Çorum’da öğrenciler kiraya 660 lira ödüyor

TSKB Gay­ri­men­kul De­ğer­le­me ta­ra­fın­dan üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­nin yo­ğun­luk­la ter­cih et­ti­ği 26 il­de­ki top­lam 71 böl­ge­nin in­ce­len­di­ği “Üni­ver­si­te Böl­ge­le­rin­de­ki Ki­ra De­ğer­le­ri” baş­lık­lı araş­tır­ma ya­yın­lan­dı. 

Çorum’da öğrenciler  kiraya 660 lira ödüyor

TSKB Gay­ri­men­kul De­ğer­le­me’nin araş­tır­ma­sı­na gö­re Ço­rum’da oku­yan öğ­ren­ci­ler ki­ra­ya 660 li­ra ödü­yor. Ço­rum’da üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri için ki­ra üc­ret­le­ri %10 zam­lan­dı. Geç­ti­ği­miz yıl 600 li­ra ki­ra üc­re­ti öde­yen öğ­ren­ci­ler, bu yıl 660 li­ra  öde­ye­cek. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri en yük­sek ki­ra­yı İs­tan­bul’da öder­ken, en dü­şük ki­ra­nın Es­ki­şe­hir, Nev­şe­hir ve Trab­zon’da ol­du­ğu gö­rü­lü­yor. 
TSKB Gay­ri­men­kul De­ğer­le­me ta­ra­fın­dan üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­nin yo­ğun­luk­la ter­cih et­ti­ği 26 il­de­ki top­lam 71 böl­ge­nin in­ce­len­di­ği “Üni­ver­si­te Böl­ge­le­rin­de­ki Ki­ra De­ğer­le­ri” baş­lık­lı araş­tır­ma ya­yın­lan­dı. 

TSKB Gay­ri­men­kul De­ğer­le­me’nin araş­tır­ma­sı­na gö­re Tür­ki­ye ge­ne­lin­de üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri en yük­sek ki­ra­yı or­ta­la­ma 2 bin 900 li­ra ile İs­tan­bul Be­şik­taş’ta öder­ken, onu 2 bin 750 ile Ka­dı­köy, 2 bin 100 li­ra ile Ba­kır­köy ta­kip edi­yor -An­ka­ra’da üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­rin­ce yo­ğun ola­rak ter­cih edi­len böl­ge­ler ara­sın­da en yük­sek ki­ra­nın öden­di­ği yer bin 700 li­ra ile Çan­ka­ya Ya­şam­kent olur­ken, İz­mir’de Bu­ca’nın Tı­naz­te­pe, Ku­ru­çeş­me, Yıl­dız, Ada­te­pe ve Ata­türk ma­hal­le­le­rin­de ay­lık ki­ra or­ta­la­ma­sı 2 bin li­ra­yı bu­lu­yor -En dü­şük ki­ra­nın gö­rül­dü­ğü yer­ler ise 525 li­ra ile Es­ki­şe­hir Süt­lü­ce, 580 li­ra ile Es­ki­şe­hir Şi­rin­te­pe, 630 li­ra ile Es­ki­şe­hir Bü­yük­de­re, 650 li­ra ile Nev­şe­hir ve Trab­zon Ak­ça­abat’ın Yıl­dız­lı böl­ge­si
TSKB Gay­ri­men­kul De­ğer­le­me Ge­nel Mü­dü­rü Mak­bu­le Yö­nel Ma­ya, 100 met­re­ka­re­lik 2+1 da­ire­le­rin de­ğer­len­di­ril­di­ği araş­tır­ma­ya iliş­kin AA mu­ha­bi­ri­ne yap­tı­ğı açık­la­ma­da, son yıl­lar­da va­kıf üni­ver­si­te­le­ri­nin de sa­yı­sı­nın art­ma­sıy­la öğ­ren­ci­ler ta­ra­fın­dan ki­ra­lık ev ara­yış­la­rı­nın da­ha faz­la ko­nu­şul­du­ğu­nu söy­le­di. 

Öğ­ren­ci­le­rin ev ki­ra­lar­ken ilk ter­cih et­tik­le­ri böl­ge­ler ara­sın­da, sağ­la­dı­ğı sos­yal im­kan­lar ve ula­şım açı­sın­dan avan­taj­lı mer­ke­zi böl­ge­ler ile kam­pü­se ya­kın yer­le­rin gel­di­ği­ni di­le ge­ti­ren Ma­ya, ta­le­bin faz­la ol­ma­sı­nın, bu böl­ge­ler­de­ki sa­tı­lık ve ki­ra­lık ev fi­yat­la­rı­nı ar­tır­dı­ğı­nı bil­dir­di. 

Ça­lış­ma kap­sa­mın­da öğ­ren­ci­le­rin ev ki­ra­sı için en yük­sek ra­ka­mı İs­tan­bul’da öde­di­ği­nin gö­rül­dü­ğü­nü ak­ta­ran Ma­ya, bu­ra­da Be­şik­taş ve Ka­dı­köy gi­bi mer­ke­zi lo­kas­yon­la­rın ter­cih edil­me­si­nin önem­li et­ken ol­du­ğu­nu bil­dir­di. 
Ma­ya, son bir yıl­da Tür­ki­ye ge­ne­lin­de öğ­ren­ci­ler ta­ra­fın­dan yo­ğun ola­rak kul­la­nı­lan böl­ge­ler ara­sın­da en yük­sek ki­ra ar­tı­şı­nın yüz­de 14,82 ile De­niz­li’nin gel­di­ği­ni kay­de­de­rek, onu yüz­de 13,22 ile Kay­se­ri’nin, yüz­de 13,06 ile İz­mir’in, yüz­de 12,03 ile Es­ki­şe­hir’in ve yüz­de 11,85 ile Mer­sin’in iz­le­di­ği­ni ak­tar­dı. 

 

 EN YÜK­SEK Kİ­RA İS­TAN­BUL’DA BE­ŞİK­TAŞ’TA, AN­KA­RA’DA ÇAN­KA­YA’DA 
Araş­tır­ma­ya gö­re, 71 böl­ge ara­sın­da 100 met­re­ka­re­lik 2+1 da­ire­le­rin or­ta­la­ma ki­ra fi­ya­tı­nın en yük­sek ol­du­ğu yer­le­rin ba­şın­da 2 bin 900 li­ra ile Be­şik­taş ge­lir­ken, onu 2 bin 750 ile Ka­dı­köy ta­kip edi­yor. Ba­kır­köy’de 2 bin 100 li­ra olan ki­ra de­ğe­ri Kar­tal’da bin 700 li­ra, Av­cı­lar’da bin 350 li­ra ola­rak gö­ze çar­pı­yor.  An­ka­ra’da üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­rin­ce yo­ğun ola­rak ter­cih edi­len böl­ge­ler ara­sın­da en yük­sek ki­ra­nın öden­di­ği yer bin 700 li­ra ile Çan­ka­ya Ya­şam­kent ola­rak öne çı­kı­yor. Or­ta­la­ma ki­ra de­ğe­ri Çan­ka­ya Bah­çe­li­ev­ler’de bin 650 li­ra, Emek’te bin 500 li­ra, Ye­ni­ma­hal­le Ga­zi Ma­hal­le­si’nde bin 250 li­ra, Çan­ka­ya 100. Yıl’da bin 200 li­ra, Ce­be­ci’de bin 100 li­ra ola­rak de­ği­şi­yor. 
İz­mir’de Bu­ca ba­şı çe­ki­yor. İz­mir’de Bu­ca’da Tı­naz­te­pe, Ku­ru­çeş­me Yıl­dız, Ada­te­pe ve Ata­türk ma­hal­le­le­rin­de ay­lık ki­ra or­ta­la­ma­sı 2 bin li­ra­yı bu­lur­ken, onu bin 800 li­ra ile Çiğ­li ve Bor­no­va’nın Ka­zım­di­rik Ma­hal­le­si, bin 500 li­ra ile Bor­no­va Mev­la­na, bin 350 li­ra ile Me­ne­men’in Ulu­kent, bin 200 li­ra ile Me­ne­men’in 30 Ağus­tos, bin 100 li­ra ile Me­ne­men’in Sey­rek Ma­hal­le­si ta­kip edi­yor.  Bur­sa’da 23 Ni­san Ma­hal­le­si’nde ay­lık or­ta­la­ma ki­ra de­ğe­ri bin 600 li­ra­ya ula­şır­ken, Gö­rük­le’de 900 TL ola­rak gö­ze çar­pı­yor.  An­tal­ya’da da­ire ki­ra­la­rı­na ay­lık or­ta­la­ma Ke­pez’in Kül­tür Ma­hal­le­si’nde ve Mu­rat­pa­şa’nın Mel­ten Ma­hal­le­si’nde bin 50 li­ra öde­ni­yor.  Ay­dın’da öğ­ren­ci­le­rin yo­ğun ola­rak ter­cih et­ti­ği böl­ge­ler ara­sın­da olan Gü­zel­hi­sar, Kurt­luş ve Cum­hu­ri­yet Ma­hal­le­si’nde bin 200 li­ra­ya yük­se­lir­ken, Za­fer Ma­hal­le­si’nde bin 100 li­ra ci­va­rın­da sey­re­di­yor.  Muğ­la’da Kö­tek­li Ma­hal­le­si’nde ay­lık ki­ra­lık da­ire­ler bin 500 li­ra­ya ka­dar ula­şır­ken, Emir Be­ya­zıt ve Nus­ret­tin Ma­hal­le­si’nde bin 150 li­ra ola­rak gö­ze çar­pı­yor.

 

EN DÜ­ŞÜK BÖL­GE­LER ES­Kİ­ŞE­HİR, NEV­ŞE­HİR VE TRAB­ZON’DA
Tür­ki­ye ge­ne­lin­de araş­tır­ma­ya ko­nu olan 26 il­de öğ­ren­ci­le­rin yo­ğun ola­rak ter­cih et­ti­ği 71 böl­ge ara­sın­da en dü­şük ki­ra­lar Es­ki­şe­hir, Nev­şe­hir ve Trab­zon’da.  Es­ki­şe­hir’te Te­pe­ba­şı Süt­lü­ce’de 525 li­ra olan ki­ra­lar, Te­pe­ba­şı Şi­rin­te­pe’de 580 li­ra­ya, Odun­pa­za­rı Bü­yük­de­re’de ise 630 TL’ye çı­kı­yor.  Nev­şe­hir mer­kez­de ay­lık or­ta­la­ma ki­ra­sı 650 li­ra­ya ge­ri­ler­ken, ki­ra­la­rın Trab­zon’da Ak­ça­abat’ın Yıl­dız­lı böl­ge­sin­de de 650 li­ra ol­ma­sı dik­ka­ti çe­ki­yor. 

(AA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER