Bölgemizde yoksulluk oranı arttı

TÜ­İK, Ge­lir ve Ya­şam Ko­şul­la­rı Araş­tır­ma­sı böl­ge­sel so­nuç­la­rı­na gö­re Ço­rum, Amas­ya, To­kat ve Amas­ya’yı kap­sa­yan TR 83 böl­ge­sin­de yok­sul­luk ora­nı geç­ti­ği­miz yı­la oran­la art­tı.

Bölgemizde yoksulluk oranı arttı

Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜ­İK), Ge­lir ve Ya­şam Ko­şul­la­rı Araş­tır­ma­sı böl­ge­sel so­nuç­la­rı­na gö­re Ço­rum, Amas­ya, To­kat ve Amas­ya’yı kap­sa­yan TR 83 böl­ge­sin­de yok­sul­luk ora­nı geç­ti­ği­miz yı­la oran­la art­tı.
TÜ­İK ay­rı­ca böl­ge böl­ge yok­sul sa­yı­la­rı­nı ve yok­sul­luk oran­la­rı­nı açık­la­dı.   Ço­rum, Amas­ya, To­kat ve Amas­ya’yı kap­sa­yan TR 83 böl­ge­sin­de yok­sul­luk ora­nı %10 ola­rak açık­lan­dı. 2016 yı­lın­da 248 bin olan yok­sul sa­yı­sı 2017 yı­lın­da 270 bi­ne yük­sel­di.  


En yük­sek ge­lir TR10 (İs­tan­bul) Böl­ge­si­ne ait ol­du

Ge­lir ve Ya­şam Ko­şul­la­rı Araş­tır­ma­sı 2017 yı­lı so­nuç­la­rı­na iliş­kin ge­lir bil­gi­le­ri, bir ön­ce­ki tak­vim yı­lı olan 2016 yı­lı­nı re­fe­rans al­mak­ta­dır. Ge­lir he­sap­la­ma­la­rın­da, ha­ne­le­ri kar­şı­laş­tı­rı­la­bi­lir ha­le ge­tir­mek için ha­ne­hal­kı bü­yük­lü­ğü ve kom­po­zis­yo­nu dik­ka­te alı­na­rak el­de edi­len eş­de­ğer ha­ne­hal­kı kul­la­nı­la­bi­lir fert ge­li­ri kul­la­nıl­mak­ta­dır.
Araş­tır­ma so­nuç­la­rı­na gö­re, Tür­ki­ye’de or­ta­la­ma yıl­lık eş­de­ğer ha­ne­hal­kı kul­la­nı­la­bi­lir fert ge­li­ri 2017 yı­lın­da 21 bin 577 TL iken, İBBS 2. Dü­zey böl­ge­le­ri iti­ba­rıy­la en yük­sek ol­du­ğu böl­ge, 30 bin 895 TL ile TR10 (İs­tan­bul) Böl­ge­si ol­du. Bu böl­ge­yi, 26 bin 679 TL ile TR51 (An­ka­ra) Böl­ge­si ve 26 bin 213 TL ile TR21 (Te­kir­dağ, Edir­ne, Kırk­la­re­li) Böl­ge­si iz­le­di. Or­ta­la­ma yıl­lık eş­de­ğer ha­ne­hal­kı kul­la­nı­la­bi­lir fert ge­li­ri­nin en dü­şük ol­du­ğu böl­ge­ler ise 9 bin 872 TL ile TRC3 (Mar­din, Bat­man, Şır­nak, Si­irt), 10 bin 30 TL ile TRC2 (Şan­lı­ur­fa, Di­yar­ba­kır) ve 10 bin 878 TL ile TRB2 (Van, Muş, Bit­lis, Hak­ka­ri) şek­lin­de sı­ra­lan­dı.

Ge­lir eşit­siz­li­ği en dü­şük böl­ge TRA1 (Er­zu­rum, Er­zin­can, Bay­burt) ol­du. Ge­lir da­ğı­lı­mı eşit­siz­li­ği öl­çüt­le­rin­den olan Gi­ni kat­sa­yı­sı, sı­fı­ra yak­laş­tık­ça ge­lir da­ğı­lı­mın­da eşit­li­ği, bi­re yak­laş­tık­ça ge­lir da­ğı­lı­mın­da bo­zul­ma­yı ifa­de et­mek­te­dir. Gi­ni kat­sa­yı­sı Tür­ki­ye’de 2017 yı­lı iti­ba­rıy­la 0,405 iken, bu de­ğe­rin en dü­şük ol­du­ğu böl­ge­ler; 0,290 ile TRA1 (Er­zu­rum, Er­zin­can, Bay­burt), 0,299 ile TR81 (Zon­gul­dak, Ka­ra­bük, Bar­tın) ve 0,316 ile TRC1 (Ga­zi­an­tep, Adı­ya­man, Ki­lis), TR82 (Kas­ta­mo­nu, Çan­kı­rı, Si­nop) ve TR32 (Ay­dın, De­niz­li, Muğ­la) böl­ge­le­ri ol­du. Gi­ni kat­sa­yı­sı­nın en yük­sek ol­du­ğu böl­ge­ler ise 0,443 ile TR10 (İs­tan­bul), 0,392 ile TR62 (Ada­na, Mer­sin) ve 0,387 ile TR31 (İz­mir) ol­du. P80/P20 ora­nı en yük­sek böl­ge TR10 (İs­tan­bul) ol­du. P80/P20 ora­nı, en yük­sek ge­li­re sa­hip yüz­de 20’lik gru­bun ge­li­ri­nin en dü­şük ge­li­re sa­hip yüz­de 20’lik gru­bun ge­li­ri­ne ora­nı şek­lin­de he­sap­lan­mak­ta­dır. Bu­na gö­re 2017 yı­lın­da Tür­ki­ye'de­ki en zen­gin yüz­de 20'lik gru­bun ge­li­ri en yok­sul yüz­de 20'lik gru­bun ge­li­ri­nin 7,5 ka­tı ol­du. P80/P20 ora­nı­nın en yük­sek ol­du­ğu böl­ge­ler; 8,2 ile TR10 (İs­tan­bul), 7,1 ile TR62 (Ada­na, Mer­sin) ve 6,8 ile TR31 (İz­mir) ol­du. Bu ora­nın en dü­şük ol­du­ğu böl­ge­ler ise 4,3 ile TRA1 (Er­zu­rum, Er­zin­can, Bay­burt), 4,4 ile TR81 (Zon­gul­dak, Ka­ra­bük, Bar­tın) ve 4,6 ile TRC1 (Ga­zi­an­tep, Adı­ya­man, Ki­lis) böl­ge­le­ri ol­du.

Gö­re­li yok­sul­luk ora­nı en dü­şük böl­ge TRC1 (Ga­zi­an­tep, Adı­ya­man, Ki­lis) ol­du. Her böl­ge için eş­de­ğer ha­ne­hal­kı kul­la­nı­la­bi­lir fert med­yan ge­li­ri­nin yüz­de 50’si te­me­lin­de he­sap­la­nan yok­sul­luk sı­nı­rı­na gö­re, ge­li­re da­ya­lı gö­re­li yok­sul­luk ora­nı­nın en yük­sek ol­du­ğu böl­ge­ler; %13,2 ile TR61 (An­tal­ya, Is­par­ta, Bur­dur), %12,4 ile TR62 (Ada­na, Mer­sin) ve %12,3 ile TR22 (Ba­lı­ke­sir, Ça­nak­ka­le) ol­du. Gö­re­li yok­sul­luk ora­nı­nın en dü­şük ol­du­ğu böl­ge­ler ise %5,3 ile TRC1 (Ga­zi­an­tep, Adı­ya­man, Ki­lis), %5,7 ile TR81 (Zon­gul­dak, Ka­ra­bük, Bar­tın) ve %5,8 ile TR33 (Ma­ni­sa, Af­yon, Kü­tah­ya, Uşak) böl­ge­le­ri şek­lin­de sı­ra­lan­dı.

(Haber Merkezi)

YORUM EKLE
YORUMLAR
Malazgirt desdanı
Malazgirt desdanı - 4 yıl Önce

Bölgemizde yoksulluk mu arttı yoksa fırsatçılarmı arttı

SIRADAKİ HABER