Başaranhıncal’dan Benka Arıcılık standına ziyaret

Bu yıl  4.’sü dü­zen­le­nen AR­MA­SAD Arı­cı­lık Fu­arı 16-17-18 Ka­sım 2018 ta­ri­hin­de An­ka­ra’da ger­çek­leş­ti­ril­di. Ço­rum TSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Çe­tin Ba­şa­ran­hın­cal, fu­ar­da stant açan TSO üye­si Ben­ka Arı­cı­lık fir­ma­sı­nı zi­ya­ret et­ti.

Başaranhıncal’dan Benka Arıcılık standına ziyaret

Bu yıl  4.’sü dü­zen­le­nen AR­MA­SAD Arı­cı­lık Fu­arı 16-17-18 Ka­sım 2018 ta­ri­hin­de An­ka­ra’da ger­çek­leş­ti­ril­di. Ço­rum TSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Çe­tin Ba­şa­ran­hın­cal, fu­ar­da stant açan TSO üye­si Ben­ka Arı­cı­lık fir­ma­sı­nı zi­ya­ret et­ti.


TSO’dan ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, fir­ma sa­hi­bi M. Vah­det­tin Kü­çük­ben­li, arı­cı­lık sek­tö­rün­de 1980 yı­lın­da fa­ali­yet­le­ri­ne baş­la­dık­la­rı­nı ve Ar-Ge ça­lış­ma­la­rı­na ağır­lık ve­re­rek her tür­lü arı­cı­lık ekip­man­la­rı­nı üre­tir ko­nu­ma gel­dik­le­ri­ni söy­le­di. Bu­gün Ben­ka Arı­cı­lık fir­ma­sı ola­rak 32 ça­lı­şa­nı ile yurt içi pa­za­rı­nın ya­nı sı­ra yurt dı­şın­da da 21 ül­ke­ye sa­tış yap­tık­la­rı­nı kay­de­den Kü­çük­ben­li, TSO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Çe­tin Ba­şa­ran­hın­cal’ın fu­ara ve stand­la­rı­na yap­mış ol­duk­la­rı zi­ya­ret için te­şek­kür et­ti.


Ba­şa­ran­hın­cal da, sek­tö­rün­de ön­de ge­len fir­ma­lar­dan bi­ri olan Ben­ka Arı­cı­lık fir­ma­sı­nı ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı kut­la­ya­rak, Ço­rum fir­ma­la­rı­nın yap­tık­la­rı üre­tim ve ih­ra­cat ile Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ne kat­kı sağ­la­ma­la­rın­dan duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­re­rek, her za­man yan­la­rın­da ol­duk­la­rı­nı ifa­de et­ti. 

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER