‘En etkili silahınız eğitim’

İnö­nü Ana­do­lu Li­se­si, ye­ni eği­tim öğ­re­tim yı­lı­na mer­ha­ba de­di. 

‘En etkili silahınız eğitim’

Say­gı du­ru­şu ve İs­tik­lal Mar­şı’nın okun­ma­sı ile baş­la­yan prog­ra­mın açış ko­nuş­ma­sı­nı Okul Mü­dü­rü Ni­hat Şe­ner yap­tı. Şe­ner, öğ­ren­ci­le­ri­ne hi­ta­ben yap­tı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, “Bir ül­ke­nin ge­le­ce­ği eği­ti­me bağ­lı­dır. Bu ne­den­le Ata­türk il­ke ve in­kı­lap­la­rı­na bağ­lı, ge­le­ce­ğe emin adım­lar­la yü­rü­yen, sü­rek­li so­ru so­ran ve sor­gu­la­yan bi­rey­ler ol­ma­lı­sı­nız. Çün­kü ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği siz genç­le­ri­mi­zin el­le­rin­de ola­cak­tır. Eğer  dün­ya­yı de­ğiş­tir­mek is­ti­yor­sa­nız kul­la­na­bi­le­ce­ği­niz en et­ki­li si­la­hı­nız da yi­ne eği­tim­dir.” de­di. 


Şe­ner’in ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan oku­la ye­ni baş­la­yan 9. sı­nıf öğ­ren­ci­le­rin­den Be­ril Çif­ci, ken­di­si­ne ait olan ‘Okul He­ye­ca­nı’ ad­lı şi­iri­ni oku­du.
Oku­lun ilk ders et­kin­li­ği de Al­man­ca Öğ­ret­me­ni Se­rap İler­le­mek ta­ra­fın­dan ve­ril­di. İler­le­mek, ilk der­sin­de  öğ­ren­ci­le­re gü­zel bir öğ­re­tim yı­lı di­ler­ken, “He­ye­can, kor­ku, kay­gı, se­vinç gi­bi fark­lı dün­ya­lar­dan, fark­lı amaç­lar için ay­nı ça­tı al­tın­da top­lan­mış bu­lu­nu­yo­ruz. Do­la­yı­sıy­la tüm fark­lı­lık­la­rı­mı­zın ya­nın­da bu ça­tı, bir par­ça­sı ol­du­ğu­muz bu ku­rum, bi­zim en bü­yük or­tak de­ğe­ri­miz­dir.” di­ye ko­nuş­tu.
Açı­lış prog­ra­mın­da ay­rı­ca 9. sı­nıf öğ­ren­ci­le­ri adı­na bu se­ne okul­da öğ­re­nim gör­me­ye baş­la­yan Elif Ada Ba­şı­bü­tün ko­nuş­ma yap­tı. 12. sı­nıf öğ­ren­ci­le­rin­den Fi­liz Gün­gör de hem oku­la ye­ni baş­la­yan hem de okul­da öğ­re­nim gör­me­ye de­vam eden ar­ka­daş­la­rı­na hi­ta­ben et­ki­li bir ko­nuş­ma ger­çek­leş­tir­di. 


Okul Mü­dü­rü Ni­hat Şe­ner, prog­ra­mın ha­zır­lan­ma­sın­da eme­ği olan okul öğ­ret­men­le­rin­den Gün­gör Gi­diş, Eb­ru Ün ve Ni­lü­fer Bek Çı­rak’a te­şek­kür et­ti. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER