FSM izcileri destek istedi

Fa­tih Sul­tan Meh­met İl­ko­ku­lu iz­ci­le­ri, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül’ü ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti.

FSM izcileri  destek istedi

FSM İz­ci Li­de­ri ve Hi­tit İz­ci­lik Ku­lü­bü Baş­ka­nı Er­den Özer ve be­ra­be­rin­de­ki iz­ci­ler, ye­ni eği­tim öğ­re­tim yı­lın­da ya­pa­cak­la­rı fa­ali­yet­ler hak­kın­da Baş­kan Gül’ü bil­gi­len­di­rir­ken, top­lum­sal ça­lış­ma­lar için iş­bir­li­ği ve yar­dım ta­le­bin­de bu­lun­du­lar.
İz­ci­lik fa­ali­yet­le­ri­nin mad­di ma­ne­vi des­te­ğe ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu be­lir­ten iz­ci­ler, “Be­le­di­ye­mi­zin yar­dım­la­rı­nı esir­ge­me­ye­ce­ği­ni bi­li­yor ve des­tek­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür edi­yo­ruz.” de­di­ler. 
Zi­ya­ret­le­ri için iz­ci­le­re te­şek­kür eden Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ze­ki Gül de, iz­ci­lik fa­ali­yet­le­ri­ne se­ve­rek yar­dım­da bu­lu­na­cak­la­rı­nı be­lirt­ti. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER