Bu kadar ruhsuz

Ger­çek­ten yaz­mak bi­le ız­dı­rap ve­ri­yor. Ço­rum Be­le­di­yes­por maç­la­rı­nı yo­rum­la­mak bi­le üzü­yor in­sa­nı. Bu ka­dar kö­tü ol­ma­yı ve bu­nu bu ka­dar uzun sü­re sür­dür­me­yi na­sıl ba­şa­rı­yor­lar. Ma­çın baş­lı­ğı ile il­gi­li ola­rak sert di­yen­ler ol­du an­cak ben çok da­ha ser­ti­ni dü­şü­nü­yor­dum yu­mu­şat­tım. İna­nın tüm Ço­rum sev­da­lı­la­rı gi­bi be­nim­de yü­re­ğim ya­nı­yor.
Bir ta­kım bu ka­dar­mı de­ği­şim gös­te­re­bi­lir. Bir ta­kım bu ka­dar­mı ruh­suz bir gö­rün­tü ala­bi­lir. Sö­zün kı­sa­sı bir ta­kım bu nok­ta­ya na­sıl ge­le­bi­lir. Bir isim kö­tü olur iki­si olur üçü olur al­lah aş­kı­na bir ta­kı­mın hep­si bir­den na­sıl kö­tü olur an­la­mak an­lat­mak zor.

Yö­ne­tim ma­li ve­ci­be­le­ri­mi­zi ye­ri­ne ge­ti­ri­yo­ruz di­yor. Şef­faf bir yö­ne­tim ol­ma­dı­ğı için bi­le­mi­yo­ruz sı­zın­tı­da ol­mu­yor öde­me ya­pıl­mı­yor­da fut­bol­cu­lar bu yüz­den mi oy­na­mı­yor. Hep­si­nin bir­den düş­me­si­nin baş­ka ne an­la­mı ola­bi­lir. Pro­fes­yo­nel fut­bol eşit­tir pa­ra den­di­ği­ne gö­re.
Pa­ra öde­ni­yor­sa baş­ka ne ne­de­ni ola­bi­lir bir ta­kı­mın be­yaz ile si­yah gi­bi iki fark­lı gö­rün­tü ver­me­si­nin. Yu­suf ho­ca git­ti Cü­neyt ho­ca gel­di de­ği­şen hiç bir şey yok. Şe­hir­den ca­mi­adan ko­puk bir ye­ni tek­nik he­yet. Kim­se ile gö­rüş­me­yen ko­nuş­ma­yan sa­de­ce loj­man­da ma­sa ba­şın­da ça­lı­şan bir tek­nik he­yet. Şeh­rin di­li­ni bil­me­yen ve din­le­mek zah­me­ti­ne gir­me­yen bir ekip.

Yu­suf ho­ca git­ti Cü­neyt ho­ca gel­di oy­na­yan isim­ler ay­nı so­nuç­lar ay­nı tek de­ği­şen sis­tem. Onun­da bir fay­da­sı­nı gö­re­me­dik. O za­man biz ni­ye ho­ca de­ğiş­tir­dik ki. En azın­dan Yu­suf ho­cam şeh­rin di­li­ni din­li­yor ve ca­mi­aya ku­lak ve­ri­yor­du.  18 ler ay­nı 11’ler ve so­nuç­lar ay­nı ol­duk­tan son­ra Yu­suf ho­ca ile­de bu se­zon bi­ter­di. Tek­nik He­yet de­ği­şi­mi de­mek sa­ha için­de kad­ro­da da bir de­ği­şim gör­mek için ya­pı­lır. Es­ki tas es­ki ha­mam ol­duk­tan son­ra de­ği­şi­me ne ge­rek var­dı ki.
Sa­ha için­de ise al bi­ri­ni vur öte­ki­ni. İsim­ler de­ği­şi­yor an­cak gö­rün­tü­de hiç bir de­ği­şik­lik yok. Ku­lü­be­de­ki sa­ha­ya gi­ri­yor sa­ha­da­ki ku­lü­be­ye son­ra­sın­da ay­nı gö­rün­tü. O za­man bir de­ği­şim ge­rek­mi­yor mu Cü­neyt ho­cam.

Na­sıl ol­sa 18 bel­li 11’de ol­ma­sam­da ala­ca­ğım ha­ne­ye ya­zı­lı­yor man­tı­ğı ol­du­ğu sü­re­ce re­ka­bet ol­ma­dı­ğı sü­re­ce bo­şa kü­rek çe­ke­riz bo­şu­na umut­la­nı­rız. ‘Ne ya­pa­yım olur­sa olur ol­maz­sa ol­maz’ di­yen fut­bol­cu­lar­dan ba­şa­rı bek­le­mek ne ka­dar doğ­ru si­zin yo­ru­mu­nu­za bı­ra­kı­yo­rum. 
Bir ta­kım dü­şü­nün evin­de 11 maç­tın ka­za­na­mı­yor, lig­de se­kiz maç­tın ga­lip ge­le­mi­yor evin­de düş­me po­ta­sın­da­ki bir ta­kım ile kar­şı­la­şı­yor or­ta­da bu ka­dar olum­suz bir gö­rün­tü var­ken bir tek isim is­yan edip ra­ki­be bir sert fa­ul ya­pıp sa­rı kart gör­mez­mi, ha­ke­me is­yan edip bir tep­ki ver­mez mi al­lah aş­kı­nı­za. Bu ka­dar mı ruh­suz­lar or­da­sı bir kad­ro­ya sa­hi­biz biz.  Tep­ki ve­re­cek bir al­la­hın ku­lu çık­maz mı.
Ömer baş­kan kıs­met­siz. He­nüz ga­li­bi­yet se­vin­ci ya­şa­ya­ma­dı. An­cak ka­mu­oyu­nun se­si­ne ku­lak ver­me­li ve bir ham­le yap­ma­lı. Se­zo­nun son al­tı haf­ta­sı­na gir­dik Ma­yıs ayın­da Ola­ğan Ge­nel Ku­rul var. Bu se­zon bit­me­den ge­le­cek se­zo­nun plan­la­ma­sı ya­pıl­ma­lı. Yok­sa gün­lük plan­la­ma­lar ile ol­ma­dı­ğı or­ta­da. O za­man bu se­zon (ba­na gö­re ol­ma­sa­da) he­de­fi bir yan­dan ko­va­la­nır­ken di­ğer yan­dan da ge­le­cek se­zon için ham­le­ler ya­pıl­ma­lı.

Bu ka­dar can sı­kan yo­rum­dan son­ra bir pa­rag­raf­da Ço­rum spo­ru­na renk ka­tan Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por’dan söz et­me­mek ayıp olur. Ger­çek­ten Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner’in be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı­nın ar­dın­dan Sun­gur­lu’da spo­run gel­di­ği nok­ta her tür­lü al­kı­şı hak edi­yor. Vo­ley­bol ta­ri­hin­de bir il­ki ba­şar­dı ve ön­ce­ki haf­ta 1. li­ge yük­sel­me­yi ba­şar­dı. Pa­zar gü­nü­de üst üs­te ikin­ci şam­pi­yon­luk ku­pa­sı­nı 1. Ama­tör Kü­me bü­yük­ler­de al­ma­ya hak ka­zan­dı. Bu ka­dar kı­sa sü­re­de el­de edi­len bu ba­şa­rı­lar­dan do­la­yı Baş­ta Ab­dul­ka­dir Şa­hi­ner ve ku­lüp baş­ka­nı Bah­ri Se­zen’i ta­bi­ki asıl mut­fak bö­lü­mün­de­ki us­ta­la­rı tek tek kut­la­mak ge­re­ki­yor.
Bir kut­la­ma­da Os­man­cık hal­kı­na. Çok kri­tik ve tan­si­yo­nu yük­sek maç­ta Sun­gur­lu Be­le­di­yes­por kar­şı­laş­ma­sı son­ra­sın­da bir iki fev­ri ha­re­ket dı­şın­da mü­sa­ba­ka­nın Ço­rum’a ya­kı­şır gü­zel­lik­le ta­mam­lan­ma­sın­dan do­la­yı hep­si­ni kut­la­mak ge­rek. Bu yıl genç bir kad­ro ile 1. Ama­tör Kü­me’ye renk ka­tan Os­man­cık Be­le­di­yes­por’un genç ve işi bi­len yö­ne­ti­mi­nin önü­müz­de­ki yıl­lar­da çok da­ha ba­şa­rı­lı so­nuç­la­ra im­za ata­ca­ğı­na inan­cı­mız tam. Di­le­ği­miz te­men­ni­miz bu tür işi bi­len isim­le­rin ku­lüp yö­ne­tim­le­rin­de söz sa­hi­bi ko­nu­ma gel­me­si. Ço­rum ve türk fut­bo­lu adı­na son de­re­ce önem­li.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Çorumlu
Çorumlu - 4 yıl Önce

Sezon başından beri takım defans orta saha ağırlıklı oynadı. Ara transferde bile defansa orta sahaya futbolcu alındı. Forvet es geçildi. Sezonda Yakup Alkan elde tutulamayınca ne gol nede gol pozisyonu bunu bilmek bu kadar zormu. Yırtıcı bir golcü olsaydı açık ara liderdik. Yazık yazık 1 yıl daha gitti. Geçmiş olsun.