Benka Arıcılık’a övgü

Ço­rum Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği (ÇE­SOB) Baş­ka­nı Re­cep Gür, An­ka­ra'da bu yıl 4.'sü ger­çek­leş­ti­ri­len AR­MA­SAD Arı­cı­lık Fu­arı'nda Ben­ka Arı­cı­lık'ın stan­dı­nı zi­ya­ret et­ti.

Benka Arıcılık’a övgü

Ço­rum Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­li­ği (ÇE­SOB) Baş­ka­nı Re­cep Gür, An­ka­ra'da bu yıl 4.'sü ger­çek­leş­ti­ri­len AR­MA­SAD Arı­cı­lık Fu­arı'nda Ben­ka Arı­cı­lık'ın stan­dı­nı zi­ya­ret et­ti.

Ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, TBMM İda­re Ami­ri ve AK Par­ti An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Or­han Ye­ğin ile bir­lik­te stan­dı ge­zen Re­cep Gür, fir­ma sa­hi­bi M. Vah­det­tin Kü­çük­ben­li'den fu­ar ve fir­ma­la­rı hak­kın­da bil­gi al­dı.

1980 yı­lın­dan bu ya­na arı­cı­lık sek­tö­rün­de fa­ali­yet gös­te­ren Ben­ka Arı­cı­lık'ın bu za­man zar­fın­da çok ba­şa­rı­lı iş­le­re im­za at­tı­ğı­nı gör­dük­le­ri­ni ifa­de eden Baş­kan Gür, Ço­rum­lu­lar ola­rak ken­di­le­ri ile gu­rur duy­duk­la­rı­nı kay­de­de­rek, "Ço­rum­lu fir­ma­la­rın yap­tık­la­rı üre­tim ve ih­ra­cat ile eko­no­mi­mi­ze kat­kı sağ­la­ma­sı biz­le­ri ol­duk­ça mut­lu edi­yor" de­di.

Zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti di­le ge­ti­ren Ben­ka Arı­cı­lık Sa­hi­bi M. Vah­det­tin Kü­çük­ben­li ise, iş­let­me ola­rak Ar-Ge ça­lış­ma­la­rı­na ağır­lık ver­dik­le­ri­ni ve her tür­lü arı­cı­lık ekip­man­la­rı­nı üre­tir ha­le gel­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, bu­gün Ben­ka Arı­cı­lık ola­rak 32 ça­lı­şa­nı ile yurt içi pa­za­rı­nın ya­nı sı­ra yurt dı­şın­da da 21 ül­ke­ye sa­tış yap­tık­la­rı­nı söy­le­di.

Fu­ar zi­ya­re­tin­de ÇE­SOB Baş­ka­nı Re­cep Gür’e Oto Ta­mir­ci­ler Es­naf Oda­sı Baş­ka­nı Nec­met­tin Uzun ile Di­ki­ci­ler ve Kun­du­ra­cı­lar Oda­sı Baş­ka­nı Ha­lil Gür­bü­zer de eş­lik et­ti.  

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER