Kâğıttaki fiyat artışı cep yakıyor

Ka­ğıt sek­tö­rü­nün dı­şa ba­ğım­lı ol­ma­sı se­be­biy­le av­ro ve do­la­rın art­ma­sı so­nu­cu ka­ğı­dın kul­la­nıl­dı­ğı bir­çok ala­nı olum­suz et­ki­li­yor.

Kâğıttaki fiyat artışı cep yakıyor

Ka­ğıt sek­tö­rü­nün dı­şa ba­ğım­lı ol­ma­sı se­be­biy­le av­ro ve do­la­rın art­ma­sı so­nu­cu ka­ğı­dın kul­la­nıl­dı­ğı bir­çok ala­nı olum­suz et­ki­li­yor. Oluk­lu mu­kav­va sek­tö­rün­de fa­ali­yet gös­te­ren Ol­muk­san IP'nin 50. yı­lı ne­de­niy­le dü­zen­le­nen top­lan­tı­da Ol­muk­san In­ter­na­ti­onal Pa­per Ge­nel Mü­dü­rü Er­gun Hep­var ile sek­tö­rü ve şir­ke­tin ya­tı­rım plan­la­rı­nı ko­nuş­tuk.
Sek­tö­rün ar­tan ma­li­yet­le­ri ko­nu­sun­da da de­ğer­le­dir­me­ler­de bu­lu­nan Hep­var, "Ka­ğıt, ma­li­ye­ti­mi­zin önem­li bir fak­tö­rü, yüz­de 80 ci­va­rın­da ma­li­ye­te et­ki ya­pan bir gir­di. Yıl­ba­şın­dan be­ri ka­ğıt fi­yat­la­rın­da yer­li pi­ya­sa­da yak­la­şık yüz­de 70 ar­tış ol­du. İt­hal olan­lar­da da Dö­viz baz­lı fi­ya­tın art­ma­sın­dan do­la­yı cid­di bir ar­tış ya­şan­dı fi­yat ar­tı­şı yüz­de 100'e yak­laş­tı" di­ye ko­nuş­tu. 
Oluk­lu mu­ka­vaa sek­tö­rü­nün Tür­ki­ye'de­ki top­lam bü­yük­lü­ğü­nün 2.2 mil­yon ton ci­va­rın­da ol­du­ğu­nu be­lir­ten Hep­var," Av­ru­pa'nın 5'in­ci bü­yük pa­za­rı­yız. Ge­çen se­ne sek­tör to­naj ba­zın­da yüz­de 10 bü­yü­dü. İlk ya­rı­da da 5.5 bü­yü­dü. İlk çey­rek­te hız­lıy­dı ikin­ci çey­rek­te bi­raz ya­vaş­la­dı . Son çey­rek­te bi­raz dü­şe­bi­lir" de­di. 

 

TA­LEP DA­RAL­MA­SI YOK
Hep­var, sek­tör­de çok oyun­cu­nun ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek, ka­ğıt ma­li­yet­le­ri­nin özel­lik­le kü­çük oyun­cu­la­ra cid­di yük bin­dir­di­ği­ni an­lat­tı. Şu ana ka­dar önem­li bir ta­lep da­ra­la­ma­sı yok " di­yen Hep­var, Şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı: "Ka­ğıt ham­mad­de­mi­zin yak­la­şık yüz­de 35'i it­hal. Tür­ki­ye hur­da oluk­lu mu­kav­va­yı top­la­ma­da is­te­di­ği­miz se­vi­ye­de de­ği­liz. Tür­ki­ye ken­di üre­ti­mi­ni kar­şı­la­ya­cak hur­da­yı top­la­ya­ma­dı­ğı için it­hal et­mek zo­run­da ka­lı­yor. Hur­da­yı it­hal ett­ği­miz­de de av­ro ile alı­yor­su­nuz."

 

20 MİL­YON DO­LAR­LIK YA­TI­RIM PLA­NI
Hep­var, 2019'un ilk çey­rek so­nu­na ka­dar ka­pa­si­te ar­tı­şı ve ye­ni ma­ki­ne teç­hi­za­tı­na yö­ne­lik 20 mil­yon do­la­rın üze­rin­de ya­tı­rım ya­pa­cak­la­rı­nı söy­le­di. Ka­pa­si­te kul­la­nım ora­nı yüz­de 90'ın üze­ri­ne çı­kar­dık­la­rı­nı bil­di­ren Hep­var, "Ya­tı­rı­mın bir kıs­mı ka­pa­si­te ar­tı­şı, bir kıs­mı şu an­da Tür­ki­ye'de ben­ze­ri ol­ma­yan ye­ni ma­ki­ne ya­tı­rı­mı­na yö­ne­lik ola­cak" de­di. 

 

TÜR­Kİ­YE'YE GÜ­VE­Nİ­YO­RUZ
Ol­muk­san IP'nin ka­pa­si­te kul­la­nım ora­nı­nın ge­çen yıl yüz­de 90'ın üze­rin­de ger­çek­leş­ti­ği­ni be­lir­ten Hep­var, ye­ni bir fab­ri­ka ya­tı­rı­mı­nın gün­dem­de olup ol­ma­dı­ğı ile il­gi­li so­ru üze­ri­ne şöy­le ko­nuş­tu: "Ola­bi­lir. Tür­ki­ye'de ay­nı kal­ma­yı dü­şün­mü­yo­ruz. O yüz­den or­ga­nik, inor­ga­nik ba­kı­yo­ruz." (Ye­ni Şa­fak)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER