Birde Buradan Yak! - 2

Gü­nü­müz in­sa­nı­nı teh­dit eden teh­li­ke­ler ne­ler­dir?
Emi­nim ki ço­ğu in­sa­nı­mız bu so­ru­ya şu ce­vap­la­rı ve­rir:

* Ha­va, su, çev­re kir­li­li­ği
* Kü­re­sel ısın­ma, ku­rak­lık
* Do­ğal afet­ler (Baş­ta dep­rem ol­mak üze­re, sel, top­rak kay­ma­sı, çığ, ka­sır­ga...)
* Bü­yük yan­gın­lar
* Ka­za­lar (Baş­ta tra­fik ka­za­la­rı ol­mak üze­re, sı­nai, iş, ev, ta­rım... vb.)
* Te­rör olay­la­rı, sa­vaş­lar ve di­ğer­le­ri

Ger­çek­ten bu olay­lar gü­nü­müz­de in­san­lı­ğı teh­dit eden ve ge­nel­de ön­ce­lik­le ak­la ge­len önem­li teh­li­ke­ler­dir. 
İn­san­lık ta­ri­hi in­ce­len­di­ğin­de, ilk gün­ler­den bu ya­na söz ko­nu­su teh­li­ke­ler so­nu­cun­da in­sa­noğ­lu­nun çok bü­yük can ve mal kay­bı­na uğ­ra­dı­ğı gö­rü­lür.
Bu ne­den­le­dir ki in­san­lar, top­lum­lar, dev­let­ler var oluş­la­rın­dan bu ya­na can­la­rı­nı ve mal­la­rı­nı, ge­le­bi­le­cek her tür­lü teh­li­ke­ye kar­şı ko­ya­bil­mek için bir ta­kım ted­bir­ler al­ma­ya ve ör­güt­ler kur­ma­ya ça­lış­mış­lar­dır.

En ge­ri kal­mı­şın­dan en ge­liş­mi­şi­ne ka­dar gü­nü­müz­de­ki her dev­let, bu ko­nu­da ge­rek­li res­mi ve özel ted­bir­le­ri ala­bil­mek ve teş­ki­lat­la­rı­nı güç­len­di­re­bil­mek için bü­yük ça­ba­lar sarf et­mek­te ve büt­çe­le­rin­den çok önem­li pay­lar ayır­mak­ta­dır­lar.

İn­san­lık için çok da­ha önem­li teh­li­ke!

Söz ko­nu­su teh­li­ke­le­rin bir­ço­ğun­da et­ken olan ve so­nuç­la­rı iti­ba­riy­le bu teh­li­ke­ler­den çok da­ha va­him za­rar­lar do­ğur­du­ğu bi­li­nen...
Sa­de­ce gü­nü­müz in­sa­nı­na de­ğil, ge­le­cek ne­sil­le­re de olum­suz mi­ras­lar bı­ra­kan...
Olum­suz­luk­la­rı her­kes ta­ra­fın­dan bi­lin­di­ği hal­de her an göz önün­de olan ve el al­tın­da bu­lu­nan...
An­cak ne pa­ha­sı­na içil­di­ği her ne­den­se unu­tu­lan, unu­tul­mak is­te­nen ya da göz ar­dı edi­len...
Ge­rek­li ted­bir­le­ri ye­te­rin­ce alın­ma­yan, alı­na­ma­yan...
Bu ne­den­le her ge­çen gün az ge­liş­miş ya da ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler­de çığ gi­bi bü­yü­yen...
İn­san­lık için çok da­ha önem­li bir teh­li­ke; Sİ­GA­RA! ...


Si­ga­ra ni­çin çok da­ha önem­li teh­li­ke?

Dün­ya Sağ­lık Ör­gü­tü (WHO) ve­ri­le­ri­ne gö­re; dün­ya­da her 8 sa­ni­ye­de bir ki­şi, si­ga­ra ne­de­niy­le olu­şan has­ta­lık­la­rı yü­zün­den er­ken yaş­ta öl­mek­te­dir. (Tir­ya­ki­le­rin %25-30'u za­ma­nın­dan ön­ce öl­mek­te­dir.) Dün­ya­da her yıl 4.8 mil­yon ki­şi bu ne­den­le ha­ya­tı­nı kay­bet­mek­te­dir. Eğer ön­lem alın­maz­sa bu sa­yı­nın önü­müz­de­ki 20 yıl­da 10 mil­yon çık­ma­sı bek­len­mek­te­dir. Bu­nun %70'inin, bi­zim gi­bi ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler­de ola­ca­ğı be­lir­til­mek­te­dir.
 

Ül­ke­miz­de:

Te­rör olay­la­rın­dan, tra­fik te­rö­rün­den yıl­da ha­ya­tı­nı kay­be­den­ler­den zi­ya­de­li ola­rak, si­ga­ra te­rö­rün­de gün­de 300, yıl­da 100-120 bin in­sa­nı­mız ha­ya­tı­nı kay­bet­mek­te­dir. Ül­ke­miz­de si­ga­ra­nın yol aç­tı­ğı ölüm­ler; tra­fik, te­rör, do­ğal afet­ler, ev, iş, ta­rım... vb. ka­za­lar ve yan­gın­lar­da­ki tüm ölüm­le­rin top­la­mın­dan 5 kat da­ha faz­la­dır.
Her gün 3000 ço­cuk ve gen­ci­miz (11-19 yaş ara­sı) si­ga­ra­ya baş­la­mak­ta­dır. İs­ta­tis­tik­ler, bu ço­cuk­la­rın 1/3'ünün, si­ga­ra­nın se­bep ol­du­ğu çe­şit­li has­ta­lık­lar­dan er­ken yaş­lar­da öle­cek­le­ri­ni bil­dir­mek­te­dir.

'Si­ga­ra' de­nil­di­ğin­de, ço­ğu in­sa­nı­mı­zın ak­lı­na ön­ce­lik­le 'si­ga­ra­nın sağ­lı­ğı­mız­la il­gi­li olum­suz­luk­la­rı' ge­lir. Ta­bii ki bu ko­nu çok önem­li­dir. An­cak bu­nun ya­nı sı­ra, za­man za­man unut­tu­ğu­muz, hep­si­ni bir ara­da dü­şün­me­di­ği­miz, ya da dü­şü­ne­me­di­ği­miz di­ğer olum­suz­luk­la­rı da bir o ka­dar önem­li­dir.
Si­ga­ra du­ma­nın­dan 4000 'den faz­la za­rar­lı bi­le­şik or­ta­ya çı­kar. Bun­lar­dan 40 ta­ne­si kan­se­ro­jen olup ço­ğu si­nir sis­te­mi üze­ri­ne olum­suz et­ki ya­par. (A.Ü. Öğ­re­tim gö­rev­li­si) 
'Si­ga­ra' ko­nu­sun­da sev­gi­li Er­do­ğan Ak­de­mir ho­ca­mın yap­tı­ğı ça­lış­ma­da 'Si­ga­ra­nın Tüm Yön­le­ri'ni ele al­ma­ya ça­lış­tık. Ya­ni yap-bo­zun par­ça­la­rı­nı bir ara­ya ge­tir­me­ye ça­lış­tım. Ümit ede­riz ya­rar­lı olur.

YORUM EKLE