Damatlara Mektup

Ai­le bir apart­ma­nın te­me­li gi­bi­dir. Bi­na in­şa edi­lir­ken ön­ce­lik­le te­me­le ve aka­bin­de di­ğer bö­lüm­le­ri­ne ne ka­dar has­sa­si­yet gös­te­ri­lir­se, ola­sı dep­rem­le­re kar­şı bi­na­nın di­ren­ci de ona mu­ka­bil ola­cak­tır. Eğer bi­na­nın in­şa­at aşa­ma­sın­da ön­ce­den be­lir­le­nen ku­ral­la­ra ay­nen uyul­ma­dıy­sa son­ra­dan mey­da­na ge­le­cek or­ta şid­det­te­ki dep­rem­ler­de bi­le za­rar gö­rül­dü­ğün­de ey­vah!  Di­ye ya­nıp tu­tuş­mak bo­şu­na­dır. Bu cep­he­den bak­tı­ğı­mız­da, ai­le­ler­de top­lu­mun ay­na­sı hük­mün­de­dir. Bir mem­le­ke­tin yük­sel­me­si ev ve ai­le mu­hab­be­ti­ne bağ­lı­dır. Ai­le mut­lu­lu­ğu sağ­la­nır­sa, top­lum mut­lu­lu­ğu ken­di­li­ğin­den ge­li­ve­rir. Ai­le­ler­de hu­zur yok­sa afi­yet yok­sa top­lum­da sı­kın­tı­lar bir bir or­ta­ya çık­ma­ya baş­lar. Bir ya­za­rın ifa­de­siy­le 'For­ma­tı bo­zul­muş, an­ne- ba­ba­lar tü­rer' şid­det baş gös­te­rir, ci­na­yet­ler nor­mal­le­şir. Ölen ni­ye öl­dü­ğü­nü, öl­dü­ren­de ni­ye öl­dür­dü­ğü­nün far­kın­da bi­le ol­maz ve ara­da ço­cuk­lar pe­ri­şan olur. Ço­cuk­lar an­ne-ba­ba­la­rı­nın kö­tü ör­nek­le­riy­le bo­zul­ma­ya de­vam et­tik­çe ye­ni bir dün­ya ku­ru­la­maz. Kom­şu­la­rı­nız­da bir sı­kın­tı ol­sa, siz bal­kon­da otu­rup afi­yet­le çay içe­mez­sin. Ya­ra­tı­lış ge­re­ği içi­niz kan ağ­lar. Keş­ke elim­den bir şey­ler gel­se di­ye mı­rıl­da­nır du­rur­su­nuz.


Es­ki­den bü­yük­le­ri­miz, ev­li­li­ğe adım ata­cak genç kız­la­rı­nı, oğ­lan­la­rı­nı di­zi­nin di­bi­ne alır ve bir ömür bo­yu ku­lak­la­rı­na kü­pe ola­bi­le­cek tür­de öğüt­ler ve­rir­di.32 se­ne ön­ce Kar­gı il­çe­miz­de ba­yan­la­ra yö­ne­lik ver­di­ğim 'Ai­le­de Hu­zur' ko­nu­lu kon­fe­rans­ta şu ör­ne­ği ver­miş­tim: Dar­bı me­sel ha­li­ne gel­miş, 'Oğ­lum ev­le­nin­ce­ye ka­dar oğ­lum, kı­zım ölün­ce­ye ka­dar kı­zım' tü­rü bir yan­lış an­la­yı­şı­mız var. Hâlbu­ki oğ­lu­muz­da kı­zı­mız­da ölün­ce­ye ka­dar biz­le­rin ev­la­dı. Ge­li­nin­den şikâye­ti bit­me­yen ka­yın­va­li­de­nin, kı­zın­dan hiç şikâye­ti ol­maz. Hâlbu­ki o da bir baş­ka­sı­nın evin­de ay­nı ko­num­da­dır. O hal­de en ba­si­ti ola­rak kı­zı­mı­za:'Kı­zım, ye­ni bir ai­le or­ta­mı­na gi­de­cek­sin bel­ki bi­zim evi­mi­ze gö­re çok fark­lı­lık bu­la­cak­sın. Biz­de nor­mal olan on­lar­da is­raf ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­bi­lir. En ba­si­ti bu­la­şık­la­rı yı­kar­ken bi­le kul­lan­dı­ğın su­da, de­ter­jan­da ye­ni ai­le­nin alış­kan­lık­la­rı­nı göz önün­de bu­lun­dur ki, kü­çük şey­ler­den hu­zur­suz­luk çık­ma­sın' tü­rü öğüt ver­sek, o ev­de hu­zur­suz­luk ya­şa­nır mı? El­bet­te ya­şan­maz ve za­man ge­çin­ce ken­di­li­ğin­den ba­zı şey­ler dü­ze­ne gi­ri­ve­rir de­di­ğim­de özel­lik­le yaş­lı tey­ze­le­rin çok ho­şu­na git­miş­ti.


Top­lum­sal ko­nu­lar­da ka­le­me al­ma­ya ça­lış­tı­ğım bu tür şi­ir­le­rin, özel­lik­le yaş­lı ke­sim­ler ta­ra­fın­dan be­ğe­nil­di­ği­ni göz­lem­le­yin­ce, her da­mat bir ev­lat ol­du­ğu­na gö­re, ai­le de san­cı ya­şan­ma­ma­sı­na ve­si­le ola­bil­mek ni­ye­tiy­le aşa­ğı­da­ki şi­iri­mi siz­ler­le pay­laş­mak is­ti­yo­rum.
           *
Bir çi­çek ye­tiş­tir­dim, ema­ne­ti sa­na
Bi­lin­cin­de­yim sen­de ema­net­sin ba­na
İyi ge­çi­nin ki, kö­tü ha­ber­ler ulaş­ma­ya
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul,
Akı­bet, bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul!
Bu­gün ne isen, ge­le­cek­te yi­ne ay­nı ol,
Pa­ra gö­rün­ce de­ği­şe­cek­sen şim­di­den de­fol,
İç­ten pa­zar­lık­lı ol­ma, hep açık yü­rek­li ol
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul, 
Akı­bet, bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul!

An­ne-ba­ba du­ası­nı al ama bi­zi de unut­ma
Ufak bir kız­gın­lık­ta he­men­cik so­murt­ma
He­la­lin­den ka­zan, rız­kı­na ha­ram kat­ma
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul, 
Akı­bet, bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul!

Sen ben di­ye baş­la­yıp boş ye­re ko­nuş­ma
Lü­zum­suz ko­nu­la­rı uza­tıp afakî tar­tış­ma
Ba­zen de za­ma­na bı­rak, ka­fa­na tak­ma 
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul, 
Akı­bet, bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul!

Söz­de, ni­şan­da, dü­ğün­de zor­laş­tı­rıp üz­me­dim,
Dü­rüst ol­dum yap­ma­cık met­hi­ye­ler düz­me­dim
Olur, ol­maz şey­le­re ma­ğa­za ma­ğa­za gez­me­dim
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul,
Akı­bet, bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul!

Ba­ca­nak­la­rı­nı abi kar­deş bil, sa­kın kıs­kan­ma
Ben is­te­di­ği­mi ya­pa­rım da, ya­nı­ma ka­lır san­ma
Sı­kın­tın ol­du­ğun­da biz­ler­le pay­laş as­la utan­ma
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul,
Akı­bet bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul!

Ge­nel­de kız ta­ra­fı da­mat­la­rı ya­nı­na çek­me­ye ça­lı­şır
Ama sen den­ge­yi iyi tut­tur, yok­sa an­nen ba­ban ka­rı­şır 
Ge­zen gö­rür, ya­şa­yan ölür, eden mut­lak ge­re­ği­ni bu­lur
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul,
Akı­bet, bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul!
Ne ai­len­den laf ge­tir, ne biz­den on­la­ra gö­tür
Eşi­ni ih­mal et­me, vak­tin­de ge­lip evi­ne otur
Mah­re­mi­ni kıs­kan, yok­sa söz ge­lir ça­tır çu­tur
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul,
Akı­bet, bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul!

'En iyi okul tec­rü­be­dir ama mas­ra­fı çok­tur' der­ler
Ben­de tec­rü­be­mi ak­ta­rı­yo­rum, bi zah­met din­le­yi­ver
Ai­le re­isi ola­rak ağır­lı­ğın ol­sun, dış iş­le­ri hal­le­di­ver 
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul,
Akı­bet, bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul!

Ef­ten püf­ten şey­le­re kı­zıp, bir­bi­ri­ni­ze da­rıl­ma­yın
Bir ömür bo­yu di­ye im­za atıp, üç ay son­ra ay­rıl­ma­yın
Bay­ram­la­rı zin­dan edip, ana - ba­ba bed­du­ası al­ma­yın
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul,
Akı­bet bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul!

Ev­ve­li mut­lu­luk, ahi­ri hüs­ran ol­ma­sın
İk­ti­sat edin ki, büt­çe­niz hiç da­ral­ma­sın
He­le ha­ber­siz ke­fil ol­ma, son­ra kav­ga­nız ol­ma­sın
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul,
Akı­bet, bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul!

Bi­lir­sin, 'Ön te­ker­le­ği ar­ka te­ker­lek ta­kip eder'
Sen iyi bir eş olur­san, ço­cuk­lar­da se­ni ta­kip eder
Dün­yan ka­rar­maz yol­cu­lu­ğu­nuz cen­ne­te ka­dar gi­der
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul,
Akı­bet, bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul!

Öm­rü­nü­zü an­ne- ba­ba-ço­cuk­lar bir bir ye­me­sin
Aman ken­di­ni­ze iyi ba­kın, sağ­lı­ğı­nız ek­sil­me­sin
Son­ra dok­tor dok­tor ge­zip, ça­re yok mu de­me­ye­sin 
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul,
Akı­bet, bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul! 

Ben mer­ke­zin­de dur­ma, biz mer­ke­zi­ne in­me­ye ça­lış
Ba­zı mih­rak­lar, son ka­le ai­le­yi yık­mak için ya­pı­yor ya­rış
O hal­de seh­ven kı­rar­san eşi­ni, özür di­le he­men­cik ba­rış
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul,
Akı­bet, bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul!

Ni­şan­da dost­luk, dü­ğün aka­bin­de düş­man­lık ol­ma­sın
Her­kes ye­ri­ni iyi bil­sin, des­tur­suz ara­nı­za dal­ma­sın
Se­nin­de di­ye­ce­ğin var­sa söy­le, giz­li ka­pak­lı kal­ma­sın
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul,
Akı­bet, bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul!

Ma­hir der; söy­le­dik­le­rim ül­kem­de, gö­rül­dü, du­yul­du
Hoş­gö­rü bi­ter­ken, sa­bır el­bi­se­si ya­vaş ya­vaş so­yul­du
Par­ça­la­nan ai­le­ler­de olan hep ço­cuk­la­ra ol­du
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul,
Akı­bet, bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul!

Ai­le bir apart­ma­nın te­me­li gi­bi­dir. Bi­na in­şa edi­lir­ken ön­ce­lik­le te­me­le ve aka­bin­de di­ğer bö­lüm­le­ri­ne ne ka­dar has­sa­si­yet gös­te­ri­lir­se, ola­sı dep­rem­le­re kar­şı bi­na­nın di­ren­ci de ona mu­ka­bil ola­cak­tır. Eğer bi­na­nın in­şa­at aşa­ma­sın­da ön­ce­den be­lir­le­nen ku­ral­la­ra ay­nen uyul­ma­dıy­sa son­ra­dan mey­da­na ge­le­cek or­ta şid­det­te­ki dep­rem­ler­de bi­le za­rar gö­rül­dü­ğün­de ey­vah!  Di­ye ya­nıp tu­tuş­mak bo­şu­na­dır. Bu cep­he­den bak­tı­ğı­mız­da, ai­le­ler­de top­lu­mun ay­na­sı hük­mün­de­dir. Bir mem­le­ke­tin yük­sel­me­si ev ve ai­le mu­hab­be­ti­ne bağ­lı­dır. Ai­le mut­lu­lu­ğu sağ­la­nır­sa, top­lum mut­lu­lu­ğu ken­di­li­ğin­den ge­li­ve­rir. Ai­le­ler­de hu­zur yok­sa afi­yet yok­sa top­lum­da sı­kın­tı­lar bir bir or­ta­ya çık­ma­ya baş­lar. Bir ya­za­rın ifa­de­siy­le 'For­ma­tı bo­zul­muş, an­ne- ba­ba­lar tü­rer' şid­det baş gös­te­rir, ci­na­yet­ler nor­mal­le­şir. Ölen ni­ye öl­dü­ğü­nü, öl­dü­ren­de ni­ye öl­dür­dü­ğü­nün far­kın­da bi­le ol­maz ve ara­da ço­cuk­lar pe­ri­şan olur. Ço­cuk­lar an­ne-ba­ba­la­rı­nın kö­tü ör­nek­le­riy­le bo­zul­ma­ya de­vam et­tik­çe ye­ni bir dün­ya ku­ru­la­maz. Kom­şu­la­rı­nız­da bir sı­kın­tı ol­sa, siz bal­kon­da otu­rup afi­yet­le çay içe­mez­sin. Ya­ra­tı­lış ge­re­ği içi­niz kan ağ­lar. Keş­ke elim­den bir şey­ler gel­se di­ye mı­rıl­da­nır du­rur­su­nuz.


Es­ki­den bü­yük­le­ri­miz, ev­li­li­ğe adım ata­cak genç kız­la­rı­nı, oğ­lan­la­rı­nı di­zi­nin di­bi­ne alır ve bir ömür bo­yu ku­lak­la­rı­na kü­pe ola­bi­le­cek tür­de öğüt­ler ve­rir­di.32 se­ne ön­ce Kar­gı il­çe­miz­de ba­yan­la­ra yö­ne­lik ver­di­ğim 'Ai­le­de Hu­zur' ko­nu­lu kon­fe­rans­ta şu ör­ne­ği ver­miş­tim: Dar­bı me­sel ha­li­ne gel­miş, 'Oğ­lum ev­le­nin­ce­ye ka­dar oğ­lum, kı­zım ölün­ce­ye ka­dar kı­zım' tü­rü bir yan­lış an­la­yı­şı­mız var. Hâlbu­ki oğ­lu­muz­da kı­zı­mız­da ölün­ce­ye ka­dar biz­le­rin ev­la­dı. Ge­li­nin­den şikâye­ti bit­me­yen ka­yın­va­li­de­nin, kı­zın­dan hiç şikâye­ti ol­maz. Hâlbu­ki o da bir baş­ka­sı­nın evin­de ay­nı ko­num­da­dır. O hal­de en ba­si­ti ola­rak kı­zı­mı­za:'Kı­zım, ye­ni bir ai­le or­ta­mı­na gi­de­cek­sin bel­ki bi­zim evi­mi­ze gö­re çok fark­lı­lık bu­la­cak­sın. Biz­de nor­mal olan on­lar­da is­raf ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­bi­lir. En ba­si­ti bu­la­şık­la­rı yı­kar­ken bi­le kul­lan­dı­ğın su­da, de­ter­jan­da ye­ni ai­le­nin alış­kan­lık­la­rı­nı göz önün­de bu­lun­dur ki, kü­çük şey­ler­den hu­zur­suz­luk çık­ma­sın' tü­rü öğüt ver­sek, o ev­de hu­zur­suz­luk ya­şa­nır mı? El­bet­te ya­şan­maz ve za­man ge­çin­ce ken­di­li­ğin­den ba­zı şey­ler dü­ze­ne gi­ri­ve­rir de­di­ğim­de özel­lik­le yaş­lı tey­ze­le­rin çok ho­şu­na git­miş­ti.


Top­lum­sal ko­nu­lar­da ka­le­me al­ma­ya ça­lış­tı­ğım bu tür şi­ir­le­rin, özel­lik­le yaş­lı ke­sim­ler ta­ra­fın­dan be­ğe­nil­di­ği­ni göz­lem­le­yin­ce, her da­mat bir ev­lat ol­du­ğu­na gö­re, ai­le de san­cı ya­şan­ma­ma­sı­na ve­si­le ola­bil­mek ni­ye­tiy­le aşa­ğı­da­ki şi­iri­mi siz­ler­le pay­laş­mak is­ti­yo­rum.
           *
Bir çi­çek ye­tiş­tir­dim, ema­ne­ti sa­na
Bi­lin­cin­de­yim sen­de ema­net­sin ba­na
İyi ge­çi­nin ki, kö­tü ha­ber­ler ulaş­ma­ya
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul,
Akı­bet, bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul!
Bu­gün ne isen, ge­le­cek­te yi­ne ay­nı ol,
Pa­ra gö­rün­ce de­ği­şe­cek­sen şim­di­den de­fol,
İç­ten pa­zar­lık­lı ol­ma, hep açık yü­rek­li ol
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul, 
Akı­bet, bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul!

An­ne-ba­ba du­ası­nı al ama bi­zi de unut­ma
Ufak bir kız­gın­lık­ta he­men­cik so­murt­ma
He­la­lin­den ka­zan, rız­kı­na ha­ram kat­ma
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul, 
Akı­bet, bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul!

Sen ben di­ye baş­la­yıp boş ye­re ko­nuş­ma
Lü­zum­suz ko­nu­la­rı uza­tıp afakî tar­tış­ma
Ba­zen de za­ma­na bı­rak, ka­fa­na tak­ma 
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul, 
Akı­bet, bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul!

Söz­de, ni­şan­da, dü­ğün­de zor­laş­tı­rıp üz­me­dim,
Dü­rüst ol­dum yap­ma­cık met­hi­ye­ler düz­me­dim
Olur, ol­maz şey­le­re ma­ğa­za ma­ğa­za gez­me­dim
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul,
Akı­bet, bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul!

Ba­ca­nak­la­rı­nı abi kar­deş bil, sa­kın kıs­kan­ma
Ben is­te­di­ği­mi ya­pa­rım da, ya­nı­ma ka­lır san­ma
Sı­kın­tın ol­du­ğun­da biz­ler­le pay­laş as­la utan­ma
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul,
Akı­bet bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul!

Ge­nel­de kız ta­ra­fı da­mat­la­rı ya­nı­na çek­me­ye ça­lı­şır
Ama sen den­ge­yi iyi tut­tur, yok­sa an­nen ba­ban ka­rı­şır 
Ge­zen gö­rür, ya­şa­yan ölür, eden mut­lak ge­re­ği­ni bu­lur
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul,
Akı­bet, bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul!
Ne ai­len­den laf ge­tir, ne biz­den on­la­ra gö­tür
Eşi­ni ih­mal et­me, vak­tin­de ge­lip evi­ne otur
Mah­re­mi­ni kıs­kan, yok­sa söz ge­lir ça­tır çu­tur
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul,
Akı­bet, bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul!

'En iyi okul tec­rü­be­dir ama mas­ra­fı çok­tur' der­ler
Ben­de tec­rü­be­mi ak­ta­rı­yo­rum, bi zah­met din­le­yi­ver
Ai­le re­isi ola­rak ağır­lı­ğın ol­sun, dış iş­le­ri hal­le­di­ver 
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul,
Akı­bet, bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul!

Ef­ten püf­ten şey­le­re kı­zıp, bir­bi­ri­ni­ze da­rıl­ma­yın
Bir ömür bo­yu di­ye im­za atıp, üç ay son­ra ay­rıl­ma­yın
Bay­ram­la­rı zin­dan edip, ana - ba­ba bed­du­ası al­ma­yın
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul,
Akı­bet bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul!

Ev­ve­li mut­lu­luk, ahi­ri hüs­ran ol­ma­sın
İk­ti­sat edin ki, büt­çe­niz hiç da­ral­ma­sın
He­le ha­ber­siz ke­fil ol­ma, son­ra kav­ga­nız ol­ma­sın
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul,
Akı­bet, bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul!

Bi­lir­sin, 'Ön te­ker­le­ği ar­ka te­ker­lek ta­kip eder'
Sen iyi bir eş olur­san, ço­cuk­lar­da se­ni ta­kip eder
Dün­yan ka­rar­maz yol­cu­lu­ğu­nuz cen­ne­te ka­dar gi­der
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul,
Akı­bet, bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul!

Öm­rü­nü­zü an­ne- ba­ba-ço­cuk­lar bir bir ye­me­sin
Aman ken­di­ni­ze iyi ba­kın, sağ­lı­ğı­nız ek­sil­me­sin
Son­ra dok­tor dok­tor ge­zip, ça­re yok mu de­me­ye­sin 
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul,
Akı­bet, bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul! 

Ben mer­ke­zin­de dur­ma, biz mer­ke­zi­ne in­me­ye ça­lış
Ba­zı mih­rak­lar, son ka­le ai­le­yi yık­mak için ya­pı­yor ya­rış
O hal­de seh­ven kı­rar­san eşi­ni, özür di­le he­men­cik ba­rış
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul,
Akı­bet, bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul!

Ni­şan­da dost­luk, dü­ğün aka­bin­de düş­man­lık ol­ma­sın
Her­kes ye­ri­ni iyi bil­sin, des­tur­suz ara­nı­za dal­ma­sın
Se­nin­de di­ye­ce­ğin var­sa söy­le, giz­li ka­pak­lı kal­ma­sın
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul,
Akı­bet, bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul!

Ma­hir der; söy­le­dik­le­rim ül­kem­de, gö­rül­dü, du­yul­du
Hoş­gö­rü bi­ter­ken, sa­bır el­bi­se­si ya­vaş ya­vaş so­yul­du
Par­ça­la­nan ai­le­ler­de olan hep ço­cuk­la­ra ol­du
Sa­kın ola, çi­çe­ği­mi sol­dur­ma oğul,
Akı­bet, bi­zi göz­ya­şı­na boğ­dur­ma oğul!

YORUM EKLE