Rektör Alkan, Tıp Fakültesi öğretim elemanlarıyla buluştu

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan, Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Nur­can Bay­kam ve Tıp Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Me­te Do­lap­çı ile bir­lik­te Tıp Fa­kül­te­si’nde dü­zen­le­nen Aka­de­mik Ge­nel Ku­rul Top­lan­tı­sı’na ka­tı­la­rak fa­kül­te öğ­re­tim ele­man­la­rıy­la bir ara­ya gel­di.

Rektör Alkan, Tıp Fakültesi  öğretim elemanlarıyla buluştu

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan, Rek­tör Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Nur­can Bay­kam ve Tıp Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Me­te Do­lap­çı ile bir­lik­te Tıp Fa­kül­te­si’nde dü­zen­le­nen Aka­de­mik Ge­nel Ku­rul Top­lan­tı­sı’na ka­tı­la­rak fa­kül­te öğ­re­tim ele­man­la­rıy­la bir ara­ya gel­di.

Top­lan­tı­nın açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı ya­pan Tıp Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Me­te Do­lap­çı, Fa­kül­te bün­ye­sin­de ve­ri­len eği­tim hak­kın­da bil­gi pay­la­şı­mın­da bu­lu­na­rak Tıp Fa­kül­te­si ola­rak hız­lı bir iler­le­me kay­det­tik­le­ri­ni ve sağ­lık ko­nu­sun­da önem­li bir hiz­met ver­dik­le­ri­ne inan­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı.

Rek­tör Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan da üni­ver­si­te­nin hem ger­çek­leş­tir­di­ği ope­ras­yon­lar­la hem de bün­ye­si­ne kat­tı­ğı öğ­re­tim üye­si ve bi­rim­ler­le sağ­lık ala­nın­da her ge­çen gün bü­yü­me­ye de­vam et­ti­ği­ni ifa­de ede­rek Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ile or­tak kul­la­nım an­laş­ma­sı ile bir­lik­te he­men her tür­lü branş­ta pek ço­ğu ilk olan çok sa­yı­da ope­ras­yon ve te­da­vi­nin, ko­nu­sun­da uz­man öğ­re­tim üye­le­riy­le bir­lik­te has­ta­ne­de­ki he­kim­ler ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni söy­le­di.
Ko­nuş­ma­sı­nın de­va­mın­da top­lam 155 öğ­re­tim ele­ma­nı­na sa­hip olan Tıp Fa­kül­te­sin’de ki iki Araş­tır­ma Gö­rev­li­si’nin Uz­man­lık eği­ti­mi­ni ta­mam­la­ya­rak Uz­man He­kim ola­rak ça­lış­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Rek­tör Prof. Dr. Al­kan, el­de edi­len bu ba­şa­rı­nın Tıp Fa­kül­te­si’nin ne den­li ge­liş­ti­ği­nin ve ol­gun­laş­tı­ğı­nın so­mut bir gös­ter­ge­si ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Rek­tör Prof. Dr. Al­kan, Fa­kül­te bün­ye­sin­de ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rın her alan­da ar­ta­rak de­vam ede­ce­ği­ne inan­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­ze­rek ya­pı­lan ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­lar­dan do­la­yı eme­ği ge­çen her­ke­se te­şek­kür et­ti. 

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2018, 09:56
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER