Aras Dodurga’da çalıştı

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Meh­met Akif Aras'ın ilk du­ra­ğı Do­dur­ga İl­çe Teş­ki­la­tı ol­du. Aka­bin­de teş­ki­lat men­sup­la­rıy­la bir­lik­te Do­dur­ga es­na­fı­nı zi­ya­ret et­ti.

Aras Dodurga’da çalıştı

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Meh­met Akif Aras'ın ilk du­ra­ğı Do­dur­ga İl­çe Teş­ki­la­tı ol­du. Aka­bin­de teş­ki­lat men­sup­la­rıy­la bir­lik­te Do­dur­ga es­na­fı­nı zi­ya­ret et­ti.

Teş­ki­lat men­sup­la­rıy­la bir­lik­te Do­dur­ga es­na­fı­nı zi­ya­ret eden Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Meh­met Akif Aras, es­naf­tan se­çim­ler­de des­tek is­te­di. Do­dur­ga'da­ki se­çim ça­lış­ma­sın­da Do­dur­ga Kay­ma­kam­lı­ğı, Do­dur­ga İl­çe Em­ni­yet Amir­li­ği, Do­dur­ga İl­çe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı, Do­dur­ga İl­çe Dev­let Has­ta­ne­si’ni de zi­ya­ret eden Aras, se­çim ça­lış­ma­sı­nı New­tex Teks­til fab­ri­ka­sı­nı ve ça­lı­şan­la­rı­nı zi­ya­ret ede­rek ta­mam­la­dı. 

Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, va­tan­daş­lar­la da bol bol soh­bet et­me im­ka­nı bu­lan Mil­let­ve­ki­li Ada­yı Aras, gör­dü­ğü il­gi ve ala­ka­dan mem­nun bir şe­kil­de se­çim ça­lış­ma­sı ala­nın­dan ay­rı­lır­ken, yap­tı­ğı açık­la­ma­da ise "Cum­hur İt­ti­fa­kı mu­az­zam bir ba­şa­rıy­la TBMM'de üs­tün­lü­ğü ala­cak, güç­lü bir si­ya­sal var­lık­la tem­sil edi­le­cek­tir" de­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER