ÇORUM sevgisi ile hareket

Evet iş­ken­ce­nin bit­me­si­ne üç haf­ta kal­dı. Ger­çek­ten tek se­vin­di­ğim nok­ta bu­ra­sı. Li­gin ikin­ci ya­rı­sın­da baş­la­yan ve ar­tık da­ya­nıl­maz hal alan iş­ken­ce­nin bit­me­si­ne sa­de­ce ve sa­de­ce üç haf­ta kal­dı.
Ço­rum Be­le­di­yes­por bü­yük umut­lar­la baş­la­dı­ğı se­zon­da çok iyi gö­tür­dü­ğü ilk ya­rı­nın ar­dın­dan ikin­ci ya­rı­da ya­şa­dı­ğı ina­nıl­maz dü­şüş so­nun­da per­de­yi er­ken ka­pat­tı. Son ola­rak Ciz­res­por kar­şı­sın­da an­la­mak ger­çek­ten zor bir pua­nın hiç bir an­la­mı ol­ma­dı­ğı maç­ta iki ta­kım­da ne­den be­ra­ber­lik­le ay­rı­lır an­la­mak çok zor. Ciz­res­por üç­lü for­ve­te geç­ti biz ise ham­le­le­ri son on da­ki­ka­da yap­tık.
San­ki sa­ha­da çok mü­kem­mel fut­bol var­dı da bek­le­dik iyi­ler da­ha iyi ol­sun di­ye. Bi­ten bu se­zo­nun son üç haf­ta­sın­da tek­nik he­ye­tin en azın­dan ge­le­cek se­zo­na ya­tı­rım yap­mak adı­na ku­lü­be­de ve­ya tri­bün­de otu­ran genç­le­re for­ma ver­me­si da­ha akıl­lı iş olur sa­nı­rım. Bu sa­at­ten son­ra ba­zı isim­ler­de ıs­rar et­me­nin bu ku­lü­be hiç bir hay­rı yok.

Sa­ha için­de üç haf­ta kal­dı an­cak asıl önem­li olan sa­ha dı­şın­da­ki ge­liş­me­ler. Çün­ki ge­le­cek se­zo­nun te­mel­le­ri bu dö­nem­de atıl­ma­dı­ğı sü­re­ce 'Göç yol­da di­zi­lir' sö­zü ile ha­re­ket et­ti­ği­miz sü­re­ce ba­şa­rı gel­mez ge­lir­se de ka­lı­cı ol­maz.

Ço­rum Be­le­di­yes­por'un Ma­yıs ayı için­de ya­pı­la­cak ge­nel ku­ru­lu için il­la o ta­ri­hi bek­le­me­ye ge­rek yok. Şim­di­den ön­ce­lik­li ku­lü­bün yol ha­ri­ta­sı­nı be­lir­le­ye­cek, plan­la­ya­cak ve ona gö­re bir ekip oluş­tu­ra­cak bir üst akı­la ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum.

Pa­ra­la­rı top­la da­ğıt şam­pi­yon­luk he­de­fin­den kop uç­sun bo­şa pa­ra­cık­lar. Kaç yıl­dır yap­tı­ğı­mız bu de­ğil mi. Se­zon ba­şın­da Yu­suf To­kuş ile fut­bol­cu­lar­la an­laş­ma im­za­la­nır­ken ne­ler söy­len­di dö­nüp bir ha­tır­la­yın. Bu ya­pı­lan­ma se­zo­nu uzun va­de­li bir pla­nın ilk adım­la­rı. Bu se­zon olur ol­maz­sa önü­müz­de­ki di­ye­rek fut­bol­cu­lar­la iki­şer yıl­lık an­laş­ma­lar im­za­lan­ma­dı mı. Da­ha se­zon or­ta­sın­da ho­ca­yı gön­der­dik lig bit­me­den fut­bol­cu­lar­dan gön­der­dik. Ner­de se­zon ba­şı söy­le­nen­le­rin ar­ka­sın­da dur­mak.

Onun için di­yo­rum ki ön­ce­lik­le ta­kı­mın ge­le­ce­ği­ni plan­la­yıp ona gö­re yo­la çık­mak en önem­li ko­nu. Bu­nun için­de ge­nel ku­rul­dan ön­ce yö­ne­tim lis­te­sin­den ön­ce bu yol ha­ri­ta­sı­nı be­lir­le­mek ve bu doğ­rul­tu­da ha­re­ket ede­cek isim­ler­den tüm Ço­rum'un sa­hip çı­ka­ca­ğı bir lis­te oluş­tur­mak.

Ol­ma­ya­lım kar­de­şim bir iki se­zon şam­pi­yon ol­ma­ya­lım. Her se­ne ola­ca­ğız di­ye ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­şa­yıp son haf­ta­lar­da iş­ken­ce çek­mek­ten se bir iki se­zon sab­re­de­lim. Ku­ra­lım güç­lü bir alt ya­pı, te­sis­leş­me­yi ta­mam­la­yıp, Ço­rum'a ge­tir­di­ği­miz fut­bol­cu­ya gös­te­re­ce­ği­miz bir te­si­se ka­vu­şu­yo­ruz. Ye­ni bir sta­da. O za­man ya­pı­la­cak bi­rin­ci ön­ce­lik­li ko­nu 'YOL HA­Rİ­TA­SI' nı be­lir­le­mek.
İsim de­ği­şik­li­ği yö­ne­ti­min oluş­ma­sı ile il­gi­li o ka­dar çok spe­kü­las­yon var­ki. Da­ha isim­ler or­ta­ya çık­ma­dan he­men kar­şı ham­le yap­ma­lar. Bun­lar ki­me ne ka­zan­dı­rı­yor an­la­mak ger­çek­ten zor. Geç­miş dö­nem­ler­de hiz­met et­miş isim­le­re he­men kar­şı çık­ma­lar. So­nuç­ta bu iş tec­rü­be işi bi­len­le­rin­de için­de ol­ma­sı doğ­ru de­ğil mi.

Ço­rum­lu­lar ola­rak fit­ne­den fe­sat­tan kur­tul­ma­dı­ğı­mız sü­re­ce her alan­da ol­du­ğu gi­bi ba­şa­rı­lı ol­ma­mız müm­kün de­ğil. Bir­bi­ri­mi­zi sev­me­ye bi­li­riz an­cak Ço­rum 'u se­vi­yor­sak onun için müş­te­rek­ler­le bu­luş­mak ve an­laş­mak bir­lik­te ha­re­ket et­mek zo­run­da­yız. Yok­sa ki­şi­sel he­sap­la­rı çı­kar­la­rı bu yol­la çöz­me­ye gi­der­sek so­run her za­man ol­du­ğu gi­bi yi­ne böy­le or­ta­da ka­lır. Biz­de her se­zon so­nu iş­ken­ce çek­me­ye de­vam ede­riz.

Uma­rım doğ­ru ham­le­ler va­kit geç­me­den ya­pı­lır, ve uzun va­de­li bir plan­la­ma ile Ço­rum'u çok da­ha iyi ta­nı­tan ve rek­la­mı­nı ya­pan bir ku­lüp ya­pı­lan­ma­sı ile yo­la çı­kı­lır. Her za­man ba­şı bek­len­ti­miz bu yön­de olu­yor an­cak so­nuç­ta hep hüs­ran ya­şı­yo­ruz.

Biz­le­ri yaz­ma­mak­la eleş­tir­me­mek­le suç­la­yan­lar, oku­ma özür­lü ol­duk­la­rı için ya­zı­lan­la­rı oku­ma­dık­la­rı için hep ay­nı tür­kü­yü söy­lü­yor­lar. Bi­zim işi­miz yol gös­ter­mek ic­ra­at yap­mak de­ğil. Bu­gün de geç­miş­te ol­du­ğu gi­bi yi­ne bu­nu ya­pı­yo­ruz. Kim­se­ye kar­şı bir ön yar­gı­lı ol­ma­dan ta­ma­men Ço­rum sev­gi­miz ile ya­pı­yo­ruz. İsim­le­ri hiç bir za­man önem­se­me­dim ye­ter ki gön­lü ÇO­RUM ile bir­lik­te at­sın ye­ter.

Di­le­rim bu bek­len­ti­le­ri­miz kar­şı­lık bu­lur bek­le­yip gö­re­ce­ğiz.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Doğrucu Davut
Doğrucu Davut - 4 yıl Önce

Hepiniz aynısınız. Bir çiftlik buldunuz keyfiniz gıcır sanki Çorum futbolunu çok düşünüyorsunuz güldürmeyin......
Siz ancak gelecek yıl deplasmanlara nasıl beleş giderizin planını yaparsınız.

Enes19
Enes19 - 4 yıl Önce

Çok doğru önce planlama sonra başarı bir kaç yıl sonra kendiliginden gelir zaten

Valdo
Valdo - 4 yıl Önce

halil Bey hiç hiç doğru yazmayı düşündünüz mü? Sakladığınız bir sürü iğrenç olayları neden yazamadınız kimden korktunuz. Size mi inanalım hadi ordan. birilerinin emriyle hareket etmeyi doğru buluyormusunuz.