Dodurga

Dodurga Belediyesi’nden  ilçeye kapalı pazar yeri
Dodurga Belediyesi’nden ilçeye kapalı pazar yeri

Do­dur­ga Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan il­çe­nin ilk ka­pa­lı pa­zar­ye­ri ta­mam­la­na­rak hiz­me­te su­nul­du.

Aras Dodurga’da çalıştı
Aras Dodurga’da çalıştı

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Meh­met Akif Aras'ın ilk du­ra­ğı Do­dur­ga İl­çe Teş­ki­la­tı ol­du. Aka­bin­de teş­ki­lat men­sup­la­rıy­la bir­lik­te Do­dur­ga es­na­fı­nı zi­ya­ret et­ti.

Çorumlu hafız  Ayasofya’yı inletti
Çorumlu hafız Ayasofya’yı inletti
Sepetli motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Sepetli motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı