Bisiklet Kazaları - 5

Çar­pış­ma Tip V - Sağ Çen­gel -2:
Ya­vaş ya­vaş gi­den bir ara­cı sa­ğın­dan geç­me­ye ça­lı­şır­ken araç ani­den park et­mek ve­ya sağ ta­ra­fa dön­mek üze­ri­ni­ze doğ­ru ge­le­bi­lir. Bu du­rum bi­sik­let ka­za­la­rın­da en çok ya­şa­nan olay­lar­dan­dır. Sü­rü­cü­ler bu du­rum­dan 'az da­ha bi­sik­le­te vu­ra­cak­tım' di­ye ha­yıf­la­nır.

Pe­ki, bu çar­pış­ma­dan na­sıl ka­çı­nı­lır?
1. Hiç­bir ara­cı sa­ğın­dan geç­me­yin. Bu tür­lü çar­pış­ma­dan ka­çın­mak çok ko­lay­dır. Yap­ma­nız ge­re­ken tek şey: as­la her­han­gi bir ara­cı sa­ğın­dan geç­me­yin. Eğer önü­nüz­de­ki araç sa­de­ce 15 km/sa hız­la gi­di­yor­sa, siz de ya­vaş­la­yın, ar­ka­sın­da ka­lın. Ani­den da­ha hız­lı git­me­ye baş­la­ya­bi­lir, eğer bu­nu yap­maz­sa, gü­ven­li ol­du­ğun­dan emin ol­duk­tan son­ra onu so­lun­dan ge­çin.
Bir bi­sik­let­li­yi sol­lar­ken, onu geç­me­den ön­ce "so­lun­dan" di­ye ba­ğı­rın. Böy­le­ce an­sı­zın so­la, üze­ri­ni­ze doğ­ru kır­ma­sı­nı ön­le­miş olur­su­nuz. Ta­bii ki, bir bi­sik­let­li­nin an­sı­zın so­la kır­ma ih­ti­ma­li, an­sı­zın sa­ğa kır­ma ih­ti­ma­lin­den az­dır. Ge­nel­lik­le ar­ka­sı­na bak­ma­dan an­sı­zın so­la kır­maz, bu­nu ya­par­sa ar­ka­dan ge­len araç­la­ra çar­pı­la­ca­ğı­nı bi­lir. Eğer onu sol­dan geç­me­nin gü­ven­li ola­ma­ya­ca­ğı ka­dar yo­lun so­lun­dan gi­di­yor­sa, ya­ni onu sağ­dan geç­mek zo­run­day­sa­nız, bu kez "sa­ğın­dan" di­ye ba­ğı­rın.
Eğer bir­kaç ara­ba kır­mı­zı ışık­ta du­ru­yor­sa, o za­man on­la­rı sa­ğın­dan ge­çe­bi­lir­si­niz. An­cak çok dik­kat­li olun. Ani­den bi­ri­si ara­cın ka­pı­sı­nı açıp ine­bi­lir. Ay­rı­ca ışık ani­den ye­şi­le dö­ner ve tra­fik ak­ma­ya baş­lar­sa, 3. tip çar­pış­ma du­ru­muy­la kar­şı kar­şı­ya ka­la­bi­lir­si­niz: Şu­nu hep ak­lı­nız­da tu­tun: Ya­vaş gi­den bü­yük bir ara­cı ta­kip eder­ken onun her za­man ar­ka­sın­da ka­lın, kör nok­ta­la­ra gir­me­yin, özel­lik­le ara­cın sa­ğı­na. Bir ara­cı sa­ğın­dan ge­çi­yor ol­ma­sa­nız bi­le, eğer ani­den sa­ğa dön­me­ye kal­kar­sa, ona çar­pa­bi­lir­si­niz. Önü­nüz­de­ki araç­la em­ni­yet­le fren ya­pa­bi­le­ce­ği­niz bir ta­kip me­sa­fe­si bı­ra­kın.
2. Sa­ğa dön­me­den ön­ce ar­ka­nı­za ba­kın. Sa­ğa dön­me­den ön­ce ar­ka­nı­za ba­kın ve si­zi sa­ğı­nız­dan geç­mek is­te­yen bir bi­sik­let­li ol­ma­dı­ğı­na emin olun. Ba­zı bi­sik­let­li­le­rin kal­dı­rım­dan git­ti­ği­ni ve ar­ka­nız­da kal­dı­rım­dan ge­li­yor ola­bi­le­ce­ği­ni unut­ma­yın. Si­zin ha­ta­nı­zın ol­ma­ma­sı, bir çar­pış­ma du­ru­mun­da çe­ke­ce­ği­niz acı­yı ha­fif­let­mez.


Ne­ti­ce ola­rak ken­di­mi­zin ve­ya ci­ğer­pa­re yav­ru­la­rı­mı­zın ola­sı bir ka­za da can mal kay­bı ya­şa­ma­ma­sı için bi­linç­li ol­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Di­ğer ta­raf­tan bi­zim ül­ke­miz­de ma­ale­sef tek ta­raf­lı ola­rak ku­ral­la­ra har­fi­yen uy­mak ye­ter­li de­ğil­dir. Ta­bi­ri ca­iz­se kar­şı ta­ra­fın ku­ral­la­rı­na da bi­zim uy­ma­mız, di­ğer bir ifa­de ile KEN­Dİ KEN­Dİ­Mİ­Zİ ko­ru­ma­ya ça­lış­ma­mız la­zım­dır. Bu nok­ta da tra­fi­ğe çı­kan her­ke­sin mut­la­ka bir anı­sı var­dır.


ÖZE­TİN ÖZE­Tİ: Ne olur ço­cuk­la­rı­mı­za sa­hip çı­ka­lım. Al­tı­na bi­sik­let al­mak­la iş bit­mi­yor. İna­nın her ta­raf teh­li­ke sa­çı­yor. Ku­ra­la uyan var uy­ma­yan-uy­mak is­te­me­yen var. So­nun­da ön­ce ana­sı ba­ba­sı ağ­lar… Ge­lin ağ­la­ma­ya­lım - ağ­lat­ma­ya­lım… Yav­ru­la­rı­mı­zı top­ra­ğa er­ken­den kat­ma­ya­lım… Bi­raz sa­hip­le­ne­lim…

YORUM EKLE