DGS’ye 2 bin 200 öğrenci katıldı

Ço­rum’da DGS 21 Tem­muz 2018 Cu­mar­te­si gü­nü ya­pıl­dı, 2 bin 200 aday ka­tıl­dı.

DGS’ye 2 bin 200 öğrenci katıldı

2018-Di­key Ge­çiş Sı­na­vı (DGS) 21 Tem­muz 2018 Cu­mar­te­si gü­nü ya­pıl­dı.

Sa­bah tek otu­rum­da ya­pı­lan sı­nav­da Ço­rum’da 9 bi­na­da yak­la­şık 300 per­so­nel gö­rev alır­ken yak­la­şık 2 bin 200 aday ka­tıl­dı.

Aday­la­ra so­nuç bel­ge­si gön­de­ril­me­ye­cek. Aday­lar sı­nav so­nuç­la­rı­nı, T.C. Kim­lik Nu­ma­ra­la­rı ve şif­re­le­ri ile ÖSYM’nin https://so­nuc.osym.gov.tr in­ter­net ad­re­sin­den, mo­bil uy­gu­la­ma­la­rın­dan öğ­re­ne­bi­le­cek­ler. İn­ter­net say­fa­sın­da­ki du­yu­ru­lar aday­la­ra teb­liğ hük­mün­de. ÖSYM, aday­la­ra yö­ne­lik sı­nav so­nuç bel­ge­le­ri­nin doğ­ru­lan­ma­sı­nı sağ­la­mak üze­re “So­nuç Bel­ge­si Kon­trol Sis­te­mi” iş­le­mi­ni hiz­me­te sun­du. 

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü ve İl Sı­nav Ko­or­di­na­tö­rü Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan, Ço­rum’da bu sı­na­vın ku­ral­la­ra uy­gun ola­rak hu­zur ve gü­ven­lik içe­ri­sin­de uy­gu­lan­ma­sı­na kat­kı sağ­la­yan tüm ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­na, sı­na­vın her aşa­ma­sın­da gö­rev alan tüm per­so­ne­le, aday­la­ra ve eme­ği ge­çen her­ke­se te­şek­kür et­ti. (Ha­ber Mer­ke­zi)

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2018, 10:49
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER