Bisiklet kazaları - 3

Bi­sik­let kul­la­nır­ken 'kas­kı­nı­zı ta­kın - ku­ral­la­ra uyun' öne­ri­si önem­li­dir. An­cak bu­na rağ­men çok sa­yı­da bi­sik­let sü­rü­cü­sü araç­la­rın çarp­ma­sı so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­miş­tir. Ba­zen ku­ral­la­ra uyan sü­rü­cü­ler­de za­rar gö­re­bi­lir. An­cak en azın­dan siz ku­ral­la­ra uy­gun ha­re­ket et­me­niz do­lay­sıy­la vic­da­nen ra­hat olur­su­nuz. Şöy­le ki; ku­ral­lar müm­kün ol­du­ğun­ca sağ­dan gi­dil­me­si­ni söy­ler. An­cak sa­ğa çok ya­kın sü­rer­se­niz, sa­ğa park et­miş araç­lar­dan bi­ri­si ka­pı­sı­nı ani­den tam önü­nüz­de aça­bi­lir. Sağ­dan tra­fi­ğe çı­kan ve­ya park et­me­ye ça­lı­şan araç­lar için­de az gö­rü­le­bi­lir olur­su­nuz. Ar­ka­dan ge­len araç­lar­da si­ze ya­kın ge­çe­bi­lir. Çün­kü on­la­rı yol­la­rı­nı de­ğiş­tir­me­ye zor­la­ya­ma­ya­cak ka­dar sa­ğın­da­sı­nız­dır. Bu du­rum­da ku­ral­la­ra tam uy­gun dav­ra­nı­yor ol­du­ğu­nuz hal­de yi­ne ka­za­ya ma­ruz ka­lı­na­bi­lir.
 

Bi­sik­let­ler­le araç­la­ra çar­pıl­ma­ma­nın yol­la­rı:
Çar­pış­ma Tip I - Sağ kav­şak: Araç çarp­ma­la­rı­nın ve­ya kıl pa­yı kur­tul­ma­nın en çok ya­şan­dı­ğı du­rum­lar­dan bi­ri­dir. Bu­ra­da iki çe­şit çar­pış­ma söz ko­nu­su olur. Ya ara­cın önün­de­si­niz araç si­ze çar­par ya da araç si­zin önü­nü­ze ge­çer ve siz ona çar­pa­bi­lir­si­niz. Bu çar­pış­ma­dan ka­çı­na­bil­mek için:
a) Ka­fa lam­ba­sı edi­nin: Eğer ge­ce bi­sik­let sür­mek zo­run­da ka­lı­yor­sa­nız ke­sin­lik­le ka­fa lam­ba­sı kul­la­nıl­ma­sı la­zım­dır. Bu du­rum ya­sal ola­rak ta zo­run­lu­dur. Her han­gi bir ka­za du­ru­mun­da ya­sal açı­dan hak sa­hi­bi ol­mak adı­na sı­kın­tı ya­şa­na­bi­lir.


b) Kor­na: İle­ti­şim açı­sın­dan kor­na önem­li­dir. Özel­lik­le yük­sek ses­li ol­ma­sın­da fay­da var­dır. Şa­yet kor­na yok­sa yük­sek ses­le 'HEY!' di­ye ba­ğı­rın. Bu­nu say­gı­sız­lık ola­rak al­gı­la­ma­yın. Ara­cın al­tın­da kal­mak­tan iyi­dir. Bi­sik­let­le­re kor­na ta­kıl­ma­sı İn­gil­te­re'de mec­bu­ri­dir.


c) Ya­vaş­la­yın: Eğer sü­rü­cü ile göz te­ma­sı ku­ra­ma­dıy­sa­nız ge­rek­ti­ğin­de ta­ma­men du­ra­bi­le­ce­ği­niz şe­kil­de ya­vaş­la­yın.


d) Da­ha sol­dan sü­rün: Re­sim­de­ki "A" ve "B" ola­rak işa­ret­len­miş çiz­gi­le­re dik­kat edin. Siz muh­te­me­len bi­sik­le­ti­ni­zi "A" çiz­gi­sin­de sü­rü­yor­su­nuz, kal­dı­rı­ma çok ya­kın ola­rak, çün­kü ar­ka­dan ge­len araç­la­ra çar­pıl­ma­mak gi­bi bir en­di­şe­niz de var. 


An­cak sağ­dan yak­la­şan ara­ca dik­kat edin: Sü­rü­cü tra­fi­ği kon­trol eder­ken, bi­sik­le­tin sü­rüş çiz­gi­si­ne, ya­ni "A" ya bak­maz, di­ğer araç­la­ra dik­kat et­mek için yo­lun da­ha or­ta­sı­na doğ­ru ba­kar (ya­ni B çiz­gi­si­ne doğ­ru). Eğer "B" çiz­gi­sin­den sü­re­cek olur­sa­nız, sü­rü­cü­nün si­ze dik­kat et­me ih­ti­ma­li ar­ta­cak­tır. B çiz­gi­si­ni kul­lan­ma­nın ba­zı avan­taj­la­rı var­dır: Eğer sü­rü­cü si­zi gör­mez ve yo­la gi­rer­se, da­ha da so­la kaç­ma­nız, ya da hı­zı­nı­zı ye­te­rin­ce ar­tı­rıp ara­cın önün­den ge­çip git­me­niz, ya da ona ge­rek­li fren me­sa­fe­si­ni bı­ra­kıp fren yap­ma­sı­nı sağ­la­ma­nız gi­bi. Kı­sa­ca, B çiz­gi­si­ni kul­lan­mak si­ze ba­zı se­çe­nek­ler su­nar.     


Bi­sik­let sü­rer­ken ted­bir­li ol­mak, ka­za yap­tık­tan son­ra te­la­fi et­mek­ten da­ha ko­lay­dır.


TA­Zİ­YE:
Hak­kın rah­me­ti­ne Os­man­cık Baş­pı­nar kö­yün­den ka­vu­şan, me­sai ar­ka­da­şı­mız Şe­rif EKER be­yin an­ne­si­ne Al­lah'tan rah­met, se­ven­le­ri­ne sab­rı ce­mil di­le­rim.

YORUM EKLE