KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri finalistleri Brezilya’da

5. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri'nde finale kalan 40 işletme, hedef ülke olarak belirlenen Brezilya’da incelemelerde bulunuyor.

KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri finalistleri Brezilya’da

KOS­GEB or­ga­ni­za­tör­lü­ğün­de Türk iş he­ye­ti, 5. KO­Bİ ve Gi­ri­şim­ci­lik Ödül­le­ri'nde fi­na­le ka­lan 40 iş­let­me için he­def ül­ke ola­rak be­lir­le­nen Bre­zil­ya’da in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nu­yor.
KOS­GEB  Baş­kan  Yar­dım­cı­sı Ah­met Ak­dağ  ve KO­Bİ Ge­liş­tir­me Da­ire Baş­ka­nı Er­dal Çı­nar ile bir­lik­te di­ğer ödül ka­za­nan fi­na­list sa­na­yi­ci­ler ve Ço­rum’dan  Yı­lın Çev­re Dos­tu KO­Bİ Ödü­lü Fi­na­lis­ti Sun-Ka Ka­ğıt San. Tic. Ltd. Şti yö­ne­ti­min­den

Le­vent Öz­te­kin eş­lik et­ti.
KOS­GEB Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ah­met Ak­dağ baş­kan­lı­ğın­da çe­şit­li sek­tör­ler­den fir­ma tem­sil­ci­le­rin­den olu­şan iş he­ye­ti, 4-10 Ey­lül ta­rih­le­rin­de­ki Bre­zil­ya prog­ra­mı kap­sa­mın­da Sao Pa­ulo şeh­rin­de gö­rüş­me­ler­de bu­lun­du. 
Prog­ra­ma Sao Pa­ulo Sa­na­yi Oda­sı’nı zi­ya­ret ede­rek baş­la­yan iş he­ye­ti, Bre­zil­ya’da fa­ali­yet gös­te­re­bil­mek ve sek­tör tem­sil­ci­le­ri ile ile­ti­şi­me ge­çe­bil­mek için Bre­zil­ya­lı yet­ki­li­ler­den bil­gi al­dı. 
Sao Pa­ulo şeh­rin­den son­ra San­tos şeh­ri­ne ge­çen Türk iş in­san­la­rı, 147 yıl ön­ce bir kah­ve bir­li­ği ola­rak ku­ru­lan San­tos Ti­ca­ret Oda­sı'nı, Bre­zil­ya’nın top­lam ti­ca­re­ti­nin yüz­de 30'una ev sa­hip­li­ği ya­pan San­tos Li­ma­nı'nı ve kah­ve mü­ze­si­ni zi­ya­ret et­ti­ler. 


Ar­dın­dan Bre­zil­ya Sao Pa­ulo Baş­kon­so­lo­su Ser­kan Ge­dik Türk iş he­ye­ti­ni ağır­la­dı ve he­yet onu­ru­na bir ye­mek ver­di.
Bre­zil­ya prog­ra­mı­nı hak­kın­da ko­nu­şan KOS­GEB Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ak­dağ, “KOS­GEB ola­rak 5. KO­Bİ ve Gi­ri­şim­ci­lik Ödül­le­ri'nde fi­na­le kal­mış olan 40 iş­let­me­miz için 2 des­ti­nas­yon be­lir­le­dik. Bun­lar­dan bi­rin­ci­si Bre­zil­ya, ikin­ci­si Ma­lez­ya ve Sin­ga­pur’u he­def alan iki fark­lı des­ti­nas­yon” de­di. 


Bre­zil­ya’ya çok fark­lı öl­çek­te, çok fark­lı sek­tör­ler­de, fark­lı il­ler­de fa­ali­yet­le­ri­ni gös­te­ren 15 iş­let­me tem­sil­ci­si ile gel­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ak­dağ, iş­let­me­le­re ye­ni bir ufuk aça­bil­me ara­yı­şın­da ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. (Ha­ber Mer­ke­zi)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER