Bisiklet kazaları - 2

Ba­har ayın­da sı­cak­lık­la­rın at­ma­sıy­la ve ay­nı za­man­da okul­la­rın eği­tim öğ­re­tim se­zo­nu­nun so­nu­na yak­la­şıl­ma­sıy­la be­ra­ber bi­sik­let­le­re olan ta­lep göz­le gö­rü­lür bir ar­tış gös­ter­mek­te­dir. Dün­den ge­len alış­kan­lık­la ço­cuk­la­rı­mı­za kar­ne he­di­ye­si ola­rak ya an­ne ba­ba­lar ya da de­de­ler bi­sik­let al­mak­ta­dır. Bu ço­cuk­la­rı­mı­zın en do­ğal hak­kı­dır. An­cak bu hak ve tat­lı se­vinç ba­zen göz­ya­şıy­la bi­te­bi­li­yor. Te­le­viz­yon­lar­da, ga­ze­te­ler­de : ''kar­ne­si­ni al­dı­ğı gün de­de­si­nin he­di­ye­si olan bi­sik­let­le ara­cın al­tın­da ka­lan ço­cuk öl­dü…'' tü­rü acı ha­ber­le­ri her yıl üzü­le­rek din­li­yo­ruz, oku­yo­ruz. Çün­kü en çok ka­za­lar en ilk­ba­har­dan - son­ba­ha­ra ka­dar ol­mak­ta­dır. Özel­lik­le bi­sik­let­ten düş­me­ler­de kı­rık­lar, ezil­me­ler, ka­fa trav­ma­la­rı ön­de yer al­mak­ta­dır. Söz ge­li­mi ka­fa trav­ma­la­rı, is­ta­tis­tik­ler ola­rak ''ölüm­le so­nuç­la­nan'' bi­sik­let ka­za­la­rı­nın  % 80 ' den faz­la­sı­nın se­be­bi­dir. Di­ğer ta­raf­tan ço­cuk ölüm­le­ri­nin % 52'si bi­sik­let­ten mey­da­na gel­mek­te­dir. Çok ba­sit gi­bi gö­rü­nen kask tak­ma­nın ak­sa­tıl­ma­dan uy­gu­lan­ma­sı ola­sı ka­za­lar­da bu % 80 'lik gru­ba dâhil ol­ma­ma­sı de­mek­tir. Bu­da sı­ra­dan bir ra­kam de­ğil­dir.

Bi­sik­let ka­za­la­rı üze­ri­ne ya­pı­lan araş­tır­ma­lar gös­ter­miş­tir ki, cid­di ya­ra­lan­ma­lar­la so­nuç­la­nan ka­za­la­rın bü­yük bö­lü­mü bi­sik­let sü­rü­cü­sü­nün evi­nin ya­kın­la­rın­da ve­ya ika­met et­ti­ği mu­hit­te mey­da­na gel­mek­te­dir. 'Bi­len- bil­di­ği­ni sa­nan bil­me­yen­den da­ha çok teh­li­ke­ye ma­ruz­dur' sır­rın­ca genç­ler, ye­tiş­kin­ler ya­kın çev­re­yi iyi bil­di­ği­ni dü­şü­ne­rek ya­kın çev­re­de ge­rek­li ön­lem­le­ri al­ma ih­ti­ya­cı duy­ma­ma mak­ta­dır. Di­ğer ta­raf­tan ai­le­ler­de ço­cuk­la­rı ev­le­ri­nin ya­kı­nın­da, bah­çe­sin­de bi­sik­let kul­la­nır­ken teh­li­ke ge­le­bi­le­ce­ği­ni dü­şün­me­mek­te­dir. Hâlbu­ki bu dü­şün­ce her za­man doğ­ru de­ğil­dir. Yi­ne uz­man­la­rın ifa­de­si­ne gö­re, 10 yaş al­tı ço­cuk­la­rın yap­tı­ğı ve ölüm­le so­nuç­la­nan bi­sik­let ka­za­la­rı­nın bü­yük ço­ğun­lu­ğu ev­le­ri­nin önün­de­ki, so­kak­lar­da, cad­de­ler­de ve­ya ya­kın mu­hit­te mey­da­na gel­mek­te­dir. 
Ka­za­la­rın ön­len­me­si için ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­le­rin ba­şın­da bi­sik­let kul­la­nı­lan alan­da mo­tor­lu araç­la­rın olup ol­ma­dı­ğı­dır. Çün­kü bu tür ölüm­cül bi­sik­let ka­za­la­rın se­bep­le­rin­den bi­ri, bi­sik­let sü­ren ki­şi­ye mo­tor­lu araç­la­rın çarp­ma­sı­dır.

Bİ­SİK­LET KA­ZA­LA­RIN­DAN KO­RUN­MA
1. Ön­ce­lik­le an­ne-ba­ba­la­rın bi­linç­li ol­ma­sı.
Ço­cuk­la­rın da­ima ço­cuk ol­du­ğu­nun ve do­lay­sıy­la her an ha­ta ya­pa­bi­le­cek­le­ri­nin as­la unu­tul­ma­ma­sı. Ço­cuk­la­rın ba­şın­da ai­le bü­yü­ğü ol­ma­dan bi­sik­let sür­me­si­ne mü­sa­ade edil­me­me­si. Bi­zim ço­cu­ğa bir şey ol­maz an­la­yı­şın­dan ka­çı­nıl­ma­sı.
2. Bi­sik­let sür­me­yi ilk öğ­re­nir­ken da­ha gü­ven­li alan­da ai­le bü­yü­ğü re­fa­ka­tin­de öğ­ren­me­si. Bi­sik­let sü­rü­cü­sü­nün ge­rek­li tra­fik işa­ret­le­ri­ni bil­me­si ve ku­ral­la­ra uy­ma­sı
3. Ço­cuk­la­rın is­tek­le­rin­den zi­ya­de yaş­la­rı­na uy­gun bi­sik­let mo­del­le­ri­nin kul­la­nıl­ma­sı. 
4. Ge­ce sü­rüş­ler­de ge­rek­li far ya da ref­lek­tör gi­bi fark edil­me­yi sağ­la­ya­cak ela­ma­nın tam ol­ma­sı
5. Tek ki­şi­lik bi­sik­le­ti mut­la­ka tek ki­şi­nin kul­lan­ma­sı. Bi­sik­let sü­rer­ken ag­re­sif ha­re­ket­ler ya­pıl­ma­ma­sı. Bil­has­sa genç­le­rin ha­va at­ma­ya ça­lış­ma­ma­sı.
6. Kask ve diz­lik gi­bi ko­ru­yu­cu­la­rın kul­la­nıl­ma­sı.(ama bu nok­ta­da ge­rek­li bi­linç­len­me yok)
7. Bil­has­sa es­ki bi­sik­let­le­rin pe­ri­yo­dik kon­trol­le­ri­nin yap­tı­rıl­ma­sı. Çün­kü za­man­la di­rek­si­yon, ma­şa ve fark­lı bir ye­ri kı­rı­la­bi­li­yor ve ağır ya­ra­lan­ma­la­ra se­bep ola­bi­li­yor.
8. Bi­sik­let yo­la­rı­nın ol­du­ğu yer­de mut­la­ka bu­ra­la­rın kul­la­nıl­ma­sı. Mo­tor­lu araç­la­ra ay­rıl­mış alan­lar­da bi­sik­let sü­rül­me­me­si.
9. Bi­sik­let­le çar­şı-pa­za­ra ge­len yaş­lı­la­rın da­ha dik­kat­li ol­ma­sı.
10. Şe­hir­le­ra­ra­sı yol­lar­da bi­sik­let kul­la­nır­ken bir değil-iki defa dik­kat edil­me­si.
Ne olur cid­di­ye ala­lım. Ala­lım ki; can­lar git­me­sin, ana­lar ba­ba­lar ağ­la­ma­sın.

YORUM EKLE