Geleceğin medya ve iletişimcileri hazır

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Med­ya ve İle­ti­şim Prog­ra­mı Öğ­ren­ci­le­ri Mes­le­ki Staj­la­rı­nı Baş­ta Tür­ki­ye Rad­yo Te­le­viz­yon Ku­ru­mu (TRT) ol­mak üze­re Tür­ki­ye'nin önem­li ka­mu ve özel med­ya ku­ru­luş­la­rın­da ta­mam­la­dı.

Geleceğin medya ve iletişimcileri hazır

Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, med­ya ve ile­ti­şim prog­ra­mı öğ­ren­ci­le­ri­nin 30 iş gün­lük zo­run­lu mes­le­ki staj­la­rı, 2 Tem­muz 2018 ta­ri­hin­de baş­la­mış­tı. Tür­ki­ye Rad­yo Te­le­viz­yon Ku­ru­mu (TRT) An­ka­ra Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Tür­ki­ye Rad­yo Te­le­viz­yon Ku­ru­mu (TRT) İs­tan­bul Böl­ge Mü­dür­lü­ğü ve Ana­do­lu Ajan­sı gi­bi dev­let ku­rum­la­rı­nın ya­nı sı­ra dün­ya­nın film sek­tö­rün­de­ki sa­yı­lı şir­ket­le­rin­den ve li­der ku­ru­luş­la­rın­dan olan Netf­lix, 20th Cen­tury Fox, Dre­am Works Stu­dio, Lu­cas Film, Met­ro Goldwyn Ma­yer Li­on, Pa­ra­mo­unt, War­ner Bros, Uni­ver­sal Film ve Sony Pic­tu­res gi­bi mar­ka­la­rın ye­ni med­ya, si­ne­ma ve te­le­viz­yon­da kul­la­nı­lan dub­laj, ses ka­yıt ve mon­taj­la­rı­nı ya­pan "Ak'la Ka­ra Ses­len­dir­me, Dub­laj ve Pro­dük­sü­yon Şir­ke­ti’nde yi­ne ulu­sal, böl­ge­sel, ye­rel ve TÜRK­SAT 4A uy­du­la­rı üze­rin­de ya­yın­la­rı bu­lu­nan TV19, TV52, AL­TAŞ TV, KA­NAL 60 ve KA­NAL B Te­le­viz­yon­la­rı­nın çe­şit­li bi­rim­le­rin­de ay­rı­ca ba­zı öğ­ren­ci­ler ise pro­fes­yo­nel fo­toğ­raf stüd­yo­la­rın­da staj­la­rı­nı ta­mam­la­dı.

Ge­le­ce­ğin med­ya ve ile­ti­şim­ci­le­ri ola­rak, biz­zat staj­la­rın­da ge­rek­li gün­cel tek­nik ekip­man­la­rı kul­la­na­rak, okul­la­rın­da gör­dük­le­ri eği­tim­ler­le tam do­na­nım­lı ola­rak sek­tör­le iç içe ye­ti­şen öğ­ren­ci­le­rin staj­la­rıy­la göz dol­dur­du­ğu ve prog­ram öğ­re­tim gö­rev­li­le­ri­ni gu­rur­lan­dır­dık­la­rı be­lir­til­di. 

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Mü­dü­rü ve Mes­lek Yük­se­ko­kul­la­rı Ko­or­di­na­tö­rü Dr. Öğr. Üye­si Ze­ke­ri­ya Işık, staj­la­rı­nı ba­şa­rıy­la ta­mam­la­yan öğ­ren­ci­le­ri teb­rik ede­rek, 3+1 sis­te­mi ile öğ­ren­ci­le­rin staj­lar­dan da­ha do­na­nım­lı ola­rak ye­ti­şe­ce­ği bir sis­te­me ge­çil­di­ği­ni, bu yıl ilk kez uy­gu­la­na­cak olan ye­ni sis­tem­le be­ra­ber staj­la­rın­da göz dol­du­ran öğ­ren­ci­le­rin, da­ha do­na­nım­lı ha­le ge­le­rek me­zun ola­cak­la­rı­nı vur­gu­la­dı.

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2018, 10:40
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER