sı­ra­sın­da ta­nı­dı­ğım kol­tuk ar­ka­da­şım Ke­mal Am­ca'ya si­ga­ra iç­me ne­de­ni­ni sor­du­ğum­da, o tat­lı Trak­ya­lı şi­ve­siy­le "A be ho­ca! bi­zim köy­de si­ga­ra iç­me­yen­ler için : 'Pa­ra­sı yok da onun için iç­mi­yor' der­ler" de­miş­ti. O yö­re­de pa­ra­sı ol­du­ğu­nu ka­nıt­la­ma­nın en kes­tir­me yo­lu­nun si­ga­ra iç­mek ol­du­ğu­nu vur­gu­la­mış­tı.
O yıl­lar­da oto­büs­ler­de si­ga­ra iç­mek ser­best­ti. Be­nim iç­me­di­ği­mi an­la­yın­ca sağ ol­sun ken­di­si de iç­me­di. Mo­la yer­le­rin­de tüt­tür­dü. Son mo­la­da bi­raz ko­nuş­tuk­tan son­ra si­ga­ra pa­ke­ti­ni çöp ku­tu­su­na at­mış, ba­na da "iç­me­ye­ce­ği­ne da­ir" söz ver­miş­ti.
Bir­den çok ne­de­ni bir ara­da söy­le­yen­ler ol­du­ğu gi­bi çok fark­lı ce­vap ve­ren­ler de var.
* Bir ar­ka­da­şa si­ga­ra iç­me ne­de­ni­ni sor­du­ğum­da:
"Se­bep yok... ama içi­yo­rum", de­miş­ti.
* Bir baş­ka­sı, ke­li­me­le­rin üs­tü­ne ba­sa ba­sa:
"Ha­yat­ta kö­tü­lük gör­me­di­ğim, ka­zık ye­me­di­ğim tek ger­çek dos­tum" de­miş­ti. 
Söz­le­rin­de sa­mi­mi idi. Si­ga­ra­yı ger­çek­ten tek ve ger­çek dos­tu ola­rak gö­rü­yor­du. Si­ga­ra onun için sı­ğı­nı­la­cak (!) tek li­man­dı.
Si­ga­ra sa­hi­den tek ve ger­çek dost mu? Sı­ğı­nı­la­cak bir li­man mı? Gö­rül­dü­ğü gi­bi fark­lı fark­lı, her içi­ci­ye gö­re de­ği­şen ne­den­ler...
Se­bep ne olur­sa ol­sun, si­ga­ra iç­me ÖZEN­Tİ ile baş­lı­yor, za­man­la ALIŞ­KAN­LIK ha­li­ne dö­nü­şü­yor ve gi­de­rek BA­ĞIM­LI ha­le ge­ti­ri­yor ve TUT­SAK edi­yor.
Emi­nim ki! si­ga­ra içi­ci­le­ri, da­ha ön­ce gör­me­dik­le­ri, gö­re­me­dik­le­ri, gör­mek is­te­me­dik­le­ri si­ga­ra­nın ger­çek yü­zü­nü gör­dük­ten, ta­nı­dık­tan, sağ­du­yu ile "ge­tir­dik­le­ri­ni-gö­tür­dük­le­ri­ni" dü­şün­dük­ten ve akıl te­ra­zi­si ile tart­tık­tan son­ra "ger­çek bir dost ve sı­ğı­nı­la­cak bir li­man" ol­ma­dı­ğı­nın far­kı­na va­ra­cak­tır. Bu­na rağ­men si­ga­ra iç­me­yi bı­rak­mı­yor ve­ya bı­ra­ka­mı­yor­sa bu­nu ne ile, na­sıl izah ede­bi­lir!
Bu du­ru­mu siz fark­lı fark­lı ta­nım­la­ya­bi­lir­si­niz! 

An­cak şu­nu unut­ma­yı­nız ki! O ki­şi­le­rin ger­çek­ten il­gi­ye, bil­gi­ye, sev­gi­ye, des­te­ğe... sı­cak dost bir ele ih­ti­ya­cı var­dır.
İn­san­la­rı bu ka­dar tut­sak eden, esa­ret zin­ci­ri­nin hal­ka­la­rı­na her ge­çen gün ye­ni ni­ce hal­ka­lar ek­le­yen si­ga­ra­nın ger­çek yü­zü ne­dir? Ne ge­ti­rip ne gö­tür­dü­ğü­nü gör­mek ve ne ka­dar dost (!) ol­du­ğu­nu ta­nı­mak is­ter mi­si­niz? Ce­va­bı­nız evet­se ge­le­cek ma­ka­le­le­ri ta­kip edi­niz.

Si­ga­ra nok­ta­sın­da yıl­lar­dır emek ve­ren, her se­mi­ne­re git­ti­ği­miz­de bir sa­ati­ni bu­na ayı­ran emek­tar eği­tim­ci Er­do­ğan Ak­de­mir ho­ca­mı­zın el­le­rin­den öpü­yo­rum.

YORUM EKLE