Temmuz’da 31 milyon 803 bin dolarlık ihracat

Ço­rum’da Tem­muz ayın­da 31 mil­yon 803 bin do­lar­lık ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ril­di. 

Temmuz’da 31 milyon  803 bin dolarlık ihracat


 Tür­ki­ye İh­ra­cat­çı­lar Mec­li­si’nden edi­ni­len bil­gi­le­re gö­re, Ocak ayın­da 22 mil­yon 134 bin, Şu­bat ayın­da 17 mil­yon 959 bin, Mart ayın­da 37 mil­yon 798 bin, Ni­san ayın­da 30 mil­yon 41 bin, Ma­yıs ayın­da 43 mil­yon 744 bin, Ha­zi­ran ayın­da 41 mil­yon 599 bin, Tem­muz ayın­da 31 mil­yon 803 bin do­lar­lık ih­ra­cat ya­pı­lan Ço­rum ih­ra­cat­çı il­ler ara­sın­da da 34 sı­ra­da yer al­dı. 

Ül­ke ge­ne­lin­de ise Tem­muz ayın­da ih­ra­cat, bir ön­ce­ki yı­lın ay­nı ayı­na gö­re yüz­de 11,8 ar­ta­rak 14 mil­yar 106 mil­yon do­lar ol­du. 2018 yı­lı Tem­muz ayı, bu­gü­ne ka­dar en çok ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ri­len Tem­muz ayı ola­rak ka­yıt­la­ra geç­ti. 

Tem­muz ayın­da en faz­la ih­ra­cat ar­tı­şı ya­şa­yan sek­tör­le­rin, yüz­de 77 ile sa­vun­ma ve ha­va­cı­lık sa­na­yii, yüz­de 64 ile ge­mi ve yat, yüz­de 60 ile çe­lik ol­du. Tem­muz ayın­da 169 ül­ke­ye TL ile ih­ra­cat ya­pı­lır­ken Ocak-Tem­muz dö­ne­min­de de 8,6 mil­yar TL tu­ta­rın­da ih­ra­cat TL ile ger­çek­leş­ti.

(İHA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER