En Hüzünlü Eksiklik: Bebeklikte Sevgi Eksikliği

"...Ora­da es­ki fo­toğ­raf­lar­da­sın, ama anı­la­rım­da yok­sun.
Ku­cak­lan­dı­ğı­mı ya da şı­mar­tıl­dı­ğı­mı,
ya da iki­mi­ze ait özel an­la­rı ha­tır­la­mı­yo­rum.
Ko­ku­nu ya da ba­na do­ku­nu­şu­nun his­set­tir­dik­le­ri­ni ha­tır­la­mı­yo­rum... "   Jas­min Lee Co­ri


Mer­ha­ba de­ğer­li okur­lar.

Be­bek­ler bü­tün fi­zik­sel ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­lan­dı­ğı ve gü­ven­de his­set­tik­le­ri an­ne rah­min­den, gü­ven­li ve sı­cak ba­kı­ma de­rin bir ih­ti­yaç­la do­ğar­lar. Ye­ni do­ğan be­bek­ler için te­mel olan bes­len­me, te­miz­len­me, uy­ku gi­bi fi­zik­sel ge­rek­si­nim­le­ri kar­şı­la­ma­nın, ço­ğu ebe­veyn için be­be­ğin ha­yat­ta kal­ma­sı­nı sağ­la­ma­nın te­mel şar­tı ol­du­ğu ka­bul edi­lir. An­cak bu fi­zik­sel ih­ti­yaç­la­rın sağ­lık­lı şe­kil­de kar­şı­la­na­bil­me­si ka­dar be­bek­le­rin duy­gu­sal ih­ti­yaç­la­rı­nın da gü­ven­li yol­lar­la kar­şı­lan­ma­sı, iler­le­yen yıl­la­rın­da on­la­rın öz­gü­ve­ni yük­sek, duy­gu­la­rı­nın far­kın­da, ken­di­le­ri­ni doğ­ru şe­kil­de ifa­de ede­bi­len, sağ­lık­lı iliş­ki­ler ku­ra­bi­len bi­rey­ler ve bel­ki de en önem­li­si ken­di ço­cuk­la­rı­nın duy­gu­sal ih­ti­yaç­la­rı­nı ye­ter­li ve doğ­ru şe­kil­de kar­şı­la­ya­bi­len ebe­veyn­ler ha­li­ne gel­me­le­rin­de bü­yük önem ta­şı­yor. 
Do­ğum­dan iti­ba­ren an­ne ile be­bek ara­sın­da bir bağ oluş­ma­ya baş­lı­yor. Ço­ğu an­ne be­be­ği ile gü­ven­li bir bağ ku­ra­rak onun se­vil­me, de­ğer­li ve gü­ven­de his­set­me ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­lı­yor. Se­vil­mek bir yan­dan sev­me­yi öğ­re­ti­yor ve be­be­ği ile­ri­de­ki ha­ya­tın­da in­san­la­rı "se­ve­bi­lir" kı­lı­yor. Sev­gi­yi gös­ter­me­nin ya da ço­cu­ğun se­vil­di­ği­ni his­set­me­si­nin önem­li bir yo­lu, sa­kin bir ses to­nu ve se­ve­cen bir yüz ifa­de­si ile ona do­kun­mak­tır. Bes­le­yi­ci do­kun­ma be­be­ğe se­vil­di­ği­ni, ko­run­ma al­tın­da ol­du­ğu­nu ve gi­de­rek sa­kin­le­şe­bil­di­ği­ni his­set­ti­rir.

Araş­tır­ma­lar do­ku­nul­ma­yan be­bek­le­rin bü­yü­me ge­ri­li­ği ola­sı­lık­la­rı­nın art­tı­ğı­nı da gös­te­ri­yor. Psi­ko­lo­ji pro­fe­sö­rü Da­ni­el Stern ye­tim­ha­ne zi­ya­ret­le­rin­de per­so­nel­le­rin be­bek­le­re ye­ter­li fi­zik­sel ba­kı­mı ver­dik­le­ri­ni, an­cak sa­mi­mi duy­gu­sal bağ­la­rın ve sev­gi­nin ço­ğun­luk­la ek­sik ol­du­ğu­nu göz­lem­le­miş. Ço­cuk­la­rın ge­li­şim­le­rin­de­ki olum­suz gi­di­şa­tı da bu­na bağ­la­mış. 
Ye­ter­li sev­gi­nin yok­lu­ğun­da be­be­ğin an­ne­sin­den al­dı­ğı me­saj "Ben de­ğer­si­zim ve se­vil­me­ye la­yık de­ği­lim." olur. An­ne­si­nin duy­gu­sal kör­lü­ğü­nü his­se­den be­bek sev­gi gö­re­ce­ği­ne da­ir umu­du­nu yi­ti­rir­se iliş­ki kur­mak­tan ka­çı­na­rak ken­di içi­ne çe­ki­le­bi­lir. Bu­nun ya­nı sı­ra an­ne­nin bu uzak­lı­ğın­dan ken­di­ni so­rum­lu tu­tar ve an­ne­si­ne yük ol­du­ğu­nu his­se­de­bi­lir. Be­bek­le­rin sev­gi ek­sik­li­ği­ne gös­ter­dik­le­ri di­ğer bir tep­kiy­se, onun sev­gi ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ma­sı­nı bek­le­di­ği an­ne­si­nin dik­ka­ti­ni ve il­gi­si­ni çe­ke­bil­mek için yo­ğun ve ol­duk­ça yo­ru­cu bir ça­ba gös­ter­me­si­dir. An­ne­ye ası­la­bi­lir, sı­kı sı­kı tu­tu­na­bi­lir, ya­pı­şa­bi­lir. 

Kö­tü an­ne­lik gör­müş olan be­bek­ler sa­mi­mi ve sağ­lık­lı bir iliş­ki kur­ma ko­nu­sun­da da olum­lu bir ör­ne­ğe sa­hip de­ğil­dir. İliş­ki­le­rin­de­ki gü­ven duy­gu­su ze­de al­mış­tır. Bü­yü­dük­le­rin­de sev­gi do­lu bir iliş­ki içe­ri­si­ne gir­me­ye ça­lış­tık­la­rın­da en te­mel gü­ven duy­gu­su yer­le­şe­me­ye­ce­ği için bu ça­ba­la­rı ge­nel­lik­le so­nuç­suz ka­la­bi­lir. Ba­zı­la­rı ise bu sev­gi do­lu iliş­ki­yi hak et­me­dik­le­ri­ne da­ir ta­ma­men bi­linç­dı­şı bir inanç ge­liş­tir­me­ye me­yil­li ola­bi­lir. Çün­kü bu­nu ger­çek­ten hak et­se­ler­di, kü­çük­ken za­ten an­ne­le­ri on­la­rın ya­nın­da, on­lar için ora­da tüm sev­gi­siy­le olur­du. Ki­mi­si de sev­gi ek­sik­li­ği­nin on­la­ra ka­zan­dır­dı­ğı bir öf­ke duy­gu­su ile bü­yür ve iliş­ki­le­rin­de ne ka­dar so­ğuk kalp­li ve duy­gu­suz gö­rün­dük­le­ri­ne şa­hit ola­bi­li­riz.

Be­bek­lik dö­nem­le­rin­de ken­di­le­ri­ni de­ğer­siz ve is­ten­me­yen ola­rak al­gı­la­ya­rak sev­gi aç­lı­ğı ya­şa­yan ço­cuk­lar, iler­le­yen yıl­lar­da ken­di­le­ri­ni gü­ven­de, se­vi­le­bi­lir, de­ğer­li his­se­de­bi­le­cek­le­ri den­ge­li ve sağ­lık­lı bir iliş­ki de­ne­yi­mi içe­ri­si­ne gir­dik­le­ri tak­dir­de be­bek­lik dö­ne­min­de ya­şa­dık­la­rı zor­luk­la­rın ve kar­şı­lan­ma­yan sev­gi ih­ti­ya­cı­nın te­la­fi­si pekâlâ müm­kün ola­bi­lir. Ço­cu­ğu ya da ye­tiş­ki­ni ol­du­ğu gi­bi gö­rüp ka­bul et­mek, ona şef­kat­le ve gü­ven­le do­kun­mak ve ko­şul­suz sev­gi­yi his­set­tir­mek bu te­la­fi­nin des­tek­le­yi­ci par­ça­la­rın­dan ola­cak­tır.
Sev­giy­le ka­lın.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Nurşen kaya
Nurşen kaya - 11 ay Önce

Harika bir konu hakkında yaziniz olmus basarilarin devamini dilerim cnm

saliha şengül
saliha şengül - 11 ay Önce

canım güzel gelinimiz çok güzel yazmışsın şu andaki ve gelecekteki anne adaylarına rehber olmuşsun inşl senin sesin geniş kitlelere ulaşırda yeni nesillererin sevgi dolu kendinden emin sağlıklı gelişmelerine faydalı olur .bebeğin ve bütün bebeklerin geleceği güzel olsun .yolun açık olsun bi tanem

Sabiha Mert
Sabiha Mert - 11 ay Önce

Güzel gelinim oğlumun eşi torunumun annesi eline diline sağlık sevgiyle kalın...

Meryem akdana
Meryem akdana - 11 ay Önce

Merve hnm nasılsınız

Hacer Sema Uçak
Hacer Sema Uçak - 11 ay Önce

Açıklayıcı ve anlaşılır paylaşım için teşekkürler başarılarının devamını dileriz .Tebrikler canım

Yasemin cotur
Yasemin cotur - 11 ay Önce

Kaleminize sağlık devamini.bekliyoruz