Altında en zengin il İstanbul

İs­tan­bull­lu­lar, ban­ka­da ki­şi ba­şı­na dü­şen 654,6 li­ra­lık al­tın mev­du­atı ile "Tür­ki­ye'nin al­tın zen­gi­ni" ol­du. 

Altında en zengin il İstanbul


AA mu­ha­bir­le­ri­nin Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­mu (BDDK) ve Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜ­İK) ve­ri­le­rin­den der­le­di­ği bil­gi­le­re gö­re nü­fu­su 15 mil­yon 29 bin 231 olan İs­tan­bul'da ha­zi­ran so­nu iti­ba­rıy­la ban­ka­da ger­çek ki­şi­le­re ait top­lam 9 mil­yar 838 mil­yon 155 bin li­ra­lık al­tın mev­du­atı bu­lu­nu­yor. 
Böy­le­ce İs­tan­bul, 654,6 li­ra ile Tür­ki­ye'de ki­şi ba­şı­na dü­şen al­tın mev­du­atı­nın en faz­la ol­du­ğu il ola­rak be­lir­len­di. Bu­na gö­re İs­tan­bul'da ki­şi ba­şı­na dü­şen al­tın mev­du­atı 3,2 gram al­tı­na denk ge­li­yor. 
Tür­ki­ye'de­ki il­ler ara­sın­da ki­şi ba­şı­na dü­şen al­tın mev­du­atı sı­ra­la­ma­sın­da İs­tan­bul he­men ar­ka­sın­dan Is­par­ta ge­li­yor. Ban­ka­da top­lam 274 mil­yon 181 bin li­ra­lık al­tın mev­du­atı bu­la­nan Is­par­ta'da ki­şi ba­şı­na dü­şen tu­tar or­ta­la­ma 632 li­ra olu­yor. Bu da yak­la­şık 3,1 gram al­tın edi­yor. 
An­ka­ra'da 2 mil­yar 989 mil­yon 644 bin li­ra­lık al­tın mev­du­atı bu­lu­nu­yor. Ki­şi ba­şı­na dü­şen 549,1 li­ra­lık or­ta­la­ma al­tın mev­du­atı ile An­ka­ra üçün­cü sı­ra­da yer alı­yor. Söz ko­nu­su ilin ki­şi ba­şı­na dü­şen al­tın mev­du­atı 2,7 gra­ma te­ka­bül edi­yor. 
Ki­şi ba­şı­na dü­şen en az al­tın Şan­lı­ur­fa'da 
Tür­ki­ye'de ki­şi ba­şı­na al­tın mev­du­atı­nın en dü­şük ol­du­ğu il ise 94,8 li­ra ile Şan­lı­ur­fa ol­du. Top­lam nü­fu­sun 1 mil­yon 985 bin 753 ol­du­ğu Şan­lı­ur­fa'da ger­çek ki­şi­le­re ait ban­ka­lar­da top­lam 188 mil­yon 324 bin li­ra­lık al­tın mev­du­atı bu­lu­nu­yor. 
Bu an­lam­da Şan­lı­ur­fa'nın he­men ar­ka­sın­dan 103,6 li­ra ile Ağ­rı ge­lir­ken, ban­ka­da ki­şi ba­şı­na or­ta­la­ma 105,2 li­ra­lık al­tın mev­du­atı bu­lu­nan Şır­nak üçün­cü, 106,1 li­ra­lık al­tın mev­du­atı bu­lu­nan Iğ­dır ise dör­dün­cü sı­ra­da yer al­dı.
Muş, Şır­nak, Hak­ka­ri, Van, Ar­da­han, Ga­zi­an­tep, Ki­lis, Ha­tay, Bit­lis, Kars, Di­yar­ba­kır, Si­irt ve Bat­man, ban­ka­da ki­şi ba­şı­na 200 li­ra­nın al­tın­da al­tın mev­du­atı olan di­ğer il­ler ola­rak sı­ra­lan­dı. 
Al­tın mev­du­atı 1 mil­yar li­ra­yı aşan il­ler
Bu yı­lın ha­zi­ran so­nu iti­ba­rıy­la ban­ka­da ger­çek ki­şi­le­re ait al­tın mev­du­atı en yük­sek il İs­tan­bul ola­rak ka­yıt­la­ra geç­ti. İs­tan­bul­lu­la­rın al­tın mev­du­atı 10 mil­yar li­ra­ya da­ya­nır­ken, An­ka­ra­lı­lar yak­la­şık 3 mil­yar li­ra­lık mev­du­at­la ikin­ci sı­ra­da, İz­mir 1,6 mil­yar li­ra­lık mev­du­at­la üçün­cü ve Bur­sa 1,1 mil­yar li­ra­lık mev­du­at­la dör­dün­cü sı­ra­da yer al­dı.
İz­mir ve Bur­sa'da ki­şi ba­şı­na dü­şen al­tın mev­du­atı sı­ra­sıy­la 393,4 TL ve 369,8 TL ol­du.
Bu ara­da ban­ka­da ger­çek ki­şi­le­re ait top­lam al­tın mev­du­atı­nın en dü­şük ol­du­ğu il ise Ar­da­han ol­du. Bu ra­kam Ar­da­han'da 14 mil­yon 647 bin li­ra ola­rak ger­çek­le­şir­ken, onu ta­kip eden Bay­burt'ta 18 mil­yon 105 bin li­ra­lık, Iğ­dır'da ise 20 mil­yon 668 bin li­ra­lık al­tın mev­du­atı bu­lu­nu­yor. 
Ha­zi­ran 2018 iti­ba­rıy­la il­le­re gö­re ger­çek ki­şi al­tın mev­du­atı ve ki­şi ba­şı­na dü­şen or­ta­la­ma al­tın mev­du­atı şöy­le:
İl Ger­çek Ki­şi Al­tın Mev­du­atı (Bin TL): Ço­rum 166.618 
Ki­şi ba­şı dü­şen or­ta­la­ma al­tın mev­du­atı (TL): Ço­rum  315,3  (AA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER