Dünya Otizm Festivali’ne davet edilen ilk üniversite HİTÜ oldu

Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nın hi­ma­ye­sin­de, Alan­ya Be­le­di­ye­si’nin ev sa­hip­li­ği ile AN­CA Vak­fı ve Oti­si­um Spor ve Ya­şam Mer­ke­zi iş­bir­li­ği ile dü­zen­le­nen, Ulus­la­ra­ra­sı AN­CA 3. Böl­ge Dün­ya Otizm Fes­ti­va­li, An­tal­ya’nın Alan­ya il­çe­sin­de baş­la­dı.

Dünya Otizm Festivali’ne davet  edilen ilk üniversite HİTÜ oldu

FA­TİH AK­BAŞ


Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nın hi­ma­ye­sin­de, Alan­ya Be­le­di­ye­si’nin ev sa­hip­li­ği ile AN­CA Vak­fı ve Oti­si­um Spor ve Ya­şam Mer­ke­zi iş­bir­li­ği ile dü­zen­le­nen, Ulus­la­ra­ra­sı AN­CA 3. Böl­ge Dün­ya Otizm Fes­ti­va­li, An­tal­ya’nın Alan­ya il­çe­sin­de baş­la­dı.
Ka­na­da'da 1995 yı­lın­da ku­ru­lan AN­CA Vak­fı'nın 2010 yı­lın­dan be­ri her yıl dü­zen­li ola­rak ger­çek­leş­tir­di­ği AN­CA Dün­ya Otizm Fes­ti­va­li'nin(AN­CA World Aus­tism Fes­ti­val) bir aya­ğı da Tür­ki­ye'de Alan­ya'da dü­zen­le­ni­yor. Fes­ti­va­le otizm­le il­gi­li uz­man­lar, ai­le­ler, otizm­li ço­cuk­lar, si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ve va­tan­daş­lar ka­tı­lı­yor.


23-27 Ni­san ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek olan fes­ti­val­de, Tür­ki­ye, Da­ni­mar­ka, Azer­bay­can, Fas ve Rus­ya'dan otizm­le il­gi­li uz­man­lar ka­tı­lım­cı­la­ra bil­gi ve­re­cek. Fes­ti­val kap­sa­mın­da ay­rı­ca AME­FİA Otizm Spor Oyun­la­rı da dü­zen­le­ne­cek. 
Hi­tit Üni­ver­si­te­si de 32 ül­ke­nin yer al­dı­ğı fes­ti­va­le ka­tı­lı­yor. Rek­tör Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan’ın des­tek­le­ri ile ger­çek­le­şen "Eğit­sel Oyun­la Ha­re­ket Eği­ti­mi­nin Otizm­li Ço­cuk­la­rın Ruh­sal ve Fi­zik­sel Ge­li­şi­mi­ne Et­ki­si" ad­lı araş­tır­ma pro­je­sin­den do­la­yı dün­ya­nın en bü­yük Otizm Fes­ti­va­li ola­rak ka­bul edi­len or­ga­ni­zas­yo­na ilk de­fa bir üni­ver­si­te özel ola­rak da­vet edil­di.


Hi­tit Üni­ver­si­te­si Spor Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Fa­ruk Ya­ma­ner’in "Otizm ve Ha­re­ket Eği­ti­mi" ad­lı su­nu­mu ile yer al­dı­ğı fes­ti­va­le pro­je asis­tan­la­rı, Spor Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si öğ­ren­ci­le­ri, otizm­li ço­cuk­lar ve ai­le­le­ri ka­tı­lı­yor.
Fes­ti­val­de dü­zen­le­ne­cek olan 400 met­re ma­ra­ton ya­rış­ma­sın­da Hi­tit Üni­ver­si­te­si’ni tem­si­len otizm­li ço­cuk­lar ve eğit­men­le­ri yer ala­cak. Fes­ti­val kap­sa­mın­da ya­rış­ma­la­rın ya­nı sı­ra ya­pı­la­cak olan fark­lı et­kin­lik­ler sa­ye­sin­de de di­ğer otizm­li bi­rey­ler ve ai­le­le­ri ile sos­yal ha­re­ket­li­lik sağ­lan­mış ola­cak.  

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER