Yerel Yönetimler öğrencileri TBMM’de

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Yö­ne­tim ve Or­ga­ni­zas­yon Bö­lü­mü Ye­rel Yö­ne­tim­ler Prog­ra­mı öğ­ren­ci­le­ri, TBMM İda­re Ami­ri ve AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Sa­lim Us­lu eş­li­ğin­de TBMM’yi ya­kın­dan ta­nı­ma fır­sa­tı bul­du.

Yerel Yönetimler öğrencileri TBMM’de

Hi­tit Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Yö­ne­tim ve Or­ga­ni­zas­yon Bö­lü­mü Ye­rel Yö­ne­tim­ler Prog­ra­mı öğ­ren­ci­le­ri, TBMM İda­re Ami­ri ve AK Par­ti Ço­rum Mil­let­ve­ki­li Sa­lim Us­lu eş­li­ğin­de TBMM’yi ya­kın­dan ta­nı­ma fır­sa­tı bul­du.
Türk si­ya­si ta­ri­hin­de dar­be­ler ve özel­lik­le 15 Tem­muz ha­in dar­be gi­ri­şi­mi ko­nu­sun­da Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si’ne ya­pı­lan sal­dı­rı­la­rı biz­zat ye­rin­de gö­re­rek bil­gi al­mak ama­cıy­la TBMM’ye ya­pı­lan zi­ya­re­te Hi­tit Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Mü­dü­rü Dr. Öğr. Üye­si Ze­ke­ri­ya Işık, Yö­ne­tim ve Or­ga­ni­zas­yon Bö­lü­mü Ye­rel Yö­ne­tim­ler Prog­ra­mı Öğ­re­tim Ele­man­la­rı Öğr. Gör. Ha­lil İb­ra­him Aş­gın, Öğr. Gör. Ha­run Kı­sa­cık, Pa­zar­la­ma ve Rek­lam­cı­lık Bö­lü­mü Med­ya ve İle­ti­şim Prog­ra­mı Öğ­re­tim Ele­ma­nı Öğr. Gör. Gök­han Şen­yurt ka­tıl­dı.

Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, TBMM'ne ger­çek­leş­ti­ri­len ge­zi­de Ye­rel Yö­ne­tim­ler Prog­ra­mı eki­bi­ni Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si İda­re Ami­ri ve Ço­rum AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li Sa­lim Us­lu ağır­la­dı. Us­lu, öğ­ren­ci­le­re TBMM'nin iş­le­yi­şi hak­kın­da bil­gi­ler ver­di. 
Sos­yal Bi­lim­ler MYO Mü­dü­rü Dr. Öğr. Üye­si Ze­ke­ri­ya Işık, "Ye­rel Yö­ne­tim­ler Prog­ra­mı'nın Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si'ne ger­çek­leş­tir­miş ol­du­ğu bu ge­zi ile bir­lik­te öğ­ren­ci­ler; Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si'ni biz­zat ye­rin­de gö­re­rek iş­le­yi­şi ve fa­ali­yet­le­ri hak­kın­da bil­gi edin­miş­tir. Ay­rı­ca 15 Tem­muz ha­in dar­be gi­ri­şi­mi es­na­sın­da Mec­li­si­mi­ze ya­pı­lan sal­dı­rı­dan ka­lan en­kaz­la­rın, acı tab­lo­nun ye­rin­de gö­rül­me­si, öğ­ren­ci­le­rin bil­gi­len­me­si ve bi­linç­len­me­si açı­sın­dan da bu zi­ya­ret bü­yük bir önem ar­zet­mek­te­dir" de­di. Hi­tit Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu ola­rak bi­zi sa­mi­mi ve iç­ten­lik­le ağır­la­yan TBMM İda­re Ami­ri ve Ço­rum AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li Sa­lim Us­lu’ya çok te­şek­kür edi­yo­rum. Bu prog­ra­mın ger­çek­leş­ti­ril­me­sin­de eme­ği olan Rek­tö­rü­müz Sa­yın Prof. Dr. Re­ha Me­tin Al­kan’a, Ye­rel Yö­ne­tim­ler Prog­ra­mı Öğ­re­tim Ele­man­la­rı Öğr. Gör. Ha­lil İb­ra­him Aş­gın’a ve Öğr. Gör. Ha­run Kı­sa­cık’a çok te­şek­kür edi­yo­rum.” de­di.

 

‘İS­TİKÂME­Tİ MİL­LET OLA­NIN PU­SU­LA­SI ŞAŞ­MAZ’
Zi­ya­ret­te ko­nu­şan Us­lu, “Tür­ki­ye'de mil­let ola­rak ira­de­mi­ze sa­hip çık­ma­nın, ken­di ira­de­mi­zi or­ta­ya koy­ma­nın, Tür­ki­ye'nin be­ka­sı­nı, ka­de­ri­ni hiç kim­se­nin in­si­ya­ti­fi­ne terk et­me­me­nin haz­zı­nı al­mış du­rum­da­yız. Öy­le ki dar­be­ler­le, sa­vaş uçak­la­rı bi­le bi­ze vız gel­miş tı­rıs git­miş­tir. Bay­rak için, ezan için ölü­me gi­den baş­ka bir ül­ke­nin in­sa­nı­nı bu­la­maz­sı­nız. 15 Tem­muz'da mil­le­ti­miz bay­rak için ezan için va­tan için ca­nı­nı fe­da et­ti. Tür­ki­ye, güç­lü bir ül­ke ko­nu­mun­da­dır. Sa­vun­ma sa­na­yi­mi­zi ken­di­miz üre­tir ha­le gel­dik. Ken­di ya­ğıy­la kav­ru­lan güç­lü ve ye­ni Tür­ki­ye'yi kim­se is­te­mi­yor. İs­ti­ka­me­ti mil­let ola­nın pu­su­la­sı şaş­maz. De­mok­ra­si­ler­de dü­ğü­mü halk çö­zer. Se­çi­min ar­dın­dan dev­re­ye gi­re­cek ye­ni yö­ne­tim sis­te­mi­miz­le, önü­müz­de­ki so­run­la­rı çok da­ha hız­lı ve ka­rar­lı bir şe­kil­de çöz­me im­ka­nı­na ka­vu­şa­ca­ğı­mız­dan kim­se­nin şüp­he­si ol­ma­sın." di­ye ko­nuş­tu.

Ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­nın ar­dın­dan öğ­ren­ci­ler, 15 Tem­muz Ge­ce­si Ga­zi Mec­li­si­miz­de ya­şa­nan­lar­la il­gi­li bil­gi ala­rak, 15 Tem­muz ha­in dar­be gi­ri­şi­mi ge­ce­si Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si'nin bom­ba­la­nan bö­lü­mü­nün mü­ze kıs­mı­nı gör­dü. Bu kı­sım hak­kın­da bil­gi alan öğ­ren­ci­ler, Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Ge­nel Ku­rul Sa­lo­nu'nu gez­di. 

Ge­zi so­nun­da Ye­rel Yö­ne­tim­ler Prog­ra­mı öğ­ren­ci­le­ri ve Hi­tit Üni­ver­si­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Mü­dü­rü Dr. Öğr. Üye­si Ze­ke­ri­ya Işık, TBMM İda­re Ami­ri ve AK Par­ti Mil­let­ve­ki­li Sa­lim Us­lu’ya he­di­ye­le­ri­ni tak­dim et­ti.         (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER